Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008

Høring om forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. march 2018 til 22. may 2018

Sagsnummer

2018-0097203

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. may 2018

Høringen er lukket

Forslag til tillæg til spildevandsplanen

Københavns Borgerrepræsentationen har den 22. marts 2018 besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.

Høringssvar kan sendes frem til 22. maj 2018.

Protokolbemærkninger:

Spildevandtillæg nr. 8 sendes i høring med følgende bemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalget: ”Såfremt der er konkrete grundejere, hvis omkostninger til separatkloakering væsentligt overstiger de anslåede gennemsnitlige beløb, skal dette fremgå eksplicit af den endelige sag til Teknik- og Miljøudvalget, og der skal så vidt muligt udarbejdes alternative og billigere løsninger

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK. nr. 448 af 10. maj 2017).

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér