Trafikale ændringer på vejene omkring Kirkebjergskole, Jinnah skolen og Vanløse Friskole

Forslag til trafikale ændringer på vejene Skjulhøj Allé, Kirkebjerg Allé, Tryggevældevej, Vanløsehøj, Holsteinbjergvej og Floras allé.

Høringsfrist:

5. juni 2024
Indsendt af:
Vanløsehøjs Vejlag
Dato: 22. maj 2024
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløsehøjs Vejlag
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi vil indledningsvist udtrykke vores tilfredshed med initiativet om at forbedre de trafikale forhold omkring Kirkebjerg Skole og skolerne på Skjulhøj Allé. Som nærmeste naboer til Kirkebjerg Skole har vi ofte været vidner til trafikkaos og utrygge situationer for skolebørn, især i forbindelse med skoledagens start om morgenen og igen om eftermiddagen, når mange børn hentes. Om eftermiddagen er det især på Skjulhøj Allé, trafikken kan blive kaotisk, hvor det om morgenen er både ved Kirkebjerg Skole (nord og syd for) og på Skjulhøj Allé. Vi ønsker at bidrage med alternative forslag og bemærkninger til de foreslåede trafikale ændringer i nærværende høringssvar. Disse forslag håber vi kan indarbejdes i det endelige forslag, inden ændringerne iværksættes: Beboer- og arbejdskørsel tilladt fra Slotsherrensvej Vi anbefaler at tillade beboer- og arbejdskørsel ved indkørslen til Skjulhøj Allé fra Slotsherrensvej og vil fraråde at tillade indkørsel til Lindenborgvej/Holsteinborgvej. Udsynet er meget begrænset i svinget på Slotsherrensvej før hjørnet til Lindenborgvej/Holsteinborgvej, hvilket skaber farlige situationer, især for cyklister, og øger risikoen for harmonikasammenstød. Ved at rykke beboer- og arbejdskørsel til hjørnet Slotsherrensvej/Skjulhøj Allé, hvor udsynet er bedre og vejen er bredere, kan disse problemer undgås. Desuden vil dette minimere ziz-zag-kørsel, da der er flere beboere og virksomheder på Skjulhøj Allé end på Dragsholmvej, Lindenborgvej og Holsteinborgvej. Parkeringsforbud på Lindenborgvejs vestlige side mellem kl. 7.30 og 8.30 Af oversigtskortet, der er vedlagt høringen, fremgår det, at der på Lindenborgvej foreslås etablering af parkeringsforbud. Ved henvendelse til forvaltningen via Vanløse Lokaludvalg har vi fået oplyst, at parkeringsforbuddet er inkluderet i forslaget efter dialog med Kirkebjerg Skole, som er blevet opmærksomme på dårlige oversigtsforhold for børn, som skal krydse vejen. Vi mener ikke, at et parkeringsforbud på denne strækning er nødvendigt, og støtter derfor ikke op om denne del af forslaget. Det er vores oplevelse, at meget få børn reelt har behov for at krydse Lindenborgvej, hvorfor de farlige situationer ikke vil opstå dér. Kommer man fra Slotsherrensvej, kan man følge fortovet på den østlige side af Lindenborgvej direkte til Kirkebjerg Skoles indgange eller videre til Skjulhøj Alle og de to skoler dér. Rykkede man i tillæg skiltningen vedr. beboer- og arbejdskørsel, som nævnt tidligere, ville Lindenborgvej være ensrettet i tidsrummet, og trafikken dermed langt lettere at overskue. Selvom parkeringsforbuddet begrænses til den ene time om morgenen, vil genen være markant for vejens beboere, der vil være nødt til at flytte deres biler eller planlægge deres morgen efter forbuddet. Flertallet af husstandene på Lindenborgvej er afhængige af at kunne parkere egne eller gæsters biler på vejen, fordi der ikke er parkeringspladser tilknyttet ejendommene. Nedlæggelse af parkeringspladserne på Lindenborgvej vil, i vores optik, forringe ejendommenes værdi og brug. Mulige alternativer, hvis det vurderes uundgåeligt at etablere parkeringsforbud på Lindenborgvej, kunne være at undtage beboere på vejen fra parkeringsforbuddet, etablering af en form for beboerparkering, som det kendes fra andre steder i Københavns Kommune eller indhegning af parkeringspladsen for enden af vejen uden for skolens åbningstid og etablering af en nøglebrik-ordning for skolens medarbejdere og beboere til åbning af lågen. Dette ville også imødegå den utryghedsskabende stemning, der opstår, når større grupper samles på parkeringspladsen om aftenen (hvilket vi naturligvis forstår, at denne høring ikke har til hensigt at adressere). Vedrørende finansiering af skiltevedligeholdelse Vi er bekymrede over, at de berørte grundejerforeninger skal bære omkostningerne ved vedligeholdelse af trafikskiltene. Det er vores opfattelse, at hovedparten af trafikken på vores veje skyldes kørsel til og fra skolerne i området, og derfor vil det også være her, den største risiko for skader på skiltene opstår. Københavns Kommune har betydeligt bedre ressourcer til at håndtere vedligehold og hurtig genopretning af skader på disse skilte end grundejerforeningerne har. Derfor mener vi, at det er rimeligt, at kommunen påtager sig dette ansvar og de tilhørende omkostninger, især fordi det er sikkerhedsforholdene ved skolevejene, der forbedres. Skiltning på Slotsherrensvej: højresving forbudt i tidsrummet 7.30-8.30 Slutteligt vil vi anbefale, at der opsættes skilte, der tydeliggør det tidsbegrænsede indkørselsforbud på Slotsherrensvej før hjørnet til Holsteinborgvej/Lindenborgvej samt evt. også før Skjulhøj Allé. På oversigtskortet fremgår det, at skiltene skal placeres ved starten af både Lindenborgvej og Holsteinborgvej, hvor de støder op mod Slotsherrensvej, men denne placering giver ikke bilister mulighed for at opdage skiltningen i tide, og hvis man først er svinget fra Slotsherrensvej ned mod de to veje, kan man ikke vende om. Vi foreslår derfor, at der skiltes med Højresving forbudt i tidsrummet 7.30-8.30 på Slotsherrensvej, Vi har forsøgt at skabe et overskueligt overblik over vores ændringsforslag i vedhæftede bilag og står gerne til rådighed for uddybning af nærværende og dialog om de trafikale forhold ved de 3 skoler og i vores forening i øvrigt. Med venlig hilsen Vanløsehøjs Vejlag Formand Sanne Winsløv
Læs høringssvar fra Vanløsehøjs Vejlag
Indsendt af:
Martin Petersen
Dato: 21. maj 2024
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Kære Natasja Berg   Vi vil alle gerne have de sikreste skoleveje i området og da de berørte skoler befinder sig i et beboelseskvarter, øger det naturligvis kompleksiteten.   Ved det stillede forslag ser jeg problematikker der kan føre til større ulykker. Først og fremmest, og det mest væsentlige, er sikkerheden for børnene på deres vej til og fra skole. Mange børn bliver kørt til skole af forældre eller andre, da det er et naturligt forløb i familiens morgen for at komme videre på arbejde etc. Ved at lukke for al indgående trafik for ikke-beboere i hele området i det givne tidsrum, må børnene sættes af længere fra skolen. Dette vil mest naturligt være på Slotsherrensvej og Ålekistevej. Disse to veje er meget befærdede og der køres med langt højere hastigheder end på de små veje. Ved langt flere stoppende, startende, parkerende biler, vil ulykker og særligt voldsommere ulykker ske. Særligt på Slotsherrensvej, hvor der er et sving omkring nummer 53 og ved nummer 47, 49 og 51 hvor mange biler i forvejen vender rundt, hvilket flere må formodes at ville, ser jeg et større potentiale for ulykker. Netop ved autoværnets ophør (Slotsherrensvej 47), hvor mange svinger rundt for at køre udad Slotsherrensvej igen, sker der allerede ofte ulykker.   Forslag til ændring: I det givne tidsrum kunne man lave ensretning på Skjulhøj Allé fra Slotsherrensvej, ned til Kirkebjerg Allé, ad Kirkebjerg Allé, til Tryggevældevej, ad Tryggevældevej til Slotsherrensvej. Det vil give et naturligt flow ind og ud. Ved resten af vejene og krydsene kan de nævnte skilte med indkørselsforbud i tidsrummet og beboerkørsel tilladt, med fordel opstilles.   Mvh Martin
Læs høringssvar fra Martin Petersen
Indsendt af:
Erik Petrovski
Dato: 20. maj 2024
Svarnummer:
7
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg bor inden for den foreslåede zone med kørsel forbudt, og jeg har desuden børn på henholdsvis Kirkebjerg Skole og udflytterbørnehaven, der afgår fra Skjulhøj Allé. Jeg er altså meget berørt af ændringen - og meget positiv! Den nuværende situation om morgenen er meget kaotisk og desuden utryg for mindre børn og deres forældre. Det er især krydsene Skjulhøj Allé/Kirkebjerg Allé samt Tryggervældevej/Kirkebjerg Allé, der er enormt kaotiske, som det er nu. Der er mange biler, som kommer fra alle retninger på de små villaveje. Og med børn på cykel på vejen samt børnehavebørn, der gerne vil krydse vejen, er det enormt utrygt.  Tryggervældevej er oven i købet plaget af bilister, der slår genvej i morgentrafikken, fra Slotsherrensvej til Jyllingevej. Og det er værd at bemærke, at alt det her foregår med en tilladt hastighed på hele 40 km/t. Den nuværende situation har gjort, at jeg har været noget nervøs for at lade mit barn gå hele vejen i skole selv. Men det glæder jeg mig til, ikke at skulle være i fremtiden. Desuden kan jeg ikke se problemet for forældre, der skulle have behov for at køre deres børn i skole. Der er masser af muligheder for at standse og sætte børn af på Ålekistevej, Slotsherrensvej, Jyllingevej og til nøds Tryggervældevej. Det er totalt unødvendigt og til stor gene for alle andre, at ikke-gangbesværede børn absolut skal køres helt op til skolens hoveddør. De kan enten gå de sidste 200 m selv, på de nu helt rolige veje, eller man kan parkere og følge dem derhen.
Læs høringssvar fra Erik Petrovski
Indsendt af:
Pia Huusfeldt
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg er bosiddende på Højstrupvej, lige overfor hvor der også ligger en børnehave( Duetten). I forslaget med mindre trafik ved de tre skoler , er der ikke taget hensyn til de mange biler som dagligt kommer i forbindelse med børnehaven. Jeg bliver bekymret for den foreslåede ændring, da børn fremover vil bliver sat af ved hjørnet af Kirkebjerg Alle og Højstrupvej . Derefter laver alle forældre en U- vending på Højstrupvej, da det ikke er let at køre ud på Jyllingevej, pga trafik. Mit forslag kan være at skiltet “indkørsel for motorkøretøjer “flyttes til hjørnet af Højstrupvej og Slotherrensvej. Alternativt vil en “ensretning” , evt på hele strækningen være en mulighed.
Læs høringssvar fra Pia Huusfeldt
Indsendt af:
Mikkel Sørensen
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Forslaget er fornuftigt, fordi det markant bedre forhold for de børn, der cykler i skole. Det er ikke rimeligt, at de børn, der bliver kørt i skole, har mere sikre forhold end dem, der cykler. Men det er uhensigtsmæssigt for beboerne, at der er så få steder, hvor der står, at beboerkørsel er mulig. Fx bør Tryggevældevej være åben for beboerkørsel i både sydlig og nordlig retning, ligesom Ålekistevej også bør være åben. Hvad skulle begrundelsen være for ikke at åbne for fri beboerkørsel? Hvilke argumenter findes der for denne løsning? Jeg vil fx ende på Kirkebjerg Alle under alle omstændigheder, så om jeg kører ind fra nord eller syd er vel ligegyldigt. Det vil desuden være rart, hvis man modtog høringsmaterialet, når høringsperioden påbegyndes den 24. april, og ikke få dage inden høringsfristen udløber. Og hvorfor fremsendes den ikke den 24. april med e-boks eller elektronisk. 
Læs høringssvar fra Mikkel Sørensen
Indsendt af:
Kirkebjerg skoles bestyrelse
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi beder udvalget om at have opmærksomhed på, at Kirkebjerg skoles specialklasserækkeelever afleveres med (skole)taxa, hvorfor disse bør undtages indkørselsforbuddet. Ligeledes har daginstitutionen “Drivhuset” en busordning ift. deres matrikel i Lille Skensved. Endelig har vi som Kirkebjergs skolebestyrelse et ønske om, at der ved skiltningen ved indkørslen Holsteinborgvej/Lindenborgvej tages hensyn til, at medarbejdere på skolen skal have tilladelse til at køre ind til skolens parkeringsplads.  Vi kan være bekymrede for, hvis skiltningen “ærindekørsel tillades” bliver resultatet af ovenstående betragtninger, da begrebet “ærinde” også kan forstås som aflevering af børn og vi på den måde fortsat har samme mængde trafik som på nuværende tidspunkt.    Med venlig hilsen  Skolebestyrelsen på Kirkebjerg skole 
Læs høringssvar fra Kirkebjerg skoles bestyrelse
Indsendt af:
Jens Thaulow Christensen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som nabo til Kirkebjergsskolens cykelparkering er jeg daglig vidne til de trafikale udfordringer der er mellem biler og cykler. Ikke mindst de biler der hører til "Curling børn" forældre ! Men det må være et krav at os der bor i zonen stadig kan bevæge os ud fra vores boliger i bil. Håndværkere med ærinde til boligerne skal ligeledes have parkerings mulighed. Der bør også være et antal parkeringsmuligheder til gæster på besøg. Jeg oplever også at de omkringboende  virksomheder benytter (de få) parkeringspladser til deres håndværker vogne. Dette burde også begrænses.
Læs høringssvar fra Jens Thaulow Christensen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 2. maj 2024
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Kenneth Nørup Knudsen
Dato: 26. april 2024
Svarnummer:
1
By:
VANLØSE
Postnr.:
2720
Jeg synes at i skal have ros for at tage denne udfordring op. Jeg er selv beboer på skjulhøj alle og oplever dagligt de trafikale udfordringer. Jeg synes at man burde, sammen de fremlagte forslag, overveje om man skal ændre parkeringsreglerne for området. En af årsagerne til at der er så store trafikale vanskeligheder er også at bilerne ikke kan køre forbi hinanden. Dette kan løses ved at man kun må parkere i markerede parkeringsbåse. I dag er der markerede parkeringsbåse, hvor man delvis må parkere på fortorvet. Her er der ingen problemer med at bilerne kan køre forbi. Men man må også parkere ved kantstenen, hvor der ikke er parkeringsbåse. Når der er parkerede biler ved kantstenen, kan to biler ikke komme forbi hinanden, så det skaber stor trafikkaos, samt utrolig dårlig udsyn som bilist. Jeg synes derfor at dette bør blive lavet om til at der kun må parkeres i markerede parkeringsbåse. Dette vil sammen med de fremlagte tiltag, skabe et meget mere sikkert område for de mange skolebørn.  Med hensyn til de nye indkørsel forbudt skilte der bliver forslået, synes jeg at der mangler markering af beboerkørsel tilladt og arbejdskørsel tilladt, på skjulhøj alle. Her er flere beboere og mindre erhvervsdrivende der vil komme i problemer med det fremlagte forslag. Hvis der ikke må køres i sydgående retning, ud for Vanløse Friskole, for beboere eller erhvervsdrivende, er det stort set umuligt at køre komme ud af byen i vestgående retning, da man må ikke dreje til venstre for enden af Vanløsehøj ud på Slotsherrensvej. 
Læs høringssvar fra Kenneth Nørup Knudsen