Skoledistriktsændringer 2013-14

Skoledistriktsændringer 2013-14

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. june 2012 til 14. august 2012

Sagsnummer

2012-57812

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. august 2012

Høringen er lukket

OBS: Høringsfristen forlænges på grund af tekniske problemer til den 14. august dog kun for de parter, der ikke allerede har afgivet et høringssvar.
Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i grunddistrikterne i Indre By, på Østerbro og Nørrebro.

På Østerbro og Nørrebro er der tale om større ændringer, som følger af ændringer i skolestrukturen, mens det er mindre ændringer i Indre By.

Forslagene tager udgangspunkt i, at der er behov for tilpasninger på grund af kapacitet og søgning eller ændringer i skolestrukturen. De konkrete forslag er herefter på grundlag af principperne for forslag til distriktsændringer, udarbejdet i tæt samarbejde med områderne og drøftet med skolelederne. Forslagene tilgodeser de politisk besluttede principper om kapacitetsudnyttelse, samt  mest mulig hensyntagen til trafiksikkerhed, mere balanceret elevsammensætning og mindste indgreb, der blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011, samt nyt princip om socioøkonomisk fordeling i grunddistrikterne.

Det er forvaltningens vurdering, at et systematisk og fokuseret arbejde gennem en årrække med forslag til tilpasninger af grunddistrikterne i overensstemmelse med disse principper, vil give positive langtidseffekter til gavn for kapacitetsudnyttelsen, trafiksikkerheden og fordelingen af elever. Givet det fortsatte markante stigende børnetal er der dog ikke mulighed for gennemgribende ændringer af alle grunddistrikterne. Da kapacitetsudnyttelsen på skolerne nødvendigvis må have forrang som princip, vil det ikke i alle tilfælde være muligt at tilgodese alle familiers interesser. Når der ændres i grunddistrikterne vil  det som oftest opfattes som en fordel af nogle familier, mens andre familier, vil opleve, at deres forventninger bliver skuffede. Ændringer vedrører ikke de elever, der er indskrevet på en skole eller deres mindre søskende, men ændringerne vedrører alle øvrige kommende skolebørn, idet grunddistriktsinddelingen bestemmer, hvilken skole det enkelte barn har ret til optagelse på. I forhold til forældrehensynet er det derfor positivt jo mindre ændringen er, og jo færre forældre, der berøres af ændringen.

Det skal understreges, at distriktstilpasninger ikke kan løse behovet på længere sigt i områder med markant voksende elevtal, her er det i stedet for nødvendigt at arbejde med en udvidelse af skolernes kapacitet, som forudsættes nødvendig inden for en kortere årrække (jf. behovsprognosen, der udkommer en gang årligt, senest den 22. juni 2011.

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér