Kvarteret ved Bella Center Sydøst - lokalplan nr. 538

Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. september 2016

Høringsfrist:

16. februar 2016
Indsendt af:
Jakob Traulsen
Dato: 16. februar 2016
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er som ejer af en lejlighed med direkte udsigt til krydset CF Møllers Alle / Ørestads Boulevard meget bekymret over forslaget om at tillade ekstra høj bebyggelse netop i krydset. Dette vil gøre at min udsigt til himmel praktisk talt forsvinder, medmindre at man står direkte ved vinduet og kigger op. Jeg er ligeledes bekymret for en reduktion i lysindfaldet ved at der kommer to høje bygninger overfor på begge sider af CF Møllers Alle. Den ene bygning har jeg selvfølgelig kendt til, men den i den aktuelle lokalplan for Bella Center Sydøst har man ikke haft chance for at tage højde for, da denne ikke har indgået i den nuværende. Jeg mener derfor at det er et meget egoistisk forslag at man vælger at placere en af to høje bygninger ud mod nyværende bygninger, i stedet for at placere disse længere inde på grunden, hvor denne ikke vil genere de nuværende beboere i området. Jeg er ellers meget positiv overfor de nye planer, men jeg håber at beslutningstagerne vælger også at tilgodese de nuværende beboere og dermed ikke giver tilladelse til ekstra højt byggeri i krydset CF Møllers Alle / Ørestads Boulevard. Med venlig hilsen Jakob Traulsen
Læs høringssvar fra Jakob Traulsen
Indsendt af:
Maj og Claus Friis
Dato: 14. februar 2016
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar. Indsigelse mod forslag til lokalplan: ”Kvarteret ved Bella Center Sydøst” Der er udsendt et skriftligt materiale om planforslaget: ”Kvarteret ved Bella Center Sydøst”, og der har været afholdt et borgermøde herom den 26. januar 2016. Det virker, som om der er indarbejdet mange elementer, der kan give et godt miljø for de kommende beboere i Bella Kvarteret. Dette på bekostning af de nuværende beboere i VM Bjerget og M-huset. Med planforslaget til Bella Center Sydøst foreslås det, at der placeres et højhus på 34 meter i højden lige over for VM Bjerget. Højhuset betyder: 1. Dårligere trivsel for beboerne i VM Bjerget og M-huset 2. Mere blæst og kraftigere vindstød både i krydset mellem C F Møllers Alle og Ørestads Boulevard og på området mellem M-huset og VM-Bjerget 3. At internationalt kendte bygninger bliver skæmmet af højhuset Se argumentationen for dette i den vedhæftede fil. Det foreslås derfor, at det foreslåede højhus på 34m reduceres i højden til 4-6 etagers højde. Dette foreslås også med henvisning til, at det tidligere er blevet besluttet, at imødekomme beboeres ønsker i Ørestaden om lavere byggeri. Det skete med den endelige vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan nr. 398-I: ”Ørestad Syd”, hvor det blev vedtaget at: Reducere områderne, hvor der gives mulighed for bygningshøjder op til 34 m. (Jf. Forvaltningens bemærkninger om bygningshøjde og Lokalplanbestemmelser, § 5.)
Læs høringssvar fra Maj og Claus Friis
Indsendt af:
Hans Jørgen Knudsen
Dato: 14. februar 2016
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Tankerne omkring arealet ved Bella Center virker spændende, men det er et alvorligt problem, at der ikke tages hensyn til de beboere, der valgte at være pionerer i Ørestad. Da vi købte lejlighed i VM Bjerget lagde vi betydelig vægt på udsigten mod vest og nord ind over København. Ved check af bestående lokalplan blev vi betrygget i, at der ikke var noget at være bange for, idet man langt fra måtte bygge i de højder, der nu tales om (op til 11 etager). Højhuset overfor VM Bjerget bør derfor beskæres markant i højden, og det løser ikke noget at flytte det længere nord på grunden, da det ligeledes vil ødelægge udsigt for VM Bjergets beboere i nordsiden af bygningen. De skyggetegninger der er indgår i det fremlagte materiale virker i øvrigt fejlagtige ud mod Ørestads Boulevard. Skyggen mod øst burde vel påvirkes af, om der er tale om 7 etagers eller 11 etagers bygning.
Læs høringssvar fra Hans Jørgen Knudsen
Indsendt af:
Sofie Jensen
Dato: 12. februar 2016
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København s
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Sofie Jensen
Indsendt af:
Kirsten Bischoff
Dato: 12. februar 2016
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
De planlagte parkeringshuse er kun til biler. Hvorfor indrettes de ikke til overdækket parkering af cykler, ladcykler og cykelanhængere? Ørestaden er netop planlagt med Metroen som omdrejningspunkt. Cykeltransport/parkering er en vigtigt brik i den ide. Københavns Kommune er ved at udarbejde en cykelparkeringsstrategi sammen med bl.a. Cyklistforbundet i København/Hovedstaden. Det kunne være en god ide at inddrage Cyklist- forbundet i indretningen af de kommende parke- ringshuse i området.
Læs høringssvar fra Kirsten Bischoff
Indsendt af:
Torben Frantzolret
Dato: 11. februar 2016
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Planen i sin helhed virker både gennemarbejdet og attraktiv men den væsentlige undtagelse at det "tårn" der er placeret på hjørnet af Ørestads Boulevard og C.F.Møllers Alle er alt for voldsomt og dominerende. Det samme kom til udtryk fra stort set alle deltager på borgermødet den 26.01. "Tårnet" vil i den grad forringe både M-huset og VM bjerget. Dette er jo ikke tilfældige bygninger. Der går ikke en dag uden der er mindst 1 bus med interesserede mennesker og besigtige bygningerne, og der er endda set op til 7 busser på en enkelt dag. Bygningerne er et varetegn for Ørestaden og bør ikke skæmmes af dette høje "tårn". De ca. 50 beboere der skal bo i tårnet (jf. arkitekten) bør kunne placeres andetsteds i arealet. Hvis nogle absolut ikke kan undvære dette "tårn" bør det i det mindste flyttes ca. 100 m. nordpå. Herved vil det komme ud for den kommende lethal og ikke genere hverken M-huset eller VM- bjerget samtidig med at de nye beboere i "tårnet" vil få en langt bedre udsigt.
Læs høringssvar fra Torben Frantzolret
Indsendt af:
Lotte Vester
Dato: 9. februar 2016
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 2
By:
København S
Postnr.:
2300
Flere end 100 beboere i VM-Bjerget og M-huset har indtil dato skrevet under på vedhæftede indsigelse mod lokalplanforslag "Kvarteret ved Bella Center Sydøst". Underskrifterne vil blive fremsendt med separat post. Vi gør hermed indsigelse mod højden af bygningen placeret på hjørnegrunden C.F. Møllers Allé og Ørestads Boulevard. Bygningen er planlagt til en højde på 34 meter (svarende til 11 etager), og vi ønsker den flyttet eller reduceret i højden til maks. 4-6 etager, for at VM-Bjergets beboere kan bevare udsigt, lys, luft og aftensol på terrasserne. Byggeriet i den nye lokalplan skal udføres på en sådan måde, at udsyn, skyggepåvirkning og værdiforringelse bliver minimalt påvirket for det eksisterende byggeri, VM-Bjerget. Se den fulde indsigelse i vedhæftede dokument. Scannede dokumenter er også vedhæftet.
Læs høringssvar fra Lotte Vester
Indsendt af:
Thorsten Lund Johansen
Dato: 30. januar 2016
Svarnummer:
4
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Høringssvarene afspejler, naturligt nok, de mange forskellige interesser, der er i spil i forhold til udnyttelsen af arealerne. I den forbindelse må jeg tilslutte mig den del af kritikken, der peger på at Bjerget, M og V-huset bliver gjort visuelt mindre og efterhånden vil fremstå, som små mus omringet af elefanter. En op til 33 meter høj bygning på hjørnet af Ørestads Boulevard/C.F. Møllers Alle vil aldrig blive en succes. Det vil være en overudnyttelse af arealets muligheder; i højde såvel, som i drøjde. Opfordring herfra til at bygge lavere på hjørnegrundene og så respektere en behørig afstand mellem de højere bebyggelser.
Læs høringssvar fra Thorsten Lund Johansen
Indsendt af:
Niels Christian Poulsen
Dato: 29. januar 2016
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg deltog i borgermødet i Bella Sky sammen med min hustru. Der blev redegjort for projektet på glimrende vis. Det er i orden at bygge op til 8. sals højde rundt omkring Bella Centrets forholdvis lave udstillingshaller. Men i projektet indgår en op til 33 m høj bygning på hjørnet af Ørestads Boulevard/C.F. Møllers Alle. Ved høringen forespurgte jeg til denne bygning, og som jeg forstod svaret, var det mest arkitektonisk begrundet med at have bygninger i forskellige højder. Nu er det så jeg mener, at det ikke er nødvendigt altid at følge arkitekterne og give dem frit slag på bekostning af den gene, der vil opstå. Denne bygning vil i 33 m højde tage en del af udsigten for os mod byen. Jeg synes i øvrigt, at projektet ser fin ud, hvis det bliver holdt nede ved bygninger op til 8. sal. Med venlig hilsen Niels Chr. Poulsen
Læs høringssvar fra Niels Christian Poulsen
Indsendt af:
Frank Hallig, Rambøll
Dato: 21. januar 2016
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Vandlauget i Ørestad
By:
København S
Postnr.:
2300
Vandlauget i Ørestad har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget: 1. Side 15 og 16, Regnvand: Der er uoverensstemmelse mellem tekst under ”Regnvand” og figuren på side 16, idet det klart går af figuren, at regnvand fra lokalplanområdet ledes til Vandlaugets kanal under Metroen, hvilket ikke fremgår af teksten på side 15. Vandlauget i Ørestad betegner kanalen under Metroen ”Hovedkanal City”. 2. Side 36: Stk. 2. Regnvandshåndtering: Det bør klart fremgå af teksten at regnvand fra ikke trafikbelastede arealer ledes til Vandlaugets kanal under Metroen/Hovedkanal City. Vandlauget finder det misvisende, at det ikke konkret fremgår af lokalplanforslaget, at regnvandet vil blive ledt til Vandlaugets kanal under Metroen. Generelt: Hovedkanal City ejes og administreres af Vandlauget i Ørestad. Vandlauget må med underen konstatere, at kommunen ikke har kontaktet Vandlauget således at der kan indgås en aftale med Vandlauget om betingelser for udledning fra lokalplanområdet. Vandlauget er som udgangspunkt positiv stemt over for, at Bella Center kan aflede vand til Ørestads kanaler såfremt ejerne af området bidrager til driften og vedligehold på lige fod med de øvrige ejere i Ørestad. Til orientering har Vandlauget taget initiativ til dialog med Solstra, som står for byudviklingen på Bella Center, med henblik på at afklare, hvorvidt Bella Center/kommende ejere vil betale for udledning til Vandlaugets kanaler. Som udgangspunkt er Solstra ikke indstillet på dette, hvilket Solstra oplyste på møde med Vandlauget den 2015-08-26. Kanalerne i Ørestad er etableret som en del af den infrastruktur Ørestadsselskabet/By & Havn har etableret, på lige fod med veje, pladser, parker mv. Kanalerne er overdraget vederlagsfrit til Vandlauget i Ørestad, som er ejer og forestår drift og vedligehold af kanalerne. Kanalerne er vandløb og etableret i henhold til Vandløbsloven. Udgiften til drift og vedligehold af vandløb fordeles jf. Vandløbsloven som udgangspunkt efter bredejerskab, dvs. efter længde af ejerskab til bredden af vandløbet. I Ørestad er der dels private grundejere, der har bredejerskab, dels kommune, hvor offentlig vej støder op til kanalerne. Københavns Kommune bidrager således som bredejer – hvor offentlig vej ligger langs kanalen. Det er valgt at fordele den øvrige udgift – de private ejeres – på alle grundejerne i Ørestad, idet alle har nytte af kanalerne. Denne del af udgiften afholdes således af grundejerne i Ørestad, som bidrager i forhold til det antal etagemetre de kan etablere. Bella Center er ikke en del af Ørestad, idet arealet ikke er omfattet af Lov om Ørestad. Regnvand fra Ørestad ledes enten direkte til Ørestads kanaler eller via HOFORs regnvandssystem til kanalerne. HOFOR bidrager ikke til drift og vedligehold. På møde med Solstra har Solstra argumenteret med at de afleder til HOFORs anlæg og ikke direkte til kanalerne, og derfor skal de ikke bidrage til Vandlaugets drift. Denne konstruktion afviger ikke fra det øvrige Ørestad, jf. ovenstående. Vandlauget er af den opfattelse, at alle der nyder godt af Ørestads kanaler bør bidrage til driften, herunder Bella Center/kommende ejere. Vandlauget i Ørestad kan ikke acceptere, at der udledes regnvand fra Bella Center til Ørestads kanaler uden Bella Center/kommende ejere bidrager til Vandlaugets drift på lige fod med øvrige bidragsydere i Ørestad. Såfremt I har uddybende spørgsmål bedes disse rettet til undertegnede.
Læs høringssvar fra Frank Hallig, Rambøll
Indsendt af:
Jesper Sunding
Dato: 31. december 2015
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300
Tilladelsen til at opføre en ekstra høj bygning +/- 30 meter på den sydøstlige del af kvarteret, bør på det kraftigste frarådes. På Rambølls vindstudie ses at vejen mellem M-huset og Bjerget er markeret med rødt. M-huset, der fortrinsvis består af glas, er relativt følsomt over for kraftig nord vestenvind. Vi har de senere år set en ændring af klimaet med væsentligt kraftigere storme med større frekvens. Turbulensen fra den planlagte overbygning kombineret med venturie effekten mellem M-huset og Bjerget, vil sandsynligvis give vindstød der kan overskride design begrænsningerne på vinduespartierne i M-huset, med mulige større ødelæggelser til følge. Æstetisk bør man også bibeholde et rimeligt homogent niveau i bebyggelsen.
Læs høringssvar fra Jesper Sunding