Trafikale ændringer på vejene omkring Kirkebjergskole, Jinnah skolen og Vanløse Friskole

Forslag til trafikale ændringer på vejene Skjulhøj Allé, Kirkebjerg Allé, Tryggevældevej, Vanløsehøj, Holsteinbjergvej og Floras allé.

Høringstype

Andet

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

24. april 2024 til 5. juni 2024

Sagsnummer

2024-0149201

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. juni 2024

Høring ikke åben

I forbindelse med at øge sikkerheden og trygheden på skolevejene til Kirkebjerg skole, Jinnah skolen og Vanløse Friskole, afholder Københavns Kommune hermed en offentlig høring vedr. Forslåede vejændringer på Skulhøj alle, Vanløse Høj, Kirkebjerg Allé, Holsteinborgvej og tryggevældevej.

Baggrund 

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat midler til en bydækkende screening af skoleveje til 130 skoler for at begrænse kørsel i tidsrummet 7.30-8.30. Af de 130 skoler blev 70 skoler udpeget, hvor det er muligt at etablere indkørselsforbud for motorkøretøjer, i forbindelse med mødetid om morgenen. Indkørselsforbuddet er allerede etableret ved 10 skoler i 2022 med positiv effekt.
I budget 2024 er der sat yderligere midler af til at etablere 30 tryghedszoner, over de næste tre år og her er Kirkebjerg skole, Jinnah skolen og Vanløse Friskole blevet udpeget.

Initiativet er udarbejdet for at skabe trygge skoleveje og derved gøre det lettere at overskue trafikken.  

Da skolens naboer skal have vejadgang på alle tider af døgnet, vil der flere steder blive skiltet med ” indkørselsforbud med beboerkørsel tilladt” ved udvalgte indkørsler til området, hvilket kan ses på oversigtskortet bilag 1.

Ændringerne omkring skolerne kan blandt andet betyde eventuelle nedlæggelser af et mindre antal parkeringspladser, indkørselsforbud, vigepligt, standsningsforbud og påbudt kørselsretning. Hvilke ændringer der gælder for de indbefattede skoler kan aflæses på oversigtskortet i bilaget.

Høringsfrist 

Københavns kommune ønsker at få borgernes eventuelle bemærkninger til høringsbrevet senest 22. maj  (er forlænget til 5. juni 2024)
Forvaltningen vil på baggrund af høringssvar vurdere om forslaget skal justeres. Efter høringen vil der blive truffet en afgørelse.

Vejændringerne forventes at blive udført til august 2024.

Kontakt