Regulativ for affald

  • Københavnermærket
Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

8. februar 2019 til 8. marts 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. marts 2019

Høring ikke åben

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og bekendtgørelse om affald indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald. Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger, og sikre, at ordningerne lever op til de lovgivningsmæssige krav. Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal være opdelt i en generel del og en særlig del efter de skabeloner, som er fastsat i bekendtgørelsen.

Borgerrepræsentationens besluttede den 20. september 2018, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager affaldsindsamling til Amager Ressourcecenter (ARC) pr. 1. januar 2019. Overdragelsen omfatter affaldsindsamling (herunder kontraktopfølgning og tilsyn med renovatører) samt indkøb og servicering af affaldsbeholdere. Øvrige opgaver og kompetencer på affaldsområdet forbliver i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Husholdningsaffaldsregulativet skal derfor konsekvensændres, så det af regulativet fremgår, hvornår det er ARC, som varetager en given opgave, og hvornår det er kommunen. 

Kontakt