Oprettet: 22. august 2013
Svarnummer:
3

Indsendt af

Bent Christensen

Virksomhed / organisation

Vanløse lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse lokaludvalg 2013 - Høringssvar til Handleplan for vejstøj Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse læst kommunens nye forslag: Handlingsplan for vejstøj. Vejstøj er et meget omfattende problem. Godt halvdelen af boligerne i Københavns Kommune er belastet af vejstøj over grænseværdien. I Vanløse er det ca. 40 % af boligerne, der overskrider grænseværdien. Samtidig har Vanløse en af kommunens største andele af stærkt støjplagede boliger pga. store indfaldsveje. Vanløse Lokaludvalg kan med tilfredshed læse, at kommunen opretholder sine meget ambitiøse 2015-mål: • Københavnerne skal kunne sove i fred for sundhedsskadelig støj fra vejtrafikken. • Alle skoler og daginstitutioner må i dagtimerne kun være udsat for et lavt støjniveau fra trafikken. I forslaget til handlingsplanen for vejstøj er beskrevet en række indsatser mod støjforurening og effekten af de enkelte indsatser er beskrevet. I handlingsplanen er imidlertid ingen samlet analyse der viser, at den tiltænkte indsats rent faktisk sætter kommunen i stand til at opfylde 2015-målene. Dette er et stort problem, da det derved ikke er dokumenteret, at den tiltænkte indsats vil opfylde 2015-målene. Tværtimod ser det (ud fra et hurtigt overslag) slet ikke ud til, at kommunen vil nå 2015-målene med den tiltænkte indsats. Hvis det er tilfældet skal naturligvis (og meget snart) iværksættes yderligere støjreducerende tiltag. Det bør beskrives hvilke yderligere tiltag ligesom disse tiltags effekter medtages, så målopfyldelsen sikres. Vanløse Lokaludvalg foreslår derfor, at handlingsplanen suppleres af en analyse der viser, at den tiltænkte indsats i handlingsplanen rent faktisk sætter kommunen i stand til at opfylde 2015-målene. Det undrer Vanløse Lokaludvalg, at planen arbejder med sundhedseffekter skønnet af Det Økonomiske Råd, 'Vismændene', der er flere gange lavere end Miljøstyrelsens officielle tal. Derved nedtones støjproblematikken og behovet for handling. Det er Miljøstyrelsen og ikke Det Økonomiske Råd, der besidder sundhedsfaglig indsigt i støjens helbredseffekter. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed. Derfor bør Miljøstyrelsens tal anvendes. Alternativt kunne det forstås som, at kommunen ønsker at nedtone problematikken og ikke anerkender Miljøstyrelsens faglige kompetence, hvilket vel næppe er tilfældet. Desuden en række mere tekniske detaljer: Det er nødvendigt med større lagkagediagrammer med procentangivelser på side 14, som det var gjort i den tidligere støjhandlingsplan. På side 20 står, at ved Lden > 58 dB er ca. 10 % stærkt generet. Det er forkert. Der skal stå ved ”Lden = 58 dB”, da en meget større del end 10 % naturligvis er generet ved 68 dB. Der er nogle uoverensstemmelser i planen. På side 31 er målet at der udlægges støjreducerende asfalt på 20 km vejstrækninger pr. år de næste 5 år. På side 6 står 40 km vejstrækninger pr. år de næste 5 år. Under afsnittet om støjskærme står, at støjskærme ikke giver effekter over 1. sals højde. Det er forkert. Hvis støjskærmen placeres mellem cykelsti og vej kan den give en effekt op til 3 sals højde. Dette er gjort i Herlev. Og så skånes cyklister og fodgængere samtidig for støj og luftforurening. I skemaet på side 45 står ganske rigtigt, at støjen skal reduceres 10 dB for at det opfattes som en halvering – men det bør oplyses at 3 dB er en halvering rent teknisk og at mange sygdomme skal relateres til den rent tekniske støj – ikke til hvordan støjen opleves. Denne pointe bør tydeligt fremhæves. Vanløse Lokaludvalg deltager gerne i kommunens videre arbejde med støjbekæmpelse og ønsker særligt at indgå i forsøg med støjreducerende foranstaltninger. Støjreducerende foranstaltninger indgår centralt i lokaludvalgets bydelsplan Med venlig hilsen //Bent Christensen