Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Rentemestervej 17

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 08.07.16 til 05.08.16
Bydel:
Sagsnr: 483054~038
Billede af høringen

Historik: I perioden fra den 20. maj til den 17. juni 2015 gennemførte Københavns Kommune en naboorientering om dispensation fra lokalplan 261 ”Provstevej” til opførelse af boliger og butikker på ejendommen rentemestervej 17.

Københavns Kommune meddelte dispensation til projektet den 14. juli 2015. Dispensationen blev påklaget i Natur- og Miljøklagenævnet, der gav klager medhold i, at lokalplan 261 ikke giver mulighed for at anvende ejendommen til detailhandel. Sagen blev hjemvist til ny behandling i kommunen.

Center for Bygninger har nu modtaget en revideret ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning på adressen Rentemestervej 17. Tilbygningen udgør 4 etager på ca. 4050 m², der indrettes til beboelse. Facaden på den øverste etage er trukket 1,2 m tilbage fra facadelinjen på gård- og gadeside.

Den eksisterende bygning (stueetagen) vil som i dag blive anvendt til erhverv inden for den gældende lokalplans rammer.

Tilbygningen opføres som hjørnebygning, der bygges ud over indadgående hjørne i stueetagen ved indgang til stueetagens erhvervsarealer. Derved skabes et overdækket areal. Fra det overdækkede areal er der en bred trappe op til det hævede opholdsareal, der etableres ovenpå butikkerne. Dette hævede opholdsareal vil være tilgængeligt for beboerne på naboejendommen med matr.nr. 5i, UT.

Tilbygningens gavle er aftrappede og er dermed en fortsættelse af byggeriets hovedgreb. Hovedgrebet er, at eksisterende bebyggelse fremstår som en stor plint på tilbygningens bagside, og at taget anvendes til opholdsareal. Tagterrasserne i gavle og rundt om øverste etage giver arkitektonisk helhed i bebyggelsen og har, på samme vis som tagfladen på eksisterende bebyggelse, funktion som udendørs opholdsareal.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens område I. Se lokalplan her.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20. 

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Du bedes indsende dit eventuelle høringssvar senest den 5. august 2016.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00