Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand

Officielt navn: Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af metrostation ved Nørrebro Runddel
Type: Andet
Høringsperiode: 29.06.12 til 27.07.12
Bydel:
Sagsnr: 2011-95656

Høringen er afsluttet!

Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 8 stk. pumpeboringer og 6 stk. moniteringsboringer samt bortledning af 1.350.000 m3 grundvand i perioden juli 2012 til december 2015 som ansøgt. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (lovbek. Nr. 625 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (Bek. Nr. 1000 af 26/07/2007).   Der er tidligere meddelt tilladelse til udførelse af 15 reinfiltrations-boringer efter miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 09/07/2010 § 19 samt 8 moniteringsboringer i medfør af vandforsyningsloven (lovbek. Nr. 625 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (Bek. Nr. 1000 af 26/07/2007) samt Bek. Nr. 1451, 11.12.07 om vandindvinding og vandforsyning.   Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 3.   Tilladelsen kan udnyttes indtil 31. december 2015.   Klage Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen inden klagefristens udløbden 27. juli 2012. Klage sendes til Center for Miljø, som videresender klagen sammen med det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Eventuel klage har opsættende virkning.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Jord og Vand
Njalsgade 13
1502 København