Forslag til ændringer af veje ved Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne

Forslag til trafikale ændringer på vejene omkring Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne for at øge sikkerheden og trygheden.

Høringsfrist:

8. august 2022
Indsendt af:
Maria Mortensen
Dato: 8. august 2022
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
E/F Grøndals Parkvejens Haveby III
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar vedrørende forslag til trafikale ændringer på vejene omkring Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne for at øge sikkerheden og trygheden.   Som repræsentant for ejerforeningen E/F Grøndalparkvenejs Haveby III beliggende på Kærholmen 9-21, Rydsletten 13-25 og Nedertoften 17-39 samt Linde Allè 37 varetager vi beboernes interesse i forbindelse med de foreslåede ændringer.   De foreslåede ændringer vil medføre trafikale udfordringer og gener for vores beboere, hvis der ikke er adgang til foreningens områder fra Grøndals Parkvej.   Da der i dag er venstresving forbudt i krydset mellem Linde Allé og Grøndals Parkvej, er der ikke mulighed for at indkøre til det berørte område herfra.    Ankommer en af vore beboere derfor fra syd (Grøndals Parkvej) og skal til vores ejendomme i det pågældende tidsrum, skal beboeren køre ad Ålekistevej, dreje til højre ad Hyltebjerg Allé for at tage et skabt højresving ind på Linde Allé for efterfølgende at kunne køre til vores ejendom ad Nedertoften og slutteligt Rydsletten og Kærholmen.    Denne løsning øger mulige højresvingsulykker, da der skal foretages langt flere højresving på denne rute end nuværende løsning, for at vores beboere kan ankomme til vores arealer i det pågældende tidsrum. Hyltebjerg Allé er en del supercykelstisruten “Albertslund-ruten”, hvor der i morgentrafikken kører mange cyklister (i høj fart). Særligt i krydset mellem Hyltebjerg Allé og Linde Allé vil muligheden for højresvingsulykker øges, hvis vores beboere skal benytte sig af denne rute for at kunne ankomme til vores arealer i det pågældende tidsrum. Tilmed er det en lang omvej.   Vi foreslår derfor, at indkørsel forbudt-skiltene langs Grøndals Parkvej foruden undertavlen, der angiver tidsrum, også udstyres med undertavlen “Beboerkørsel tilladt” for at muliggøre at vores beboere kan ankomme til vores arealer og at trafiksikkerheden for bløde trafikanter ikke forringes.    Samtidig forudsætter vi, at servicefolk og håndværkere, som har et formål på vores område i det pågældende tidsrum, er dækket ind under betegnelsen “Beboerkørsel tilladt”. Hvis ikke dette er tilfældet, vil det med den foreslåede løsning ikke være muligt at få servicefolk eller håndværkere til vores ejendomme i tidsrummet, da den eneste indkørsel med “Arbejdskørsel tilladt” efterfølgende erstattes af et total indkørselsforbud i krydset mellem Linde Allé og Hanebred. Og dette kan selvfølgelig ikke accepteres.   På vegne af Bestyrelsen i E/F Grøndals Parkvejens Haveby III Maria Mortensen, formand  
Læs høringssvar fra Maria Mortensen
Indsendt af:
Nicoline
Dato: 8. august 2022
Svarnummer:
16
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Da p-pladser for beboerne i området allerede er en udfordring, vil begrænsningen med beboerkørsel tilladt være en god ide. Derfor bør pladserne langs Linde Allé tydeligt opmærkes og sidevejene tydeligt afgrænses i begge ender, så bilerne ikke forsøger at parkere uhensigtsmæssigt. Den i forvejne problematik med p-pladser beværliggøres yderligere ved en permanent ensretnig af den ene ende af Line Allé, hvilket også kan resulterer i en forværring af trafikken på Grøndals Parkvej ved OK tanken. Dertil vil en ensretning af hele Linde Allé heller ikke fungere for os der til dagligt kæmper med at finde en p-plads, da vi kommer til at bruge lang tid på at cirkle rundet om området. 
Læs høringssvar fra Nicoline
Indsendt af:
Troels Damgaard
Dato: 8. august 2022
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Trafikudvalget i bestyrelsen, Vanløse Privatskole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Privatskole er interesseret i, at der tages højde for flest mulige interessenter. Vi er absolut fortalere for, at den fremtidige trafik-model for området kommer flest muligt til glæde mhp. at forbedre sikkerheden for alle bløde trafikanter. Derfor støtter vi ændringen af vejene i området. Vi har dog følgende bemærkninger til forslaget om at begrænse indkørsel i området i tidsrummet 7:30-9:00: Hastighedsbegrænsning Vi ønsker for vores elevers sikkerhed, at der fastsættes en generel hastighedsbegrænsning på 20 km/t i hele området Grøndals Parkvej-Hyltebjerg Allé-Ålekistevej. Hvad er arbejdskørsel? Vi noterer, at ”arbejdskørsel” på oversigtskortet er fremhævet tilladt fra Hanebred – men det er ikke klart defineret hvad ”arbejdskørsel” er? Er det taxaer til aflevering på Behandlingsskolerne der alligevel må køre denne vej? Hvis dette er tilfældet, finder vi det problematisk da taxaer har været årsag til en del faremomenter for de bløde trafikanter. Hvis ”arbejdskørsel” kun er til arbejdspladser i området, støtter vi udkastet. Vejdesign og parkering foran Vanløse Privatskole Vi ønsker at vejdesign og parkering foran Vanløse Privatskole også udformes med henblik på sikring af bløde trafikanter. (Vi ser ikke dette nævnt i høringsudkastet.) Helt kort ønsker vi løsninger, som de er udført ved andre skoler i kommunen, hvor fx prikker i asfalt, belægning, skiltning klart signalerer at der skal køres forsigtigt og langsomt. Vi ønsker endvidere sikre løsninger for vores elevers kryds af vejen med nogle få fodgængerfelter eller mindre ”brohovede”-udvidelser af fortovet, så de små elever kan kigge forbi parkerede biler. Billeder kan fremsendes på anfordring. Parkeringsmuligheder Parkeringsmuligheder for beboere i området ønsker vi ikke forringes. Vi foreslår derfor en P-zone på Linde Allé og tilhørende stikveje, jf. Hyltebjerg Allé, dog med mulighed for at erhverve sig beboerlicens til alle dage samt en medarbejderlicens på hverdage, hvis jobbet dokumenteret ligger på en vej i zonen. Forslag om afsætningsplads på Hyltebjerg Allé Vi ser et behov for at imødekomme de forældre der kommer længere fra med små børn, der ikke nødvendigvis kan cykle eller gå selv i skole. Derfor foreslår vi oprettet dedikerede afsætningspladser/standsning tilladt et passende sted på Hyltebjerg Allé – til dette formål. Forslag om afsætningsplads for taxaer på Ålekistevej Selvom vi primært svarer med et øje på Vanløse Privatskole, så ser vi også et behov for at imødekomme afsætning af børn med taxaer til Behandlingsskolerne. Vi foreslår derfor også indtænkt en dedikeret afsætningsplads på Ålekistevej.   Mvh. Trafikudvalget i skolebestyrelsen, Vanløse Privatskole 8. august 2022
Læs høringssvar fra Troels Damgaard
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 8. august 2022
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Foreløbigt høringssvar der skal godkendes på Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 18. aug. 2022 er vedhæftet som pdf.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Mikael Heymann Olsen
Dato: 7. august 2022
Svarnummer:
13
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
På Linde Allé ved de to T-kryds med Hanebred og med Ålekistevej er der i dag skiltet med indkørsel forbudt for motorkøretøjer mellem kl. 7 og 9 i østgående retning. Dermed er Linde Allé ensrettet i vestgående retning når eleverne på de to skoler skal møde om morgenen. På Oversigtskortet er undertavlerne på de to skilte helt forsvundet. Det betyder at forbuddet kommer til at gælde uden udtagelser hele døgnet alle ugens 7 dage. En sådan ændring uden for skoletiden bidrager ikke til ”at øge sikkerheden og trygheden på skolevejene til Vanløse Privatskole og Behandlingsskolerne”.   Mange af eleverne på Behandlingsskolerne bliver kørt til og fra skolen i Taxa. Disse elevers transportbehov forsvinder ikke med opsætning af nogle forbudsskilte. Der er ikke foreslået eller afsat midler til en sikker af- og påsætningsplads på Ålekistevej eller andre steder. At flytte af- og pålæsningen fra Linde Allé og ud på Ålekistevej øger bestemt ikke sikkerheden og trygheden for eleverne.   Af 795 besvarelser på en tryghedsundersøgelse for Vanløses skoler er kun de 81 besvarelser fra Vanløse Privatskole og ingen er fra Behandlingsskolerne. Det fremgår ikke af materialet hvorledes trygheden opleves specifikt for Vanløse Privatskole. Høringsbrevet, og øvrigt materiale, påpeger ikke nogen konkret opfordring til ensretning af alle vejene i området. Hverken fra skolerne eller fra beboerne. Ligeledes ser forslaget ikke ud til at tage afsæt i en konkret trafiktælling på Linde Allé eller på de 7 små sideveje til Linde Allé. Forvaltningens forslag til ændringer af skoleveje søger at løse et problem, der ikke er erkendt eller dokumenteret og måske slet ikke eksisterer.   Udover de eksisterende vejbump og ensretning om morgenen, bør evt. yderligere tiltag til at øge sikkerheden og trygheden på Linde Allé i stedet tage afsæt i grundigt underbyggede aftaler mellem forældrene og skoleledelserne på de to skoler. Også i den forbindelse er det særdeles uhensigtsmæssigt at lægge en høringsperiode, der netop omhandler sikring af skoleveje, midt i sommerferien med høringsfrist på dagen for skolestart mandag den 8. august.   På hjørnet af Buskager og Vinkelager viser oversigtskortet et nyt indkørsel forbudt for motorkøretøjer skilt, forsynet med undertavle der angiver tidsbegrænsning fra 7:30 – 9:00. Forslaget vil betyde at beboerne på Stilledal samt på Buskager fra nr. 1 og fra nr. 14 kun kan køre lovligt hjem ad Linde Allé i vestlig retning forbi Vanløse Privatskole mellem 7:30 – 9:00 når børnene skal møde i skole! Det virker stik imod intensionen med forslaget.   På undertavlen i krydset Hyltebjerg Allé og Hanbred står der ”Arbejdskørsel tilladt”. Hvad er det for ”Arbejdskørsel”, der skal være tilladt udelukkende for dette smalle vejstykke på Hanbred?                           Det er særdeles uhensigtsmæssigt at lægge enhver høringsperiode midt i sommerferien. Udover at høringen har været lagt op på kommunens hjemmeside, har der ikke været foretaget yderligere offentlighedsskabende tiltag. I flere af de 12 høringssvar, der trods dette er indkommet indtil nu, påpeges flere problemer for lokalområdet som forslaget genererer. Sammenfattende må jeg indstille at forslaget, som det foreligger, tages helt af bordet.   Et evt. nyt forslag skal kun laves på grundlag af en specifik behovsanalyse for de to skoler på Linde Allé samt udarbejdes på grundlag af en grundig dialog mellem forældre og skoleledelser på begge skoler. Et evt. nyt forslag skal bringes i en ny og mere velannonceret høring i lokalområdet.
Læs høringssvar fra Mikael Heymann Olsen
Indsendt af:
Victor Heilskov
Dato: 2. august 2022
Svarnummer:
12
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg synes allerede der er store problemer med at kunne parkere omkring Hyltebjerg / Hanebred, og der mangler standere til elbiler. Jeg synes sikkerheden skal sættes højt, men føler ikke der på nuværende tidspunkt er de store problemer med farlige situationer omkring skole(erne). 
Læs høringssvar fra Victor Heilskov
Indsendt af:
Karina
Dato: 26. juli 2022
Svarnummer:
11
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som flere andre, er jeg også interesseret i at der tages højde for parkeringsmuligheder for beboere i området fremfor forringelser. vi på Stilledal og Buskager har allerede været ramt af forringelser, i forbindelse med etablering af ny affaldssorteing på Buskager, større renovationsarbejde ved de ulige numre på Stilledal samt bygningsarbejdet ved det kommende bosted / tidligere socialcenter, hvor det er inddraget flere parkeringspladser. Derudover så vil det være relevant hvad "arbejdskørsel" dækker over. Er taxa kørsel til behandlingsskolerne f.eks. arbejdskørsel? Hvordan er der tænkt muligheder for aflevering / afhentning af børn til behandlingsskolerne, hvor det er taxaer som primært står for deres transport, og der er tale om børn med særlige behov? Hvordan er det tænkt med aflevering / afhentning af børn ved privatskolen, hvor der ligeledes er mindre børn, som ikke nødvendigvis er selvfølgelig selvtransporterende endnu. Grundlæggende er der i høj grad behov for at se på den trafikale sikkerhed i området samt parkeringsmuligheder, men kan være bekymret for at der skabes mere kaos end ro ved den nuværende plan.
Læs høringssvar fra Karina
Indsendt af:
Joen Jay Dahl
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
10
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er altafgørende for dette projekt, at man tager højde for konsekvensen for trafikken på Nedertoften ved ændringer, da det vil være oplagt for forældre til børn på Vanløse Privatskole, at køre ad Nedertoften. når de skal hente/aflevere børn, da skolen ligger for enden af Nedertoften. Her bør indskærpes, at alt andet end beboerkørsel bengrænses i samme tidsrum som på Linde allé, samt at den generelle fartbegrænsning på Nedertoften bør sættes til max. 30 km/t. pga. legende børn, dårlige oversigtsforhold, og den daginstitution, der (Langhuset), der også ligger på vejen. Denne tiltrækker i forvejen også  trafik i samme tidsrum. Dertil er Nedertoften den eneste vej, hvor der er gennemkørsel til Linde Allé fra Grøndals Park Vej (af nabovejene Rydsletten og Kærholmen), og dette medfører ofte at folk kører stærkere. Dette er heller ikke hensigtsmæssigt af ovenstående grunde, og derfor er en hastighedsbegræsning/indkørselsforbud på Nedertoften for andet end beboerkørsel og skraldebiler i tidsrummet 07:30-08:30 også en god ide, da indkørsel på Nedertoften fra Grøndals Parkvej igen vil være et oplagt valg, hvis man begrænser indkørsel ad Linde Allé. Det må derfor meget gerne tages med i betragtningen. Bh Joen
Læs høringssvar fra Joen Jay Dahl
Indsendt af:
Jann S Winterfeldt
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
9
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Ensret af linde alle , p-zone på linde alle , så vi undgår langtidsparkering af folk som ikke bor i området og optager beboernes plads , som der ikke er for meget af
Læs høringssvar fra Jann S Winterfeldt
Indsendt af:
Camilla Brix
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er en rigtig god idé, at adgangsforholdene begrænses til beboerkørsel. Derudover bør man permanent ensrette Hanebred og Linde Allé (fra Gennemløbet til Ålekistevej), se vedhæfte fil. Som det er nu bliver den tidsbegrænsede ensretning ikke overholdt og der skaber store trafikale udfordringer.
Læs høringssvar fra Camilla Brix
Indsendt af:
Rune Nielsen
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Der er også behov for at lukke grøndals Parkvej mellem Flintholm og grøndal, så vi skaber trykkere rammer for områdets beboere
Læs høringssvar fra Rune Nielsen
Indsendt af:
Magdalena
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som andre også nævner, er der ikke anvist planer for indskrænkningen af parkeringspladser i området, hvilket er problematisk. Særligt parkering er allerede et stort problem for beboere i området, og hvis dette indskrænkes yderligere, vil der ikke være p-pladser nok til beboerne. Som andre også skriver, kunne en løsning være at lave parkering specifik for beboere. Og så skal der indsættes langt flere kræfter og ressourcer til at opstille ladestandere til el-biler. Særligt nu, så længe regeringen tilbyder 'hjælpepakker' til dette. 
Læs høringssvar fra Magdalena
Indsendt af:
Anders Laub
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Laub Plus Co
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Ud fra oversigtskortet fremgår det at indkørsel fra Grøndalsparkvej vil være forbudt i tidsrummet 07:30 - 09:00 ind til sidevejene Gennemløbet til og med Nedertoften. Hvis dette er planen vil det være fuldstændigt uacceptabelt - kørsel skal være tilladt for beboere samt tilladt for arbejdskørsel i tidsrummet. Jeg driver virksomhed hjemmefra og kører ofte min søn til sin skole i nabokommunen om morgenen.  Det ville være helt umuligt for os både at komme ud og hjem igen hvis forslaget forbyder beboerkørsel i tidsrummet. Det vil også være en stor belastning for viceværtservice mv. som vil blive hårdt ramt hvis de ikke kan køre hen til bygningerne. Når jeg kører i området om morgenen eller tidlig eftermiddag undgår jeg Linde Alle da der ofte er proppet med forældre og taxaer (ved behandlingskolen) som henter eller afsætter børn til skolerne. Sidevejene fra Grøndalsparkvej er ikke videre påvirket eller trafikeret om morgenen så jeg er helt uforstående overfor hvorfor de indgår i planen. Kort sagt, så er det skolerne der skaber trafikale problemer på Linde Alle - så det er for dem at trafikken skal indskrænkes eller omdirigeres - ikke for beboerne og de arbejdende i det omkringliggende område.  Det ville give langt mere mening at give forældrene samt taxaer et særskilt begrænset område til at afsætte børn. Sålænge at det ikke tages fra de allerede meget parkeringspladser.
Læs høringssvar fra Anders Laub
Indsendt af:
Henrik Christiansen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som udgangspunkt er jeg enig i at trafiksikkerheden omkring skolerne bør styrkes, da det hver morgen er et mylder af biler, som nemt kan være uoverskueligt for en utrænet trafikant som et barn. Dog tænker jeg, at der stadig vil være en del børn der bliver fragtet i bil til skole, da skolerne jo ikke er almindelige folkeskoler til nærområdet, men kan have elever der kommer længere fra. Er der gjort nogle overvejelser om hvor man flytter "aflæsning af børn til skole" hen istedet. Umiddelbart ligner Hyltebjerg allé det eneste oplagte bud, da Ålekistevej og Grøndalsparkvej ikke rigtig er gangbare, da de begge har tung trafik. Flyttes et trafikalt kaos så reelt bare over på den anden side af bygningen? Som andre også skriver er jeg meget modstander af, hvis dette tiltag måtte påvirke mængden af P-pladser i området. Der er i forvejen stor mangel på kapacitet, som ikke blev bedre, da man sidste år valgte at nedlægge (eller tidsbegrænse) en del pladser på Buskager, til fordel for en affaldsløsning. Komunnens nye byggeri til et bosted på Lindeallé ved siden af Vanløse Privatskole kommer desværre heller ikke til at inkludere en offentlig parkeringskælder som jeg har læst projektet, så desværre forøges kapaciteten af parkeringspladser heller ikke her, selvom det havde været oplagt. 
Læs høringssvar fra Henrik Christiansen
Indsendt af:
Sune
Dato: 21. juni 2022
Svarnummer:
3
By:
VANLØSE
Postnr.:
2720
Jeg er enig i at veje bør være mere sikre. Dette må dog på INGEN måde anføre tab af P-pladser i området som allerede nu er stærkt reduceret. Jeg kan risikrere at komme hjem kl 17 og parkere minimum 300m fra hvor jeg bor.  Alternativt kan man indføre parkering kun for ejendommenes beboere, og samtidg bør der oprettes flere ladestandere i området, der er pt 4 stik i en radius af 300m, alternativer ligger på frederiksberg.  
Læs høringssvar fra Sune
Indsendt af:
Jeppe
Dato: 20. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2710
Der ligges op til at beboerne på Nedertoften, Rydsletten og Kærholmen ikke må køre ind fra Grøndals Parkvej I tidsrummet 7:30 og 9:00. Dette betyder at alle beboere i tidsrummet vil skulle forbi Privatskolen for at komme hjem via Linde Allé, da der ikke er planlagt beboer indkørsel fra Grøndals Parkvej. Kortet viser fejlagtigt at Kærholmen går helt ud til Linde Allé, dette er dog ikke korrekt det er i stedet en blind vej fra kærholmen 9 og nord på. Jeg vil i stedet foreslå at for at genere beboere mindst muligt, at der i stedet laves indkørsel forbudt fra Nedertoften 17 evt. også et skilt ved Nedertoften 31, da det er muligt at komme fra Rydsletten der. Der er en vej, der ikke er på kortet, den går på tværs mellem de 3 tidligere nævnte vej, syd for Nedertoften 17, Rydsletten 13 og Kærholmen 9
Læs høringssvar fra Jeppe
Indsendt af:
Margrethe Vesth-Wiersholm
Dato: 20. juni 2022
Svarnummer:
1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg er enig i, at vi har brug for gjort disse veje mindre befærdede - og jeg er enig i forslag til løsning
Læs høringssvar fra Margrethe Vesth-Wiersholm