Vejledning

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses her på høringsportalen (blivhoert.kk.dk), kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar], og du modtager en e-mail med kvittering for, at vi har modtaget dit høringssvar. Det kan tage op til 10 minutter før du modtager din kvitteringsmail.
Hvis du ikke modtager kvitteringsmailen, er dit høringssvar ikke modtaget og du må forsøge igen.
På høringsportalen vil navn, postnummer, by(del), dit høringssvar og eventuelle bilag blive udgivet. Når høringer skal
behandles i de politiske udvalg eller i Borgerrepræsentationen vil dit navn, adresse, postnummer, by, høringssvar og eventuelle bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kk.dk/politik

Rettelser til dit høringssvar

Hvis der er fejl eller du skal have rettet noget i dit høringssvar, kan du kontakte den ansvarlige forvaltning (fremgår af den konkrete høring).

Hvis du ikke kan bruge denne portal

Hvis du ikke kan indsende din besvarelse på denne hjemmeside, kan du sende os en sikker mail via nedenstående link eller brev til de kontaktoplysninger der fremgår af adressen på selve høringens side.
Dit svar vil offentliggøres i materialet til den politiske beslutning på www.kk.dk/politik.
Det er kun høringssvar, der indsendes via denne høringsportal (blivhoert.kk.dk), der offentliggøres på denne portal.
ALLE høringssvar offentliggøres på www.kk.dk/politik, i forbindelse med behandling i de politiske udvalg.

Fortrolige og følsomme personoplysninger

Dit høringssvar må ikke indeholde og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger,
politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende. Hvis det er vigtigt for forståelse af dit høringssvar, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger (f.eks. at du sidder i kørestol), kan du sende os en sikker mail via nedenstående link eller brev til de kontaktoplysninger, der fremgår af adressen på selve høringens side.

Sådan behandler Københavns Kommune dine oplysninger

1. Identitet og kontaktoplysninger

Københavns Kommune,
Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.
Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Generelle spørgsmål om høringsportalen kan rettes til Borgerservice på tlf. 33 66 33 66.

2. Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
Intern Revision, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København K,
Telefonnummer: 71745454
(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12)
Skriftlige henvendelser:
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web formular på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk (”Om kommunen – Databeskyttelsesrådgiveren”).

3. Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger med henblik på at inddrage borgere og interessenter i høringer og i den demokratiske proces, herunder til meningsudveksling mellem borgere og interessenter, samt til kvalificering af kommunens beslutningsgrundlag.
Herudover anvendes dit høringssvar og dine oplysninger i den politiske beslutningsproces.
Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

4. Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, samt eventuelle oplysninger du måtte afgive i høringssvar og tilhørende bilag.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Da dit høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen/www.blivhoert.kk.dk og i forbindelse med den politiske beslutningsproces [www.kk.dk/politik], vil dine oplysninger blive udbredt til en ukendt kreds af personer. Herudover vil Københavns Kommune i visse tilfælde selvstændigt videregive dine oplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i forbindelse med høring efter forvaltningsretlige krav.

6. Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

I forbindelse med ovenstående formål, opbevarer Københavns Kommune dine oplysninger i følgende tidsrum på Høringsportalen, 2 år efter høringsfristens udløb.
Herudover vil dine oplysninger og tilhørende høringssvar være tilgængelige på www.kk.dk/politik, i forbindelse med den politiske beslutningsproces.
Desuden vil dine oplysninger blive opbevaret og journaliseret internt i Københavns Kommune, hvorefter de vil blive arkiveret efter arkivlovens bestemmelser.

B. Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller
sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
 Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.
 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

E. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
Dt@datatilsynet.dk

Alle felter som er mærket med (Offentliggøres), offentliggøres på høringsportalen (blivhoert.kk.dk) og www.kk.dk/politik, bortset for "Adresse", den bliver kun Offentliggjort på www.kk.dk/politik.

All felter markeret med * er obligatoriske
Tilføj dokumenter til dit høringssvar
Tilladte filtyper: pdf jpg. Maks størrelse: 5 MB.