Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 16. august 2021
Svarnummer:
8

Indsendt af

Jep Loft

Virksomhed / organisation

Arkitekturoprøret

Postnr.

2820

By

Gentofte

Høringssvar

Høringssvar indsendt af Arkitekturoprøret.

Jernbanebyen skal bryde med mange års fejlagtig praksis i byggebranchen.

Siden Første Verdenskrig er man holdt op med at bygge egentlige byer. I stedet er der bygget forstadskvarterer, villakvarterer, industrikvarterer m.m. Det omfattende byggeri efter Anden Verdenskrig har på afgørende punkter fejlet. Der er ikke skabt gode bymiljøer med værdi for andre end dem, der bruger husene. Ørestaden og byggerierne på havnene i hele Danmark (og særligt i København) er nedslående beviser herpå. De gode bymiljøer findes i de gamle bykerner og i de nyere kvarterer, der blev bygget før Første Verdenskrig, herunder brokvartererne, inklusive kvarteret omkring Sønder Boulevard nord for Jernbanebyen. 

 

COBE’s vinderforslag vil skabe endnu et forstadsbyggeri – ikke en ’rigtig’ by. Det ser ’moderne’ ud, men tiden vil hurtigt løbe fra det. Modernismens idéer har nu været dominerende i 100 år, og debatten har i de seneste år afsløret, at tiden nu er moden til mere menneskevenligt og tryghedsskabende byggeri.

Med rette eller med urette føler Arkitekturoprøret sig på bedre bølgelængde med de kommende brugere af Jernbanebyen end fagfolkene i byggebranchen. Vi vil give husene en højere beliggenhedsværdi (og dermed en større værdi for bygherren) end traditionelt, moderne byggeri i en byplan, der er lagt efter en lineal. Vi ønsker, at Jernbanebyen skal gøre op den fejlslagne byggepraksis. Her er en enestående chance for at skabe et egentligt bykvarter midt inde i byen. En sådan kommer ikke igen. Derfor må fejltagelserne, som man ser i næsten alle nye bykvarterer (for eksempel på Teglholmen lige syd for Jernbanebyen), ikke gentages.

 

Vi lægger hovedvægten på bymiljøet – ikke på arkitekturen. Vi indsendte et idéforslag, som imidlertid ingen spor har efterladt sig i vinderforslaget. Jernbanebyen kunne med fine bymiljøer ved kanaler og på små torve samt grønne oaser tiltrække beboere fra Teglholmen og andre omkringliggende kvarterer og dermed give noget – ikke bare til dens egne beboere, brugere og besøgende turister, men til hele nabolaget. Det har desværre været hovedreglen, at nybyggeri tager fra omgivelserne uden at give noget tilbage.

Jernbanebyen ligger på offentlige områder. Dens fremtid bør ikke bestemmes af de to bygherrer. Kommunen bør skride ind og forhindre, at denne måske sidste store chance for at skabe rigtige bymiljøer forspildes. Nedenfor vises vores tanker.

 

Grundidéer for Jernbanebyen:

 1. Den skal være en by i byen – ikke et forstadskvarter
 2. Alle de gode bygninger skal bevares
 3. Byen skal være et trygt og hyggeligt sted med liv og atmosfære
 4. Byplanen skal have et organisk præg og ikke fremstå som planlagt efter en lineal
 5. Der skal være husrækker og karréer
 6. Parcellerne skal være små (eller udefra se små ud)
 7. Der skal ikke være højhuse, punkthuse eller boligblokke
 8. Der skal ikke være huse af glas eller stål
 9. Der skal ikke være store huse (bortset fra dem, der bevares)
 10. Der skal være mange samlingspunkter, fx torvene, kanalkajerne og trappen
 11. Der skal være bymæssige gaderum og grønne gårdrum
 12. Det skal være let at komme ud af husene (en dør i hver parcel)
 13. Døre og vinduer skal være opretstående huller i mur
 14. Husene skal signalere, at de ligger i København - gerne i en klassisk stil (inspireret af Jernbanebyens gule huse, Københavns indre by eller brokvartererne)  
 15. Husene skal være forskellige (og gerne i forskellige farver), men indgå i en harmonisk helhed

 

 

Specifikke idéer til byplanen:

 1. En grøn jordvold langs Vasbygade danner sammen med den existerende banevold en vold omkring byen, der skærmer for støj, fungerer som et grønt område og skaber tryghed. På volden kan der anlægges en sti, ligesom der var på byens gamle volde.
 2. Metro-anlægget overdækkes, og der bygges hen over de opståede bakker.
 3. I det sydøstlige hjørne forlænges to kanaler til at mødes. Der opstår en havnebrygge med sol. Der anlægges en trappe på bakkeskråningen – ”Den danske Trappe”.
 4. Der bygges lange husrækker, bestående af mange, mindre, udvendigt forskellige huse langs jordvoldene for at skabe vægge, der giver hyggelige og trygge byrum
 5. Parkering kunne bl.a. ske uden for jordvolden langs Vasbygade. Måske kunne der graves et parkeringshus ind i volden med adgang fra Vasbygade og jordvold mod Jernbanebyen.
 6. Der skabes bl.a. torve ved kanalen, ved den fine ’accissebod’ ved gangtunnelen under banen i det nordvestlige hjørne og ved tårnet i den nordlige del af byen.

 

Arkitekturoprøret er en nordisk bevægelse med afdelinger i alle nordiske lande og i Baltikum. I Danmark er der 8.400 medlemmer i Facebookgruppen, og medlemstallet stiger hastigt. I Sverige er der over 100.000 medlemmer, i Norge 26.000. Vi arbejder for bedre bymiljøer. Der skal passes bedre på de ældre bydele, og der skal bygges ’rigtige’ nye byer – ikke forstæder. Det vil lette presset mod København, hvis der bygges lige så attraktive byområder i omegnskommunerne.

Jep Loft, formand for Arkitekturoprøret

www.arkitekturoproeret.dk

https://www.facebook.com/arkitekturoproret

https://www.instagram.com/arkitekturoproret/

arkitekturoproeret@gmail.com