Luftfoto af lokalplanområdet

Enghavevej 81 - lokalplan 573 og kommuneplantillæg

Lokalplanen gør det muligt at opføre et nyt hovedsæde til en almen boligorganisation på en ubebygget grund.

Høringsfrist:

29. november 2018
Indsendt af:
DSB Ejendomme
Dato: 27. november 2018
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
DSB Ejendomme
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
Vedhæftet DSB's høringssvar til lokalplan for Enghavevej 81.
Læs høringssvar fra DSB Ejendomme
Indsendt af:
Bente Gercke
Dato: 23. november 2018
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1705
https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/svar-materiale/1382_001_klage_over_enghavevej_81.pdf
Læs høringssvar fra Bente Gercke
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 23. november 2018
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
Kbh. v
Postnr.:
1758
Vesterbro Lokaludvalg skal hermed afgive høringssvar vedrørende forslag til lokalplan vedr. Enghavevej 81. Vesterbro Lokaludvalg har ikke nogen grundlæggende modstand mod, at KAB på ejendommen Enghavevej 81 opfører et nyt hovedsæde. Og Vesterbro Lokaludvalg er enig i, at det sker ved, at der også åbnes for nogle muligheder for offentligt brug af arealet, der i dag henligger som en del af det samlede baneareal. Vesterbro er i dag et af Københavns tætteste bebyggede områder med den absolut laveste andel af grønne arealer pr. indbygger. Det foreslåede byggeri trækker desværre denne kendsgerning i den forkerte retning, da der bliver foreslået et etageareal på 7.400 m2 med en bebyggelsesprocent på 185, hvilket også forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2015, idet ejendommen i dag ligger i et område for serviceerhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 110. Som det fremgår af faktaboksen, betyder det foreslåede byggeri, at maksimale bebyggelsesprocent bliver 185 mod i dag 110, at den maksimal bygningshøjde bliver 24 m mod i dag 20, og at friarealprocent mindskes fra 15 til 10. Som det fremgår af skyggediagrammerne er det i og for sig ikke højden på 24 meter, som er problemet, men bebyggelsesgraden finder Vesterbro Lokaludvalg helt uacceptabelt. Et af temaerne i Bydelsplan for Vesterbro 2017-2020 er manglen på offentlige grønne områder. Med lokalplanen tilvejebringes der et vist offentligt tilgængeligt grønt areal syd for den fastlagte bebyggelse med mulighed for ophold og aktiviteter, men arealet er ikke tilstrækkeligt ift. den tilladte bebyggelsesprocent. Det kan naturligvis løses ved, at KAB køber et større areal ved baneterrænet og udlægger til friareal til offentligt formål. Det er muligt og vil være helt naturligt og rigtigt for Københavns Kommune at stille krav om det overfor KAB og dermed fastholder den nuværende bebyggelsesprocent. Kommuneplantillæg: Den foreslåede lokalplan betyder, at der skal laves et Kommuneplantillæg, der ændrer området fra et S1-område til et S3*-område og dermed bebyggelsesprocenten fra 110 til 185, og samtidig gælder der en maksimal bygningshøjde på 24 m i stedet for 20 m og en friarealprocent på 10 i stedet for 15. Som det fremgår af ovenstående kan Vesterbro Lokaludvalg ikke anbefale et kommuneplanstillæg som ændrer bebyggelsesprocenten og friarealprocenten. Vesterbro Lokaludvalg er positive overfor, at der reserveres plads til etablering af en mulig fremtidig cykelrampe i byrummet nord for bygningen op mod banen. I forbindelse med overvejelserne om udvikling af de store arealer med værksteds- og remiseanlæg ved Otto Busses Vej, som Vesterbro Lokaludvalg har peget på som område der kan imødekomme Vesterbro, Kgs. Enghave og Havneholmens behov for bl.a. kultur- og idrætsfaciliteter, kan det indgå i forbedringen af infrastrukturen ved, at den nuværende stiforbindelse udbygges mellem det nye byområde og Enghavevej ved krydset med Vigerslev Allé ved en underføring eller en cykelbro over banearealet. Mht. de foreslåede byrum er Vesterbro Lokaludvalg overvejende positive, selvom de som nævnt ovenfor er for små. Der bør dog præciseres, at der skal indrettes idræts- og motionsfaciliteter f.eks. i form af boldbure og lignende i byrum A og B, og det bør præciseres, at byrum C – tagterrassen – skal indrettes med offentlig adgang til kl. 22.00 og til brug for offentligheden i form af motionsfaciliteter i lighed med Parkeringshuset i Nordhavnen. Der må endvidere planlægges med et ekstra busstoppested ved Bavnehøjanlægget. Der findes i dag et busstoppested ved Bavnehøjanlægget i retningen mod Kgs. Enghave, men ikke i retningen mod Vesterbro. Dette kunne med rette oprettes i forbindelse med, at dele af Oehlenschlægersgades Skole (midlertidigt) flyttes til Otto Busses Vej. Med venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Beboerne Ingerslevsgade 200
Dato: 21. november 2018
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1705
Se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Beboerne Ingerslevsgade 200
Indsendt af:
Niels Chr. Brix
Dato: 19. oktober 2018
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Se vedhæfte høringssvar dateret den 19.10.2018
Læs høringssvar fra Niels Chr. Brix
Indsendt af:
Niels Chr. Brix
Dato: 19. oktober 2018
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Se vedhæfte høringssvar dateret den 19.10.2018
Læs høringssvar fra Niels Chr. Brix
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 17. oktober 2018
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Stine
Dato: 17. oktober 2018
Svarnummer:
4
By:
København V
Postnr.:
1756
Mange flere parkeringspladser!
Læs høringssvar fra Stine
Indsendt af:
Mikkel Selmar
Dato: 10. oktober 2018
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
GAME
By:
København SV
Postnr.:
2450
Eftersom området i forvejen lider af meget få offentlige p-pladser er det afgørende, at der etableres tiltrækkeligt med p-pladser til brugere/medarbejdere i nybyggeriet. Gerne i et omfang så borgere og brugere af institutioner og foreninger i lokalområdet kan benytte disse p-pladser i eftermiddags og aften- timerne. Fx brugere af institutioner og foreninger i gården ved Enghavevej 82 samt Friluftsbadet, Bavnehøj Hallen etc.
Læs høringssvar fra Mikkel Selmar
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 8. oktober 2018
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Bent Christiansen
Dato: 7. oktober 2018
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
1705
Parkeringsforholdene på Vesterbro er i dag totalt håbløse. Efter kl. 8 om aftenen så kan man køre rundt i en halv time for at finde en p-plads, hvis man er heldig så kan det være et kvarter fra hvor man bor. Dette giver et miljøproblem med biler der cirkler rundt for at finde en p-plads. Nu vil man bygge et 24 meter højt hus med kun 49 p-pladser. Det vil medføre et totalt håbløst parkeringsproblem som vil skabe uoverskuelige problemer for de nuværende beboere. Forøvrigt vil et 24 meter højt hus ikke harmonere med den øvrige bebyggelse. Hvis der skal gives en tilladelse så skal det max være 18 meter højt og bygget i mursten, i forbindelse hermed skal der opføres en p-kælder til minimum 100 p-pladser. Vedr. højden der kan jeg henvise til Bohrstårnet der er en total misforståelse. Det kan ikke være rigtigt at et alment boligselskab kan købe sig til en større bebyggelses procent, og samtidig skabe et parkeringsproblem for beboerne på Vesterbro. Med venlig hilsen Bent Christiansen
Læs høringssvar fra Bent Christiansen