Oprettet: 15. marts 2019
Svarnummer:
20

Indsendt af

Christina Lilliedal

Virksomhed / organisation

Plejecenteret Kastanjehusene

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar til Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022

Plejecenteret Kastanjehusene takker for muligheden for at afgive et høringssvar.

Vi vil gerne kvittere for de overordnede toner i udkastet til den nye ældrepolitik. Alle tre værdier, frihed, tryghed og fællesskab, vækker genklang i
forhold til det arbejde, som vi gennemfører på plejecenteret – og udkastet til den nye ældrepolitik ligger fint i tråd med den eksisterende politik.

Vi har dog nogle kommentarer og ændringsforslag, som i vores optik vil styrke ældrepolitikkens ambition om at være en politik for alle ældre borgere i
Københavns Kommune.

Om værdien frihed
I forhold til punkt 2. ”Valgfrihed for den enkelte” støtter vi op om ambitionen om at man lader den enkeltes præferencer og vaner være udgangspunkt.
Samtidig savner vi en erkendelse af, at den enkelte indgår i et fællesskab, som har nogle rammer og rammevilkår, som betyder, at hensynet til
fællesskabet somme tider må veje tungere end den enkeltes præferencer (dette gør sig fx gældende omkring måltidet). Dette gælder i særdeleshed på
plejecentre, hvor mange individuelle hensyn skal afvejes.

Vi støtter meget op om punkt 3., ”København for alle”. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at man starter i De Gamles By, da her allerede er alle
mulige institutioner henvendt til forskellige aldersklasser og med forskellige funktionsnedsættelser og udearealer henvendt til diverse fritidsaktiviteter.
De Gamles By kunne blive et forgangseksempel på et område i København, som var tilgængeligt for alle uanset mobilitet og eventuelle
funktionsnedsættelser.

Om værdien fællesskab
I forhold til værdien ”Fællesskaber” mener vi, at det har for entydigt et fokus på de stærke ældre. Vi savner, at der sættes mere fokus på de svageste
ældre, som fx plejehjemsbeboere, der ikke eller kun i et begrænset omfang har mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber i civilsamfundet endsige
arbejde frivilligt i en klub.

Herudover savner vi, at der bliver sat mere fokus på det livsvilkår, som sorg og savn er for mange ældre borgere – måske særligt på plejehjem. Vi
foreslår, at det får en selvstændig opmærksomhed at modvirke ensomhed hos svage ældre.

Endelig savner vi i forhold til værdien fællesskab, at der bliver lagt vægt på vores ældre medborgeres værdi og mulighed for at bidrage til og have et
ansvar i forhold til fællesskabet. På et plejecenter kan det fx komme til udtryk ved at have ansvaret for at dække morgenbordet eller være med en i
velkomstgruppe, som tager mod nye beboere.

På vegne af ledelsen i Kastanjehusene
Forstander
Christina Lilliedal

Få nyt om høringer

Abonnér