Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringsfrist:

16. juni 2021
Indsendt af:
Peter Ingemann Hansen
Dato: 16. juni 2021
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed Metroselskabets bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt. Att. Stine Maj Krigslund
Læs høringssvar fra Peter Ingemann Hansen
Indsendt af:
Christen Amby
Dato: 16. juni 2021
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekommité
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Se vedhæftede dokument 
Læs høringssvar fra Christen Amby
Indsendt af:
Region Hovedstaden
Dato: 15. juni 2021
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Region Hovedstaden
By:
Hillerød
Postnr.:
3400
Høringssvar fra Region Hovedstaden - se vedhæftede fil. 
Læs høringssvar fra Region Hovedstaden
Indsendt af:
Louise Friis
Dato: 11. juni 2021
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Sund & Bælt Holding A/S
By:
København V
Postnr.:
1601
Sund & Bælt Holding A/S ser ikke behov for at indgive indsigelser mod Risikostyringsplanen, men ønsker at pointere følgende: Øresund Landanlæg er kritisk infrastruktur, der i tilfælde af oversvømmelse vil være ude af funktion i måneder muligvis år for dele heraf. Dette vil medføre betydelige samfundsmæssige konsekvenser, tidsmæssige tab for brugerne, store konsekvenser for mobiliteten generelt og betydelige økonomiske konsekvenser for samfundet generelt. Sund & Bælt ser derfor et højt sikringsniveau som eneste mulighed for at imødegå disse meget alvorlige samfundsmæssige konsekvenser og konsekvenser for anlæggene. Dette niveau er af ovenstående årsager højere end det af Københavns Kommune foreslåede. Da Øresund Landanlæg i dag er truet af stormflod over flere kommuner ser Sund & Bælt det som absolut nødvendigt, at kommunerne går sammen om at sikre en helhedsbaseret stormflodssikring baseret på et koordineret sikringsniveau, således at den samlede stormflodssikring ikke kompromitteres af een kommunes lavere sikringsniveau som medfører huller, hvorigennem stormfloden kan finde vej.
Læs høringssvar fra Louise Friis
Indsendt af:
Christian Ammitsøe
Dato: 9. juni 2021
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Til Københavns Kommune Vedlagt fremsendes høringssvar til forslag til risikostyringsplan for Købenshavns Kommune
Læs høringssvar fra Christian Ammitsøe
Indsendt af:
Brøndby Kommune
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Brøndby
Postnr.:
2605
Brøndby Kommune har modtaget Københavns Kommunes forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt i offentlig høring og fremsender hermed et fælles høringssvar.
Læs høringssvar fra Brøndby Kommune
Indsendt af:
Stig Rygaard
Dato: 14. april 2021
Svarnummer:
6
By:
VIRUM
Postnr.:
2830
I høringssvar nr. 2 til sag 2019-0165700 "Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter på Amager Fælled" har jeg tidligere i relation til skybruds/stormflods-relateret opstuning af spildevand og overfladevand skrevet følgende: "... Hvis byggeriet kan få dispensation for nedsivning af overfladevand og lede det til spildeandssystemmet (og grøften langs Vejlands Allé), så vil Amager Fælledby alt andet lige blot gøre belastningen af spildevandssystemet større, hvorved skybrudsrelaterede events - alene ved etableringen af Amager Fælledby - vil give øget skybrudsrelaterede udløb fra bygværk-overløb til fx Københavns Havneløb med deraf resultetende ekstra dage, hvor fx havnebadene ikke kan bruges pga. bakterier i vandet..." Da alt overfladevand i projekterede "Amager Fælledby Kvarter" fra tagflader og befæstede arealer mv. NETOP er tiltænkt med afløb til grøften langs Vejlands Allé og bygherren til Amager Fælledby Kvarter IKKE har påtænkt oprensning af jorden under byggefeltet, så er LAR-håndtering af overfladevandet ikke en mulighed. Arealet for Amager Fælledby Kvarter ... (se kortlink https://faelledby.dk/wp-content/uploads/2021/01/20200311_Masterplan.jpg )... der akkumulerer "gråt spildevand" er MEGET STORT ... foruden tage, veje, stier er arealet for forsinkelses-bassiner (uden nedsivning pga. jordforurening) også vand-akkumulerende. Derfor er denne planlagte fremtidige bydel en væssentlig vandfaktor, som IKKE er indtænkt i "Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København". Dette er en stor fejl. NB! I denne "Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København" er dog KKs ansvar mhbp. sikring af bilag 4 arter omtalt på planforslagets side 5: "Habitatdirektivet Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU." Mens dette høringssvar skrives er det yderst tvivlsomt at KK netop opretholder denne EU-forpligtigelse på arealet for Amager Fælledby Kvarter, idet Bilag4-arten Stor Vandsalamander ikke beskyttes jf. Habitatdirektivet.
Læs høringssvar fra Stig Rygaard
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 13. april 2021
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
Kbh. V
Postnr.:
1550
Se det vedhæftede høringssvar. Det erstatter høringssvaret, som blev lagt på den 29. marts 2021 - svar nr. 4.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 29. marts 2021
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
V
Postnr.:
1550
Se det vedlagte høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 18. marts 2021
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst høringssvar i vedhæftede pdf-fil.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. marts 2021
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Grethe Mørk
Dato: 12. marts 2021
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Daginstitution på Saxtorphsvej i Valby Københavns Kommune (KK) agter at opføre en ny daginstitution på Saxtorphsvej i Valby. Vejen er en ganske lille villavej beliggende i Valby Vænge, der består af 5 smalle villaveje. Daginstitutionen tænkes opført mellem to allerede eksisterende institutioner på vejen. Allerede nu er der kæmpestore trafikale problemer, hvorfor det er fuldkommen uacceptabelt, at man ikke har løst de nuværende problemer, før man påtænker opførelse af endnu en institution, der er lige så stor som de to andre tilsammmen. Grunden, der tænkes bebygget, er den sidste "grønne plet" i området. Den benyttes flittigt af kvarterets børn og forældre samt nærliggende skoler, foruden daginstitutionerne. Med bebyggelse af denne plet, siger børn og unge farvel til at spille bold, holde picnic, holde fælles events i nærområdet. Legearealet for institutionerne vil med det nye byggeri blive stærkt begrænsede, hvilket uden tvivl vil have indflydelse på børnenes trivlsen og pædagogernes arbejdsmiljø. Det stærkt begrænsede legeareal skal benyttes af ca. 650 børn samt pædagoger - det er ikke mange kvadratmeter pr. barn og voksen. 650 børns leg foregår ikke stille, så der vil blive et udtalt støjproblem for boligerne på Saxtorphsvej og Ole Borchs Vej. Der er ikke indtænkt støjdæmpning i projektet. Støj m.m. betyder også, at de nuværende beboere er mere eller mindre stavnsbundne til deres boliger, for hvem vil købe et hus beliggende på en vej, hvor der dagligt skal afleveres/hentes ca. 650 børn, og hvor støjen er markant. Begrundelsen for byggeriet var det "baby boom", man forventede frem til 2024. Det forhold har nu ændret sig, så der er frem til 2024 nu et behov for 34 pladser og ikke flere hundrede. Jeg tænker også på, hvordan børne- og ungeborgmester Jesper Christensen kan stå inde for opførelsen af endnu en institution i dette område. Vi ved, at KK har svært ved at tiltrække kvalificerede pædagoger, og det kunne blive et  problem at skaffe dedikeret og kvalificeret personale til et område, hvor der gennem flere år har hersket uacceptable forhold for børnene. Endelig finder jeg det mærkeligt, at KK sådan uden videre har ændret "grænsen" mellem Valby Syd og Valby Nord. Før gik den ved Vigerslev Alle, men er nu flyttet til Folehaven. Der er ikke meget nybyggeri i det gamle Valby Nord, der ville kræve opførelsen af sådan en ny instition, men ved flytning af grænsen har KK skabt et behov for flere pladser.    Med venlig hilsen Grethe Mørk      
Læs høringssvar fra Grethe Mørk