Høring af Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030

Planen indeholder udviklingsaktiviteter indenfor håndtering af husholdnings- og erhvervsaffald i perioden 2025 til og med 2030.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

31. maj 2024 til 12. august 2024

Sagsnummer

2024-0122334

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. august 2024
Skriv høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 27. maj 2024 godkendt, at udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030 sendes i offentlig høring med henblik på vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2024.

Se referat fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget. 

Ressource- og Affaldsplan 2030

Ressource- og Affaldsplan 2030 skal styrke Københavns Kommunes igangværende omstilling til et samfund, hvor ressourcer og produkter holdes i et lukket kredsløb så længe som muligt, og hvor forbruget af nye produkter minimeres. Planen indeholder en række indsatser, der skal minimere mængden af affald i København og øge mængden af genbrug og genanvendelse blandt københavnerne og virksomhederne i kommunen.

Planen bygger videre på de seneste års erfaringer og indsatser om at fremme sortering og cirkulær økonomi i København. Ressource- og Affaldsplan 2030 udgør ét af flere elementer i at skabe den bæredygtige udvikling i København, som i øvrigt rammesættes i Kommuneplanen og Københavns Kommunes Klimaplan og særligt understøttes af Mad og måltidsstrategien, Biodiversitetsstrategien og Kommunens indkøbspolitik.

Ressource- og Affaldsplan 2030 indeholder følgende fire mål: 

 • 10.000 ton genbrug fra Københavns genbrugsstationer
  Ressource- og Affaldsplan 2030 sætter et mål om, at der årligt indsamles 10.000 ton genbrug fra Københavns nærgenbrugs- og genbrugsstationer fra 2030. 
 • 60 % reel genanvendelse af husholdnings- og husholdningslignende affald
  Målet er, at der årligt indsamles 60% husholdnings- og husholdningslignende affald fra 2030.
 • 30.000 ton erhvervsaffald til genanvendelse
  For erhvervsaffald er målsætningen, at 30.000 ton af erhvervsaffaldet i København sorteres til genanvendelse fra 2030. 
 • 60.000 ton bygge- og anlægsaffald til genanvendelse
  Målsætningen om at flytte 60.000 ton bygge- og anlægsaffald fra forbrænding til genanvendelse opgøres som et akkumuleret tal over hele planperioden. 

Udkastet søger at opnå disse målsætninger, gennem 16 indsatser fordelt på fem temaer.

Ressource- og Affaldsplan 2030 består af en planlægningsdel (Ressource- og Affaldsplan 2030) samt en kortlægningsdel (bilag 1: Kortlægningsrapport). 

Videre proces

Når udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2030 har været i høring, vil Teknik- og Miljøforvaltningen tage stilling til høringssvarene. På baggrund af den offentlige høring forelægges den endelige version af Ressource- og Affaldsplan 2030 til godkendelse for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo 2024. 

Kontakt