Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. juni 2022 til 22. august 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. august 2022

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2022 besluttet, at forslag til afgørelse om skærpede krav i miljøzonen i Københavns Kommune skal annonceres fra den 27. juni til den 22. august. Forslaget omhandler en skærpelse af kravene i miljøzonen til også at omfatte partikelfilterkrav til dieseldrevne personbiler. Kravene i zonen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

Forslagets indhold

En ændring af miljøbeskyttelseslovens § 15 giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner mulighed for at træffe bestemmelse om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af de miljøzoner, som kommunerne allerede har etableret.

I den eksisterende miljøzone i Københavns Kommune stilles der krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Det overordnede formål med miljøzonen er at sikre renere luft til borgerne. Miljøzonens udstrækning i København og Frederiksberg kommuner kan ses på figur 1.

Krav til partikelfiltre på dieseldrevne personbiler

De tekniske krav til køretøjerne i en miljøzone er fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 15b og omfatter med forslaget nu også krav til dieseldrevne personbiler (§ 15b, stk. 3). Skærpelsen vil betyde, at der vil være forbud mod at køre med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i miljøzonen.

Partikelfiltre til dieseldrevne personbiler kom på markedet i 2006 og blev obligatoriske den 1. januar 2011 ved indførelse af EURO-norm 5. Personbilerne indregistreret efter denne dato har alle et fabriksmonteret partikelfilter. Loven giver mulighed for at kunne eftermontere partikelfiltre, som alternativ til udskiftning af køretøjer.

Personbiler indregistreret i udlandet første gang før den 1. januar 2011 skal lade sig registrere på www.miljoezoner.dk senest samme dag ved kørsel i en dansk miljøzone.

I Finansloven for 2022 er der afsat midler til en tilskudspulje, som kan søges af bilejere i lavindkomstgrupper. Tilskuddet er på ca. 2.000 kr. til eftermontering af et partikelfilter. Udmøntningen af tilskudsordningen skal administreres af Miljøstyrelsen og beskrives nærmere i en bekendtgørelse, der offentliggøres ultimo 2022.

Ved at eftermontere et partikelfilter sparer bilejeren endvidere 1.000 kr. i partikeludledningsafgift om året.

Forslagets retsvirkninger for borgere og virksomheder

Hvis køretøjet ikke opfylder kravet om at have et partikelfilter, overtrædes miljøzonereglerne , jf. miljøbeskyttelseslovens § 15b, stk. 3.

Prisen på et administrativt bødeforelæg for at overtræde miljøzonereglerne afhænger af typen af køretøj. For lastbiler og busser er prisen 12.500 kr. Bøden for personbiler forventes ligesom for varebiler at være 1.500 kr.

Kontrol

Sund & Bælt varetager opgaven med håndhævelsen i miljøzonen på statens vegne. Der er opsat kameraer i miljøzonen, der afkoder køretøjernes nummerplade, hvorefter nummerpladen kontrolleres for at undersøge, om køretøjet overholder kravene til første registreringsdato, har et partikelfilter, eller om køretøjet har dispensation eller undtagelse. Viser det sig, at køretøjet ikke overholder reglerne, sendes billede af nummerplade og information om køretøjet til Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed i forhold til udstedelse af et administrativt bødeforelæg

Dispensationsmuligheder og undtagelser

Reglerne i miljøzonen gælder ikke for:

 • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel.
 • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
 • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed.

Dispensationer

Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation i følgende situationer:

 1. Køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig brug, hvor det ikke er teknisk muligt at eftermontere et partikelfilter eller hvor særlige forhold ved køretøjet tilsiger det, og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor.
 2. Køretøjer, som anvendes til privat brug, hvor der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet, og hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke ville kunne gennemføres, og køretøjet ikke kan skiftes ud med et andet køretøj og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor. 
 3. I tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der er ekstraordinær lang leveringstid på partikelfiltre eller nye køretøjer, forudsat at ansøger har bestilt enten et partikelfilter eller nyt køretøj.
 4. Såfremt kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at opfyldelse af kravene vil indebære ekspropriation, skal der meddeles dispensation.

Se, hvordan du søger dispensation hos virk.dk

Det er Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger om dispensation.

Undtagelser

Der gælder følgende særlige undtagelser for lovens regler for køretøjer som omfattes af miljøzonereglerne den 1. juli 2022 og frem, og som anvendes til privat brug:

 • Køretøjer som anvendes i forbindelse med hospital- eller speciallægebesøg i miljøzonen
 • Køretøjer som anvendes i forbindelse med ejer eller brugers natarbejde i miljøzonen
 • Handicapkøretøjer: Køretøjet skal være registreret i Køretøjsregistreret med tilladelsen ”invalidekøretøj” eller ansøger skal have modtaget støtte i henhold til § 114 i lov om social service. Undtagelsen gælder 24 måneder fra tidspunktet, hvor undtagelsen meddeles. 
 • Ejeren eller brugeren har bopæl inden for miljøzonen før den dato, hvor køretøjet blev omfattet af de skærpede miljøzoneregler. Undtagelsen gælder indtil 12 måneder efter køretøjet blev omfattet af miljøzonereglerne.
 • Klippekort til 6 adgange til miljøzonerne. Undtagelsen gælder indtil 12 måneder efter køretøjet blev omfattet af miljøzonereglerne. 

Det er generelt en forudsætning for at kunne registrere en undtagelse, at der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfiler på køretøjet. Ejeren eller brugeren af køretøjet skal registrere sin undtagelse digitalt og herunder erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Se, hvordan du kan registrere undtagelser på den fælleskommunale hjemmeside miljøzoner.dk

Miljøstyrelsen fører kontrol med registreringer af undtagelserne.

Yderligere oplysninger om forslaget

Find oplysninger om miljøzonerne på den fælleskommunale hjemmeside miljoezoner.dk

Læs om miljøzonerne på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven 

Tillæg til miljøbeskyttelsesloven om ”Mulighed for kommunal beslutning om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af eksisterende miljøzoner”

Oplysninger om den tekniske miljøzonebekendtgørelse 

Klageadgang

Borgerrepræsentationens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. Miljøbeskyttelsesloven §15 a, stk. 5. Et civilretslig søgsmål skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er annonceret, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kontakt