Emdrupvej 22

Ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse, dels opførelse af 2 tilbygninger på taget af den del der ikke nedrives.

Høringsfrist:

24. februar 2017
Indsendt af:
Henrik Reck-Jensen
Dato: 24. februar 2017
Svarnummer:
8
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vedr. Om/til/nybygning af Emdrupvej 22, 2100 KBH Ø Som beboere i området, og som genbo til det planlagte projekt, undrer vi os over det planlagte antal parkeringspladser samt ikke mindst udsigten til lastbilstrafik på Teglstrupvej/Klosterrisvej og Egebæksvej. Vedr. Lastbilstrafik til/fra den planlagte dagligvareforretning: Det er nærliggende, at tage udgangspunkt i den eksisterende Nettobutik beliggende i samme område. Alle lastbiler med varer til Netto, bakker ind til forretningen fra Lyngbyvej, på grund af de ugunstige adgangsforhold fra Teglstrupvej, Klosterrisvej og Egebæksvej. Med mindre man vil benytte mindre varevogne, er det usandsynligt, at af-og pålæsning med store lastbiler kan finde sted fra forretningens bagside på Klosterrisvej, uden at være til unødvendig gene (støjmæssigt ved bakken frem og tilbage samt den store risiko for skader på de parkerede biler). De tidligere dagligvareforretninger på stedet, har altid haft af- og pålæsning fra passagen/smøgen, hvorfra der er direkte adgang til Emdrupvej (det er den passage, som i forslaget laves om til en sti og en grønt areal), hvilket må betegnes som hensigtsmæssigt, fremfor at lede lastbiler ind igennem et beboelseskvarter med mindre veje. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dette er en klar forringelse, i forhold til de eksisterende forhold for tung trafik i lokalområdet. Vedr. p-pladser: I den eksisterende passage/smøge er der 14 parkeringspladser, hvor skilte angiver, at de er forbeholdt kunder til Irma og Carl Ras (men ikke yderligere parkeringsrestriktioner fra hverken kommune eller private parkeringsudbydere). Disse 14 pladser reduceres til 7 i.h.t den fremlagte plan. Derudover er der 21 nye p-pladser foran dagligvareforretningen ud til Emdrupvej. Såfremt disse nye pladser, er uden parkeringsrestriktioner (dvs. at beboere i området også kan parkere på disse pladser 24 timer i døgnet uden betaling eller bødeafgifter), vil det være ekstra p-pladser til området (alt andet lige, idet det ikke fremgår af materialet, præcis hvor mange boliger der er tale om i projektet og dermed hvor mange nye p-pladser dette nødvendigvis kræver). Vil pladserne foran forretningen være underlagt parkeringsrestriktioner, er der tale om en decideret reducering af antal p-pladser samtidig med en etablering af X antal nye boliger. Vi vil gerne bede om en præcisering af planerne for parkering for lokalområdets beboere.
Læs høringssvar fra Henrik Reck-Jensen
Indsendt af:
AB Klosterrisvej 1-5
Dato: 22. februar 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra AB Klosterrisvej 1-5
Indsendt af:
Helle Søby Thygesen
Dato: 22. februar 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte høringssvar vedr. Emdrupvej 22, sagsnr. 601980-001
Læs høringssvar fra Helle Søby Thygesen
Indsendt af:
Lars B Lund
Dato: 21. februar 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 8
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I det jeg på som erhvervsdrivende og privat bosiddende er min familie og jeg direkte påvirket af forslaget tillader jeg hermed at vedhæfte mit høringssvar. hvor vi finder at at det medføre væsentlige forringelser for os i form af indsigt i vores bolig, forringet færselsforhold, forringelse af allerede uhensigtsmæssige parkeringsforhold. Høringssvaret er vedhæftet. pdf. Ligeledes er der vedlagt dokumentation for de trafikale udfordringer som slide 1-7 Vi Forventer at blive inddraget forud for en endelig stillingtagen til forslaget, herunder ved justering af forslaget.
Læs høringssvar fra Lars B Lund
Indsendt af:
Anne & Knud Wallberg
Dato: 20. februar 2017
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vedr. j. nr. 601980 -001- Emdrupvej 22, matr. nr. 28 Emdrup, København. Partshøring. Som naboer til ejendommen matr. nr. 28 Emdrup, København, Emdrupvej 22 har vi som høringsberettiget part modtaget høringsmaterialet, som vi har følgende kommentarer til: Det er positivt, at projektet omfatter nye boliger, og at der er tænkt meget "grønt" ind i projektet både på taget af bygningen, og på arealet for nuværende passage mellem Emdrupvej og Klosterrisvej. At denne passage foreslås omlagt til grønt område betyder imidlertid, at den vareindlevering, som de hidtidige supermerkeder har anvendt, vil blive nedlagt og flyttet til Klosterrisvej. Det samme gælder en række parkeringspladser som p.t er reserveret til Carl Ras. Som nabo og som daglig vidne til den nuværende trafiksituation på Klosterrisvej vil vi kraftigt protestere mod denne løsning. Klosterrisvej munder ud i henholdsvis Egebæksvej og Teglstrupvej, og vejen må nødvendigvis bruges af beboerne i området, når vi skal ud på Emdrupvej, herunder af de mange børnefamilier og skolebørn. Klosterrisvej, Egebæksvej og Teglstrupvej er smalle villaveje, som ikke er egnede til at håndtere trafikken fra store lastbiler. Og det gælder ikke mindst den foreslåede rampe for vareindlevering på Klosterrisvej. Klosterrisvej bruges til parkering på begge sider af vejen, og det er simpelt hen en fysisk umulighed, at det kan lade sig gøre at manøvrere store lastbiler til og fra en sådan rampe. De vil desuden ikke kunne Desuden er vi i forvejen plaget af støj fra ventilatorer, af udstødning fra lastbiler og varebiler både til Netto på Lyngbyvejen og til omkringliggende virksomheder. Dertil kommer og af lugtgener fra virksomheden Måltidet og samt støj og trafik fra dens mange leverandører og chauffører, hvilket der tidligere er blevet klaget over. Vi har absolut ikke brug for mere af den slags. Tværtimod! Vi mener derfor ikke, at der bør gives tilladelse til denne del af den skitserede ombygning. Før der gives nogen form for tilladelse, bør der findes en løsning, som hverken øger risikoen for ulykker eller øger de nuværende gener for os som umiddelbare naboer. Endelig bør det overvejes om det virkelig er nødvendigt med endnu et supermarked af en så stor størrelse i forhold til det antal supermarkeder, der allerede er umiddelbart i området og tæt på. Det kunne være langt mere nyttigt med flere boliger. Dette kan kommunen sikre ved at indarbejde det i et lokalplanforslag for området. Vi forventer, at I tager hensyn til vores indsigelser, som vi naturligvis gerne uddyber. Med venlig hilsen Anne og Knud Wallberg
Læs høringssvar fra Anne & Knud Wallberg
Indsendt af:
Lone Wibroe
Dato: 19. februar 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar med 2 bilag er vedhæftet sim filer.
Læs høringssvar fra Lone Wibroe
Indsendt af:
Olsen
Dato: 19. februar 2017
Svarnummer:
2
By:
Kbh Ø
Postnr.:
2100
Mht parkering og vejforhold. Tung trafik på Klosterrisvej og lastbiler der læsser varer af, vil være en stor støjgene for beboere I nærområdet samt vejenes belægning. Der er i forvejen øget trafik pga netto og svært at få parkeringsplads - dette vil forværre det. I dag kan to biler ikke passere hinanden samtidigt på Teglstrupvej/Klosterrisvej. Hvordan skal lastbiler kunne komme til? Når parkeringszonen flytter længere ud mod Ryparken vil belastningen stige yderligere - der ses i dag allerede borgere der sætter bilen og går mod bussen. Hvordan forholder kommunen sig til det fakta, at der fjernes parkering i et i forvejen trængt område, samt øget slidtage pga. tung trafik og ikke mindst pladsforhold?
Læs høringssvar fra Olsen
Indsendt af:
ellen bjarnø
Dato: 12. februar 2017
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
privat
By:
København
Postnr.:
2700
Udfra tegningsmateriale og beskrivelse kan jeg ikke forstå hvad der nedrives og hvad der bevares og bygges ovenpå. Nedrives den bygning der i dag rummer Irma? Der mangler i den grad en situationsplan af eksisterendeog fremtidige forhold herunder med noget mere af omgivelserne på.
Læs høringssvar fra ellen bjarnø