Tunnelfabrikken - Bortfaldet lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

1. marts 2021 til 26. april 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. april 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslaget ikke vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. oktober 2021 ikke at anbefale lokalplanforslaget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale, parkeringsnotat Tunnelfabrikken, trænotat, miljørapport,sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan for Tunnelfabrikken, referat fra borgermød, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, mulighed for at stille krav om almene boliger, bevaringsinteresser, strukturplan 2018 for Nordhavn, henvendelser modtaget i den supplerende høringsperiode, notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høringsperiode

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Høring at nyt lokalplanforslag

Se høring af nyt lokalplanforslag Tunnelfabrikken 

Tidligere materiale

Bortfaldet lokalplanforslag

Hent bortfaldet lokalplanforslag Tunnelfabrikken og kommuneplantillæg som PDF (14 mb)

Hent Miljørapport for Tunnelfabrikken som PDF

Borgerrepræsentationen har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, almene boliger, bevaringsinteresser, strukturplan 2018 Nordhavn, udkast til udbygningsaftale, notat vedr. Parkeringsstrategi fra By & Havn, miljørapport, parkeringsnotat Tunnelfabrikken, tidslinje for tidligere og kommende beslutninger behandling af lokalplanforslag for Tunnelfabrikken i Nordhavn, Østerbro og teknisk ændringsforslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen til lokalplanforslag Tunnelfabrikken vedrørende supplerende illustrationer til byggeriet i relation til projektets visuelle påvirkning af kysten.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. marts 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 24. marts 2021

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2020 startredegørelse for Tunnelfabrikken. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger, bevaringsinteresser m.v.

Hent startredegørelse for Tunnelfabrikken som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt