Udkast til helhedsplanen for Strøget

Teknik- og Miljøforvaltningen har i vinteren 2017 udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Strøget i forlængelse af det tidligere udarbejdede idékatalog for Strøget. Den 3. april 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at sende udkastet til helhedsplanen for Strøget i offentlig høring fra den 5. april til 22. maj 2017.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

5. april 2017 til 22. maj 2017

Sagsnummer

2017-0095686

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. maj 2017

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 10. november 2016 udarbejdet et udkast til helhedsplanen for Strøget i forlængelse af idékataloget for Strøget, der blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2016. Udkastet til helhedsplanen for Strøget har følgende indhold:

  1. Analyse af Strøget 
  2. Tematisk gennemgang af de problemer, der kan iagttages på Strøget – og forslag til løsninger heraf. I problemafdækningen har der været input fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Lokaludvalget for Indre By og KBH.K Commerce & Culture
  3. Opstilling af tre forskellige scenarier, der repræsenterer forskellige niveauer for kvalitetsløft af Strøget
  4. Offentlig høring af udkastet til helhedsplanen – og den videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det igennem en række byrumsforbedrende initiativer, hvor bl.a. byinventar, belægning, bedre belysning og træplantning indgår, er muligt at skabe et kvalitetsmæssigt løft af Strøget til gavn for alle gadens interessenter. 

Med Strøget menes der i det følgende den sammenhængende gågade fra Rådhuspladsen til Kgs. Nytorv, og dermed gaderne Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade. Med ”nærområde” menes der de til Strøget tilstødende gader i Middelalderbyen.

Der opstilles tre forskellige scenarier for, hvilke initiativer, der kan tænkes iværksat med henblik på at realisere det politiske ønske om at indfri det forbedringspotentiale, forslagsstillerne identificerede i forbindelse med forslaget om at udarbejde en helhedsplan for Strøget.

Det første scenarie tager udgangspunkt i, at Strøget skal bevares, som det kendes i dag, blot med en højere standard for oprydning, renhold og facadeudformning, sådan at Strøget kan komme til at fremtræde med en samlet karakter og fremstå velordnet. Der foreslås også at gøre en indsats for hurtigere at omorganisere cykelforholdene for at undgå cykler, som blokerer for byinventaret og mange steder spærrer for fodgængerne. Øget dialog med butiksejerne om overholdelse af regler for gadesalg og udeservering er her også vigtigt. Effekten af scenarie 1 skønnes at være, at Strøget i sin nuværende udformning fremtræder mere rent, mere ryddeligt og med facader, der respekterer bygningernes historie og arkitektur.

I det andet scenarie bygges der ovenpå de virkemidler, der er anvendt under Scenarie 1, ligesom der arbejdes med større forbedringer, som f.eks. en belysningsstrategi for gade og butiksfacader samt en tydeligere markering af Strøgets indgange. Endvidere lægges der i scenariet op til, at de eksisterende grønne punkter langs Strøget beskyttes og styrkes med henblik på, at sikre det grønne islæt, som i dag knytter sig til kirker, pladser og kanaler i Strøget og nærområdet i Middelalderbyen. Der kan endvidere ses på facadebeplantning, enkelte andre steder, hvis facadens karakter tillader det. Effekten af scenarie 2 skønnes i tillæg til effekten af Scenarie 1 at være et markant kvalitetsløft på udvalgte områder som gadebelysning, flere grønne områder og renovering af Vimmelskaftet.

I det tredje scenarie tages mere vidtgående virkemidler i anvendelse som f.eks. forslag til ny belægning og begrænsning af bilparkering i Strøgets nærområde. Strøget skal fremstå med en helhed dannet af de enkeltes bygningers originale karakter. Renovering og ombygninger skal understøtte dette. Strøgets forskellige pladser ligger som perler på en snor og har potentiale til at blive styrket i deres forskellige karakter. F.eks. Vimmelskaftet trænger til en renovering. Endvidere lægges der op til, at gøre sidegaderne mere tilgængelige for fodgængere ved at fjerne muligheden for langtidsparkering. Således foreslås det, at ca. 500 gadeparkeringspladser tidsbegrænses til 15. min., så pladserne i praksis er forbeholdt af- og påsætning og korte ophold. Eksempel på andre vidtgående indsatser kunne være omlægning af Højbro Plads, så cykelparkering på pladsen kunne omlægges til fuldautomatisk cykelparkering, samt etablering af underjordiske affaldsskakter. Effekten af scenarie 3 skønnes at være, at Strøget bliver en meget eksklusiv handelsgade, som respekterer de enkelte bygningers historie og arkitektur. Omfanget af det enkelte initiativ kan op- og nedskaleres afhængigt af de midler, der måtte blive bevilget til udrulningen af initiativerne i helhedsplanen for Strøget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018. Det vil sige, at der ikke knytter sig et bestemt beløb til et bestemt initiativ, ligesom det er muligt, at et givent initiativ kan udrulles i større eller mindre grad afhængig af de midler, der måtte blive afsat til den samlede indsats.

Effekten af det første scenarie forventes at være, at de umiddelbare problemer på Strøget løses, mens effekten af de to øvrige scenarier repræsenterer et egentligt kvalitetsløft af Strøget som handelsgade. I det tredje og mest vidtgående scenarie vil Strøget fremstå som en eksklusiv handelsgade. I alle scenarier bevares Strøgets egenart som handelsgade.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer umiddelbart anlægsudgifterne for Scenarie 1 til at være 5-10 mio. kr., Scenarie 2 til 15-25 mio. kr. og Scenarie 3 til 200-250 mio. kr.

Høringssvar

Høringssvarene som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager i høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. Der kan indgives høringssvar i perioden 5. april til 22. maj 2017.

Ansvarlig

Center for Trafik og Byliv, Enheden Byliv, Teknik- og miljøforvaltningen. Telefonnummer: 3366 3304.