Handlingsplan for vejstøj 2024-2029

Handlingsplanen sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. april 2024 til 21. juni 2024

Sagsnummer

2024-0148856

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. juni 2024
Skriv høringssvar

Støj fra vejtrafik er et væsentligt miljøproblem, der kan have helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker, som udsættes for den. Københavns Kommune er ifølge Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 2092af 18/11/2021) forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan for vejstøj hvert femte år.

Handlingsplanen for vejstøj 2024-2029 sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken. Planen bidrager til visionen i Kommuneplanstrategi 2023 om at nedbringe andelen af støjbelastede områder og forbedre borgernes sundhed med støjreducerende tiltag der, hvor behovet er størst.

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. april 2024 besluttet at sende handlingsplanen i otte ugers offentlig høring.

Kontakt