Kalvebod Brygge Vest II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at opføre et TV Movie Center og hotel ved Kalvebod Brygge mellem IKEA og CABINN.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

12. juni 2024 til 9. september 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. september 2024
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 2 til lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II som PDF (7,8 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. april 2024 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkering, træer, bæredygtighed, lokaludvalgets indledende høringsvar, det grønne strøg.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. juni 2024.

Borgermøde

Find information om borgermødet onsdag den 28. august 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt