Oprettet: 20. august 2015
Svarnummer:
44

Indsendt af

Line Eriksen

Virksomhed / organisation

Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

I juni måned i år vedtog beboerne i Mjølnerparken og Hothers Plads en fysisk helhedsplan, der skal skabe bedre sammenhæng til lokalområdet og sikre et mere trygt boligområde med bl.a. større bredde i boligudbuddet, variation i arkitekturen og udadvendte funktioner som butikker og et kvarterhus i Mimersparken. Helhedsplanens indhold er konsistent med den lokalplan for området, der blev vedtaget i 2014. Nedenstående kommentarer til lokalplanen vedr. Borgmestervangen drejer sig i hovedsagen om sammenhængen mellem de to planer. I arbejdet med Mjølnerparkens gadeforløb har det fra projektets start, og efter ønske fra Københavns Kommune, været vigtigt at skabe en sammenhængende allélignende beplantningsprincip af vejtræer frem til Krydset ved Tagensvej og i modsat retning frem til den nye pladsdannelse ved Nørrebro Station. På de viste plantegninger brydes planteprincippet ved at have såvel ensidig placering af vejtræer samt at være placeret i anden rytme end på resten af Borgmestervangen. Placeringen vurderes dermed at modarbejde ønsket om at skabe ét sammenhængende vejforløb for hele Borgmestervangen. Det ændrede beplantningsprincip vil, samtidig med en pladsdannelse i krydset ved Hothers Plads, skabe en situation hvor vejforløbet i Mjølnerparken vil opleves som stødende op til Pladsen frem for at løbe igennem frem til Mimersgade. Intentionen i lokalplanen og den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken og Hothers Plads er at nedbryde de fysiske grænser mellem byen og det almene boligområde. Lejerbo har i lokalplanprocessen samarbejdet tæt med kommunen om at skabe et sammenhængende vejforløb som nedbryder fornemmelsen af at man forlader byen og bevæger sig ind i Mjølnerparken. Beplantning, belægning, pladser og vejforløb bør derfor understøtte visionen om en sammenhængende by i begge de to lokalplaner. Lejerbo mener ikke at den foreslåede lokalplan understøtter denne vision tilfredsstillende. Planen medtager eksisterende forhold for Mjølnerparken og ikke den vedtagne lokalplan for Mjølnerparken. Dermed mangler koblingen mellem pladsen og de tilstødende veje samt tilkørsel af cykler til cykelstien i parken at blive klart belyst. Ift. at skabe en levende stueetage fra Nørrebro Stationsplads frem til Mimersparken, et forløb på 180 m, vurderes der at være tale om relativt få udadvendte funktioner. Ligeledes fremstår projektet med begrænset variation i facadeudtrykket og tårnet fremstår tungt og bastant. Dette står i modsætning til intentionerne i lokalplan og helhedsplan for Mjølnerparken og Hothers Plads, der søger at bryde områdets funktionelle og arkitektoniske monotoni. Det lavtliggende vejforløb langs Mjølnerparken, medfører fare for opstuvning af vand og oversvømmelse af stueetage. Derfor skal det sikres, at vand fra såvel byggefelt og vejforløb ikke løber mod Mjølnerparken ved ekstrem regn, men kan føres til Mimersparken eller i anden retning. Ift. højhusets skyggevirkning, beskrives der gener for det kommende kvarterhus, men ikke for beboerne i Mjølnerparken. Der vurderes dog at være væsentlige skyggegener for beboerne i Mjølnerparken i vinterhalvåret, hvor den nuværende eftermiddagssol på facader og i gårdrum vil blive reduceret i eftermiddagstimerne. Kvaliteten og opholdsmulighederne i handelsgaden og kantzonerne i Mjølnerparken påvirkes kraftigt og vil modarbejde ønsket om at skabe attraktive opholds- og handelsarealer. Venlig hilsen Line Eriksen - på vegne af projektgruppen vedr. den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken og Hothers Plads.

Få nyt om høringer

Abonnér