Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018

Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 29 spildevandsindsatser

Høringsfrist:

20. februar 2024
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 20. februar 2024
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
se vedlagte 
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Louise Panum Baastrup
Dato: 20. februar 2024
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
By:
København K.
Postnr.:
1432
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har noteret sig, at der er et kommende arealbehov til rensning og forsinkelse af regnvandet samt en kommende placering af anlæg til rensning af regnvand. RE har som grundejer en forventning om, at der vil være en dialog herom, inden der skrives noget i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen. RE imødeser ligeledes fremadrettet at få fremsendt høringer om kommende tillæg til spildevandsplaner eller lign. høringer. 
Læs høringssvar fra Louise Panum Baastrup
Indsendt af:
Henning Tarp Jensen
Dato: 20. februar 2024
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
AB Hans Tavsensgade 1 mfl
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære Københavns Kommune,   Jeg indsender høringssvar på vegne af AB Hans Tavsensgade 1 mfl vedrørende følgende to matrikler: 3666-67 Udenbys Klædebo Kvarter, København.   Vi har fået en ingeniør til at skitsere det anlægsarbejde, som vi kan forvente at skulle have udført, på vores ejendom, til adskillelse af spildevand og regnvand, hvis "Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018" bliver gennemført. Ingeniøren har givet et forsigtigt budgetoverslag på 950.000 - 1,2mio + moms. Dette er en meget stor udgift for vores ejendom, som kun tæller 43 andelshavere. Vi vil derfor bede jer, fra Borgerrepræsentationen, tage håndteringen af denne udgift i betragtning, når I diskuterer en eventuelt vedtagelse og udmøntning af det ovenfor nævnte forslag.   Bedste hilsener, Henning Tarp Jensen (på vegne af foreningen) AB Hans Tavsensgade 1 mfl, formand
Læs høringssvar fra Henning Tarp Jensen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 20. februar 2024
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se høringssvar i vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 19. februar 2024
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Lise Buch
Dato: 19. februar 2024
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Utterslev Moses Venner
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
På langt sigt bliver alt godt for vandet i Utterslev Mose Svar på høring af Spildevandsplan: Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018, med fokus på Utterslev Mose I foreningen Utterslev Moses venner er vi meget glade for tiltag der mindsker udledningen af regnvandsbetingede overløb af kloakvand, som det foreslås fra Københavnersiden. Formål Utterslev Mose er i ”Vandområdeplanerne målsat til, at den økologiske kvalitet skal ændres fra moderat tilstand til god tilstand”. Det gælder om, at fosforbelastningen skal være mindre med brug af værktøjer som separatkloakering af boligområder ved Vestvolden med efterfølgende rensning af regnvand og delvis begrænsning af overløb til Utterslev Mose. Hvor rent vand giver det?Vandet i Utterslev Mose kommer fra Fæstningskanalen ved Vestvolden, fra en række overløb til søerne, som udgør Utterslev Mose og fra oven. Se f.eks. oversigten over overløbsbygværker i vandrapporten: Utterslev Mose, God økologisk tilstand 2027. Hvordan? udgivet 2023 af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj Husum Lokaludvalg. Her prioriteres forslag til renere vand i mosen ved tilførsel af rent vand i form af grundvand fra Carlsberg-forkastningen i undergrunden. Det giver mere vand i søerne, som bortset fra vinterens megen regn, har lav vandstand.   Aktuelt er den stærkt forurenede Fæstningskanal ved at blive endeligt oprenset, et arbejde som tidligere har været sat i stå. Når nu det foreslås at begrænse en række overløb i de kommende år, tegner fremtiden lysere for livet i Utterslev Mose (UM). Ophør og eller forsinket udløb/overløb til Utterslev mose Spildevandplanen handler om overløbsbygværkerne UM16-21 langs den sydlige del af UM (vandrapporten side 22 har en oversigt), dvs UM16 ved Støvnæs allé, UM17b ved Folevadsvej begge til Østmosen, UM18 ved Mosesvinget-som skulle være lukket ifølge vandrapporten, UM19b ved Hareskovvej og UM21 ved Pilesvinget. Overløb fra disse skal begrænses til kun at være max ét om året ved etablering af et rørbassin (et forsinkelsesbassin). Det nye bassin forbindes med et eksisterende rørbassin vest for Hareskovvej. Rørbassinet kommer til at indeholde vand fra Vestmosen, som er renset via Det grønne renseanlæg og overløb fra et par overløbsbygværker langs den sydlige del af Midtmosen. Rørbassinet bliver dermed et midlertidigt depot (et forsinkelsesbassin) for delvist renset overløbsvand. Det skal rumme ca. 5 500 m3. Regnestykket er, at der efter omlægningen kun udledes 3950 m3 årligt i stedet for 17350 m3, en reduktion på ca 13000 m3. Et volumen som vil mangle i søerne, men som er få procent af det samlede vandvolumen. Hvad angår rørbassinet, så savnes information om selve anlæggets placering, graves det fx ned under stien? Der står i teksten: ”Rørbassin primært i stien langs de grønne arealer og i vejen i Mosesvinget” Forbindelsen til Vestmosen UM19b Det grønne renseanlæg i Vestmosen ved Hareskovvej har eksisteret i siden 1998. Det er opbygget med en formodet rensningseffekt over 50 år - for fosfor.” Ved en vandtilførsel - til renseanlægget - af spildevand på 20-50000 m3 årligt. Den samlede fosfortilførsel til mosen nedsættes med 10-15 %” (Jvnf artikel i Stads-og havneingeniøren 1999, 5-9). Desværre er det ”avancerede måleudstyr, som muliggør en løbende kontrol med renseprocesserne” ikke i drift i 2023. Så kendes de aktuelle værdier? Har det grønne renseanlæg løst opgaven og kan det også gøre det de kommende 10år? Vandet i Vestmosen Vandet forsynes af Fæstningskanalen ved UM26. Hvortil det berømte U11 hører: ”Når fælleskloaksystemets kapacitet i dag er opbrugt under regn, går systemet i overløb, og der udledes ristet, opblandet regn- og spildevand til Fæstningskanalen via udløbet U11 og Utterslev Mose via udløbet UM26”. I 2021 var det 12500 m3 fra U11 til fæstningskanalen, hvor UM26 kun videregav knap 6000 m3. Gladsaxe kommune har også opland til regnvandsoverløb, i Gladsaxes spildevandsplan for 2021, opgøres bidraget fra Gladsaxe til U11 at være knap 14000 m3 årligt. Gladsaxe har en plan for separatkloakering, som betyder, at fra 2035 bliver bidraget nedsat med formodentlig ophør i 2040. Gladsaxe har desuden flere overløb til Midt- og Østmosen med ca 25000 m3 årligt, som det er nævnt i samme rapport.   Tingbjerg skal separatkloakereres. Ligesom Bystævneparken skal separatkloakeres, sådan at spildevand ledes til renseanlæg Damhusåen. Mens regnvand renses inden udledning til fæstningskanalen (senest 2028). I byggefasen - indtil det er muligt at rense regn- og vejvand, må det forstås at al vand ledes til renseanlæg Damhusåen. I 2024 oprenses Fæstningskanalen, hvor der stadig er forbud mod kanosejlads. Mon den annoncerede Bystævneforbindelse/vej er omfattet af separatkloakeringen af Bystævneparken? Men på kort sigtBygge- og anlægsfasen Hvad betyder det for områderne omkring de nuværende overløb?  Selvom anlægsfasen er en midlertidig 4årig periode. Stederne skal affredes, dispensationer gives, da områderne er fredet. Vestvolden har været fredet siden 1996 og Utterslev Mose siden 2000. Mellem Mosesvinget og Midtmosen tæt på Horsebakken blev et område sidste år ændret til et lysåbent område. Anlæg til forsinkelse, rensning og udledning skulle blive beskrevet i et senere tillæg til Spildevandsplanen og udført senest 2028. Om rørbassinet står der: ”Der anlægges et rørbassin indenfor det fredede område. Der er alene tale om en midlertidig påvirkning i anlægsfasen og anlægget vil ikke være synligt efter endt anlægsarbejde. Det skal i forbindelse med det konkrete projekt vurderes om anlægsarbejde kan rummes indenfor fredningen eller om der skal ansøges om dispensation ved Fredningsnævnet.” Rørbassinet får en længde på 5,5 km. Og skal tilsluttes et bassin vest for Hareskovvej. Størrelsen på dette bassin er ikke angivet. ”Hvis der skal fældes træer eller graves steder, hvor der kan være levesteder for bilag IV-arter, skal disse undersøges og der kan laves tiltag for at afværge påvirkningen f.eks. ved paddehegn eller lign.” og ”Ved projektering og ansøgning af de konkrete projekter kan de afledte potentielle påvirkninger enten undgås eller afværges med relevante afværgetiltag som f.eks. paddehegn eller erstatningshulheder udført iht. Miljøstyrelsens forvaltningsplan for flagermus”.   Derfor forventer vi at de omtalte anlæg er i overensstemmelse aktuelle miljø- og klimamæssige krav.   Og hvad betyder Spildevandsplanen for fornyelsen af ”Udviklingsplanen for Utterslev Mose, 2018”[1]?       [1] ”Som højst er gældende i 5 år” side 7 i ovennævnte plan  
Læs høringssvar fra Lise Buch
Indsendt af:
DSB Ejendomsudvikling
Dato: 19. februar 2024
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
DSB Ejendomsudvikling
By:
København
Postnr.:
2450
Se vedhæftet 
Læs høringssvar fra DSB Ejendomsudvikling
Indsendt af:
Miljøpunkt Amager
Dato: 16. februar 2024
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Amager
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede høringssvar fra Miljøpunkt Amager.
Læs høringssvar fra Miljøpunkt Amager
Indsendt af:
Liv Hjorth Majland Møller
Dato: 13. februar 2024
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Vejdirektoratet
By:
Næstved
Postnr.:
4700
Vejdirektoratet har følgende bemærkninger til plantillæg 2024 til kommunens spildevandsplan: En af de berørte matrikler, hvor der sker en permanent rådighedsindskrænkning, er matr.nr 7000c Brønshøj. Statsvejen Hillerødmotorvejen er beliggende på denne matrikel. Vejdirektoratet kræver at der skal ansøges om gravetilladelse, hvis der skal foretage forandringer, herunder gravning mv. i statens vejareal eller hvis der skal foretages udgravning eller påfyldning nærmere end 3m fra vejens areal. Ved arbejde på Vejdirektoratets vejareal skal der både søges en rådigheds- og gravetilladelse. Der kan ansøges via rov.vd.dk
Læs høringssvar fra Liv Hjorth Majland Møller
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 12. februar 2024
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1599
Se det vedlagte høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 12. februar 2024
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedhæftet høringssvar fra Valby Lokaludvalg. 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Lene Vennits
Dato: 2. februar 2024
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KAB
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar på vegne af de almene boligorganisationer fsb og SAB (Tingbjerg) 
Læs høringssvar fra Lene Vennits
Indsendt af:
Lene Vennits
Dato: 2. februar 2024
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
fsb
By:
København V
Postnr.:
1550
På vegne af de almene boligorganisationer fsb og SAB (Tingbjerg) sendes hermed høringssvar til Plantillæg 2024 til Københavns Kommunes spildevandsplan  
Læs høringssvar fra Lene Vennits
Indsendt af:
Christoffer Rosenkrands
Dato: 2. februar 2024
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har med interesse læst og drøftet høringsmaterialet vedrørende de projekter, der anlægges i vores bydel, især rørbassinet ved Utterslev Mose og planerne om at lede overfladevandet fra Tingbjerg og Bystævneparken til Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Lokaludvalget har informeret om høringen via sociale medier og hjemmeside. Desuden har sagen været drøftet i den af lokaludvalget nedsatte vandmiljøarbejdsgruppe og behandlet to gange i lokaludvalgets miljøudvalg samt på mødet i Brønshøj-Husum Lokaludvalg den 25. januar. B.116 Separatkloakering af Bystævneparken Plantillægget beskriver, hvordan Bystævneparken skal separatkloakeres, og det rensede regnvand ledes til Fæstningskanalen via en renseforanstaltning. Lokaludvalget ser frem til at se udformningen af denne renseforanstaltning, når lokalplansforslaget kommer i høring i sidste halvår af 2024. Lokaludvalget bifalder initiativet til at tilføre renset regnvand til Fæstningskanalen og Utterslev Mose-systemet. B.117 Separatkloakering af Tingbjerg Beskrivelsen i plantillægget bidrager grundlæggende med viden om, at HOFOR i perioden 2024-26 vil etablere det tostrengede system, som blev præsenteret i 2021-tillægget til Spildevandsplan 2018. Plantillægget 2024 angiver, at når alle Tingbjergs ejendomme er tilsluttet det tostrengede system, og fælleskloakeringen derefter nedlægges, vil Tingbjerg ikke længere bidrage til spildevandsoverløb via UM26 og U11. Lokaludvalget bifalder dette og efterspørger yderlige re information om, hvornår det tostrengede kloaksystem er fuldt operativt. Dette fremgår ikke af høringsmaterialet. Da Københavns Kommune er forpligtiget til at nedbringe den samlede belastning til Utterslev Mose fra 498 kg fosfat pr. år til 73 kg fosfat pr. år inden 2027, er det afgørende, at der udarbejdes en plan for effektiv tilslutning fra samtlige af Tingbjergs ejendomme. Lokaludvalget vil også påpege Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med rapporten ”Afvandingsmuligheder – Gyngemosen” (2018), og foreslår, at TMF/WSP-projektets gennemførlighed undersøges i relation til gældende fredninger og miljøforhold. Dette bør også sammentænkes med behovet for opmagasinering og rensning af det separerede overfladevand fra Tingbjergs vestlige del.  Lokaludvalget bifalder desuden det i plantillægget nævnte forbud mod saltning i forbindelse med glatføre, samt anvendelse af kunstgødning, algebekæmpelsesmidler og sprøjtemidler i Tingbjerg og Bystævneparken. Loklaudvalget ønsker at separat-kloakeringen udbredes i helt Brønshøj-Husum   A2.2 Reduktion af overløb til Utterslev Mose, UM16-21 Lokaludvalget bifalder at der nu gøres noget effektivt for at få nedbragt udledningerne fra denne serie af overløbsbygværk til et minimum. Bassinløsningen bidrager ikke med mere renset regnvand til Utterslev Mose og der er derfor behov for andre foranstaltninger for at sikre dette.  Det fremgår at når der sker overløb til mosen efter rørbassinets anlæggelse vil det ske ved Det Grønne rensningsanlæg ved Motorvejen. Vi ved at lokale kræfter forgæves har forsøgt at finde ud af om dette passive biologiske rensningsanlæg er funktionsdygtigt. Lokaludvalg vil opfordre til at anlæggets kapacitet til at håndtere overløbsvand forbedres til bedst mulige standard.  Vi håber herudover at testboringerne til Carlsbergforkastningen som gennemføres i 2024 vil vise at dette grundvand kan løse Utterslev Moses og det nedstrøms vandsystem periodiske mangel på vand.    Brønshøj-Husum Lokaludvalg savner en samlet oversigt over tiltag i relation til Utterslev Mose i regi af Gladsaxe/Novafos og KK/HOFOR. En oversigt over de planlagte investeringer i relation til de enkelte overløbsbygværker, og hvornår rækken af anlæg forventes i drift.  K1.90 Oversvømmelsesareal Kagsmosen KV88 Plantillægget beskriver den planlagte skybrudssikring, som er gennembehandlet i en særskilt proces og belyst i VVM. Lokaludvalget har ingen yderli gere bemærkninger hertil. K2.48 Grønne veje i Grundejerforening Slotsfruensvænge, KV40i K2.49 Grønne veje i Grundejerforeningen Holmehus, KV40h K2.50 Grønne veje i Parcelforeningen Godthaab, BIR22.1g Lokaludvalget bifalder igangsættelsen af to projekter med anlæggelse af Grønne veje i bydelen og et i grænselandet til Vanløse bydel. De venligste hilsner, Christoffer Rosenkrands  Forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Ida Jørgensen  Forkvinde for Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Christoffer Rosenkrands
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 31. januar 2024
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet høringssvar. 
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 25. januar 2024
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2100
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg