Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2022/2023.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. marts 2021 til 23. april 2021

Sagsnummer

2021-0010433

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. april 2021

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 10. marts 2021, med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne, vurderet behovet for skoledistriktsændringer. Der blev besluttet at sende forslaget i høring hos alle skolebestyrelser, Skolebestyrelser, lokaludvalgene, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, SKK, KLF, BUPL, LFS, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

BUF foreslår som udgangspunkt kun ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme eventuelle kapacitetsudfordringer. 

BUU besluttede den 12. august 2020 at ændre skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarteret. I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen. I budget 2021 blev der afsat planlægningsbevilling til den nye skolebygning på Torveporten samt ombygningerne i de eksisterende bygninger. Det er nu aktuelt at lægge distrikterne sammen til ét distrikt, da sammenlægningen til én skole ellers ikke kan gennemføres som planlagt.

For de øvrige skoler, der er omfattet af beslutningen om ny skolestruktur, er det ikke aktuelt at ændre eller oprette distrikter på nuværende tidspunkt. Guldberg Skole vil gradvist få udvidet sit distrikt i takt med befolkningsvæksten på Nørrebro. For ny skolekapacitet i Nordhavn og i Vejlandskvarter bliver der taget stilling til distrikterne, når der er taget beslutning om at afsætte anlægsbevilling til skolerne.

BUF vurderer, at det ikke er aktuelt at ændre på distrikterne andre steder i byen. 

På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges sagen herefter for udvalget igen på BUU-mødet den 11. august 2021.

Kontakt