Høring vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-24

 • Københavns Kommune logo
Københavns Kommunes Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. juni 2022 til 28. juni 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. juni 2022

Høring ikke åben

Københavns Kommunes Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre (jf. servicelovens §§ 109 og 110). Den sendes hermed i høring hos relevante bruger- og pårørendeorganisationer samt faglige organisationer. 

Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere, pårørende og sagsbe-handlere, og beskriver den indsats og støtte, man som borger kan for-vente at modtage, hvis man tager ophold på et af Københavns Kommunes krisecentre. 

Udover en række mindre redaktionelle opdateringer og korrektioner er der foretaget følgende ændringer i kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-2024 (ændringerne er tydeligt markeret i udkastet:

 • I indledningen er det uddybet hvilke typer af vold, der kan forekomme.
 • I Indledningen er strammet op, så definition og formål med krisecentrene står mere samlet og rækkefølgen af afsnittene er som følge deraf ændret.
 • Brugen af ordene kvinder, mænd, enlige, borgere mv. er gennemgået og rettet til, så det passer med konteksten og §’er.
 • I afsnit 1.2 Målsætninger og værdigrundlag for Københavns Kommunes krisecentre er eksemplerne på vold suppleret med digital vold, stalking og æresrelateret vold.
 • I afsnit 2.3. Plan for opholdet. Der er tilføjet nogle præciseringer vedr. Borgerens Plan.
 • I afsnit 3.2. Afklaring og planlægning af ophold er eksempler-ne på temaer, som afklaringen handler om, opdateret, så de flugter temaerne i Borgerbeskrivelsen for Krisecentre.
 • I afsnit 3.6. Indhold af krisecentrenes serviceydelser er der ændret under støtten efter § 109 tilbud, hvor ”Psykologbistand til barn” er ændret til ”kvinder og børn”. Der er tilføjet to punkter om, hvad støtten efter § 110 tilbud gives til, nemlig ”Forebyggelse af vold” og ”Eksterne indsatser om psykologbehandling til voldsramte mænd”. 
 • I afsnit 4.2. Kommunens krisecentre er der få justeringer i be-skrivelserne og Den Åbne Dørs nye adresse er indsat.
 • I afsnit 6. Personalepolitik er ”samt praktisk og administrative medarbejdere” slettet, fordi disse nu er ansat centralt i det ad-ministrative fællesskab i Borgercenter Voksne.
 • I afsnit 6. Personalepolitik er der slettet et afsnit, der præciserede uddannelsesniveauet, fordi disse ikke er en standard, der kræves.
 • I afsnit 7.1. Klage over afslag på indskrivning samt udskrivning er tilføjet en tekst om klage over udskrivning. Derudover er der konsekvensrettet som følge af Ankestyrelsens afgørelsen om, at de ikke behandler sager om bortvisning.
 • I afsnit 8. Ydelsesbeskrivelser er henvisningen til timetal fjernet og sammenhængen mellem personalets vurdering af indsats og timetal er slettet, fordi denne information primært ligger til grund for et samarbejde internt imellem tilbuddene og derfor ikke bør fremgå af kvalitetsstandarden.
 • I afsnit 8.3. Forebyggelse af vold er det tilføjet, at det også omhandler § 110.
 • I afsnit 8.4. Rådgivning /vejledning er ”tage kontakt til Sø- og Handelsretten” slettet som eksempel og ”Familieretshuset” erstatter ”Statsforvaltningen”.

Høringssvar kan sendes på mail til v53r@kk.dk eller som almindelig post til:

Socialforvaltningen
Center for Socialpolitik og Udvikling
Bernstorffsgade 17, 5. sal, 1592 København V

Att. Berit Johannsen 

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest den 28. juni 2022 kl. 12.00.
 

 

Kontakt