Omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen

Der er udarbejdet forslag til omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen, som sendes i høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

17. januar 2023 til 28. februar 2023

Sagsnummer

2022-0273726

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. februar 2023
Skriv høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) vedtog den 24. november 2021, at der i 2022 skulle gennemføres en erfaringsopsamling i læseklasser og indhentes erfaringer fra andre kommuner. Derudover skulle der gennemføres en inddragelsesproces til kvalificering af en ny samlet plan for omlægning af læse- skrive og ordblindeindsatsen.

Erfaringsopsamlingen og inddragelsesprocessen peger på at

  • læseklasserne ikke længere er det optimale tilbud,
  • der efterspørges viden og kompetenceopbygning og
  • der mangler retning på de nuværende indsatser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) foreslår en model, hvor den eksisterende støtte i og omkring almenskolen styrkes, så de relevante elever kan få den nødvendige støtte i tilknytning til almenmiljøet og ikke i en læseklasse. Modellen indeholder:

  1. kompetenceopbygning af lærere og pædagoger,
  2. læse- og skriveindsatser på skolerne,
  3. læsekonsulenter i alle områdeforvaltninger og
  4. tværgående indsatser og information til skoler og forældre.

Udfasningen vil have fuld effekt i 2028.

Opretholdes læseklassetilbuddet, vil der være en væsentlig risiko for, at tilbuddet ikke kan videreføres i sin nuværende form, fordi klasserne bliver for små.

BUU har på udvalgsmødet den 11. januar 2023 behandlet forslaget til omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen og besluttede at sende det i høring hos de relevante aktører. Udover den skriftlige høring kan bemærkninger afgives på et åbent høringsmøde, der afholdes særligt med henblik på, at personer med læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed får mulighed for aktiv deltagelse i høringsprocessen. Mødet afholdes tirsdag den 7. februar, kl. 17.00-18.30, Gyldenløvesgades 15, 1600 København K.

Sagen forelægges BUU i foråret med henblik på endelig stillingtagen.

Kontakt