Høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København: Ressource- og Affaldsplan 2024

  • ""
Forslag til supplerende indsatser for øget genanvendelse og genbrug

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

11. april 2022 til 5. juni 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. juni 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation godkendte Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024 i december 2018 med tre målsætninger: 

  • 70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til genanvendelse 
  • 59.000 tons CO2-reduktion 
  • 3-dobling af genbrug 

Teknik- og miljøforvaltningen har gennemført en midtvejsevaluering af Cirkulær København. 
Forventningen på nuværende tidspunkt, at genanvendelsen af husholdningsaffald i 2024 vil være ca. 63 %. 
Den primære årsag til dette er, at det planlagte anlæg til eftersortering af restaffald ved ARC ikke når at levere det forventede bidrag til målopfyldelsen.  

For at indfri målsætningen på 70 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er det muligt enten at forlænge planperioden til 2025, med forventningen om at eftersorteringsanlægget kan blive etableret og bidrage som planlagt. 
Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden udarbejdet et tillægge med supplerende indsatser for øget genanvendelse som består af 14 indsatser fordelt på fire temaområder, som samlet set forventes at bidrage til at nå målsætningen om 70 % genanvendelse i 2024 uden et eftersorteringsanlæg.

Forventningen - på baggrund af midtvejsevalueringen af Cirkulær København - er, at genbruget øges fra 2.000 tons i 2018 til 7.145 tons i 2024 svarende til en tredobling. Det er muligt at øge målet for genbrug yderligere. Teknik- og miljøforvaltningen har udarbejdet et tillæg med supplerende indsatser for øget genbrug, som indeholder tre indsatser der sammen med de igangværende indsatser i Cirkulær København vil firedoble genbruget fra 2018 til 2024.

Kontakt