Rentemestervej 17 (3. høring)

Ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til bygning på adressen Rentemestervej 17, med justeringer af facadeudformningen.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

16. december 2016 til 10. january 2017

Sagsnummer

483054~048

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. january 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har i perioden fra den 8. juli 2016 til den 5. august 2016 gennemført naboorientering om dispensation fra lokalplan 261 ”Provstevej” til opførelse af tilbygning indrettet til boliger på ejendommen Rentemestervej 17.

Efterfølgende er der i projekteringen af stueetagen foretaget nødvendige justeringer af facadeudformningen for at sikre tilstrækkeligt dagslysindfald i forhold til anvendelsen. Det betyder, at vinduer og døre placeres på en anden måde end vist i ovennævnte orientering.

Beskrivelse af ændringer

Den eksisterende bebyggelse har vinduer og døre i stort set alle facader, dog ikke vinduer i de mindre facadepartier mod parkeringshus og ud mod arealet på bagsiden, hvor der i dag er indrettet areal til affaldshåndtering. Også facaden langs med og nærmest Glasvej er i den eksisterende bygning en lukket facade.

I alle facader i stueetagen, dog ikke i gavlfacade mod parkeringshus, etableres der facadeåbninger.

Lokalplan

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996, og er beliggende i lokalplanens område I. Se lokalplanen her.

Udformning af facader forudsætter dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, om at kommunen skal godkende enhver ændring eller udformning af bebyggelsens ydre fremtræden.

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1).

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. januar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér