Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune

Socialudvalget i Københavns Kommune besluttede på mødet den 22. april 2015 at sende udkast til samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

8. may 2015 til 28. may 2015

Sagsnummer

2015-0078304

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. may 2015

Høringen er lukket

Socialudvalget i Københavns Kommune igangsatte for cirka et år siden en større proces om udvikling af misbrugsområdet. Det har været en spændende proces, hvor udviklingen er sket med inddragelse af borgere i misbrugsbehandling, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer. Processen har været inddelt i to faser. Den første fase handlede om at identificere udfordringer, og den anden fase handlede om at identificere løsninger.
Med resultaterne fra de inddragende processer og efter grundige diskussioner og overvejelser i Socialudvalget har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til en samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet.
 
Socialudvalget i Københavns Kommune besluttede på mødet den 22. april 2015 at sende udkast til samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i høring. Under behandlingen af sagen afgav Socialudvalget protokolbemærkning om, at udvalget imødeser høringssvarene fra aktørerne og først træffer endelig beslutning om en løsning for misbrugsområdet i forbindelse med forelæggelse af den endelig version for Socialudvalget.
 

Dansk Folkeparti (O) afgav protokolbemærkning, som Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V) tilsluttede sig, om at:
 
”Der er tale om ganske omfattende reorganisering af alkohol- og stofmisbrugsbehandling i kommunen. Det er en oplagt lejlighed til at fokusere på de helt grundlæggende præmisser for behandlingsindsatsen og eksempelvis få defineret, hvad der konkret mens med begrebet behandling i Københavns Kommune. I høringssvarene er der derfor brug for at få gode bidrag til denne debat, så kommunens medarbejdere kan få konkretiseret, hvad der forventes af dem.

 
 
Samtidig er der, efter Dansk Folkepartis opfattelse, brug for bidrag i høringen, der forholder sig til forvaltningens skarpe opdeling mellem borgere der modtager substitutionsbehandling og de øvrige borgere i behandling, som kan frygtes at føre til forskelsbehandling, alene bestemt af typen af rusmiddel/rusmidler borgeren er afhængig af, i stedet for at fokusere på den enkeltes funktionsniveau og afhængighed som et kompleks fænomen.
 
 

Endelig er der brug for særlig opmærksomhed omkring de tilbud, der vil blive nedlagt eller betydeligt ændret i forbindelse med omstruktureringen. Her tænkes særligt på lægeklinikken i Turesensgade samt Forchhammersvej og Classensgade. Hvilken betydning kan lukning af disse tilbud få for brugerne og den samlede behandlingsindsats? I forvaltningens oplæg er beskrevet fordele, men man har undladt at beskrive og give eksempler på, hvilke ulemper det vil medføre, hvilket DF finder meget beklageligt.”
 

 

Ansvarlig

Mi Kortzau

Få nyt om høringer

Abonnér