Oprettet: 20. august 2015
Svarnummer:
61

Indsendt af

Niels Kjølholt

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar vedr. lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for Borgmestervangen Først og fremmest er det naturligvis prisværdigt, at Københavns Kommune har en målsætning om at sikre, at der etableres flere studieboliger i byen. Når det er sagt, mener jeg ikke, at dette lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg giver mulighed for en hensigtsmæssig opfyldelse af denne målsætning. Anvendelse I forslagets redegørelse beskrives bygherres ønske om at opføre 510 studieboliger og serviceerhverv på den ledige byggegrund ved Borgmestervangen som udgør en del af det foreslåede lokalplanområde. Det beskrives endvidere, hvordan boligerne fordeles mellem studerende, studerende med børn og gæsteforskere. I stueetagerne vil der placeres en café, en dagligvarebutik og en såkaldt ”social hub”. I toppen af tårnet kan der laves en offentlig udsigtsterrasse. Det lyder godt, og det er som sagt positivt, at kommunen arbejder for, at der etableres flere studieboliger, men anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen sikrer ikke, at disse anvendelser bliver til virkelighed. Det er klart, at kommunen, inden for planlovens rammer, har begrænsede muligheder for at regulere ejerforhold, men det er f.eks. muligt at lave en strammere regulering ift. boligstørrelserne for at sikre , at det reelt bliver studie- og forskerboliger der bliver opført. Københavns Kommune har ved flere lejligheder, f.eks. til det indbudte borgermøde i forbindelse med høringen, lagt stor vægt på, at der vil være offentligt adgang til tårnets øverste etage. Dette er heller ikke sikret i forslagets anvendelsesbestemmelser, om end det er muligt. Det er endvidere skuffende, at Københavns Kommune ikke udnytter retten til at stille krav om, at 25 pct. af byggeriet opføres som almene boliger, da denne mulighed er oplagt for at sikre en husleje som er til at betale for studerende, da de generelt har lave indkomster. Fravalget af denne mulighed harmonerer dårligt med den social bæredygtighed, der lægges op til at projektet vil understøtte. Bebyggelsesprocent Det efter min overbevisning uheldigt, at Københavns Kommune med det fremlagte lokalplansforslag ønsker at give mulighed for, at der opføres 36.000 nye etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på 300 i et byområde, der i forvejen har en af landets højeste befolkningstætheder og som generelt er underforsynet med rekreative arealer og offentlige faciliteter. Det påpeges i forslaget, at byggegrundens stationsnære placering og det fremtidige stop på Cityringen betyder at grunden bør udnyttes med en med en bebyggelsesprocent på 300. Cityringens linjeføring har været kendt siden 2007 og det kan derfor undre, at kommunen i Kommuneplan 2011 fastlagde, at byggegrundens stationsnære placering kun egnede sig til bebyggelsesprocenter på henholdsvis 110 og 150, mindre end halvdelen af den bebyggelsesprocent, der nu lægges op til. Friarealer Opførelsen af et knap 100 meter højt hus vil uundgåeligt have konsekvenser for de friarealer der ligger i umiddelbar nærhed af bygningen. De primære udfordringer består af skygge- og vindpåvirkninger. Det er positivt, at begge disse forhold adresseres i lokalplanforslaget, men kommunen forklejner eller fortier de negative konsekvenser. Det adresseres således hverken i forslaget eller i den sagsfremstilling der har været politisk fremlagt, at den uden sammenligning mest anvendte del af Mimersparken, kunstgræsbanen, vil blive kraftigt påvirket af de slagskygger som tårnet vil kaste. Det skal i forlængelse heraf nævnes, at netop kunstgræsbanen, i modsætning det meste af den øvrige park, anvendes året rundt. Det fremgår endvidere af de skyggediagrammerne i forslaget, at kantzonerne langs Borgmestervangen med undtagelse af middag vil henligge i skygge. Det vil naturligvis ikke være fordrende for udadvendte aktiviteter og et levende byliv. Derudover vil det foreslåede byggeris højde også medføre, at store dele af den planlagte Bazargade langs Mjølnerparken henligges i skygge i eftermiddags- og aftentimerne, hvilket kan få stor betydning for projektets succes. I forhold til de analyser der er udarbejdet af vindforholdene er det svært at forholde sig til som borger, da analysematerialet ikke er offentligt tilgængeligt og der ikke i planforslaget er vedlagt diagrammer eller andet fra analyse arbejdet, der dokumenterer, at vindforholdene som der står ikke medfører væsentlige problemer. Genovervejelse Jeg håber, at Københavns Kommune vil tage mine bekymringer ved lokalplanforslaget alvorligt, og at Borgerrepræsentationen vil tage det fremlagte forslag op til genovervejelse.

Få nyt om høringer

Abonnér