Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
816

Indsendt af

Rune Kristensen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

30. april 2015
Til Børne og Ungeudvalget, Københavns Kommune

Høringssvar til ”Fremtidens Fritidstilbud”, vedrørende Christianshavns Fritidshjem og Skole
Det er selvfølgelig med beklagelse, at vi har modtaget oplysningen om, at Christianshavns Fritidshjem, som vi og vores børn har været meget glade for, vil blive lukket og lagt sammen med Philip de Langes Fritidshjem.
En af årsagerne til dette er, at vi bl.a. har valgt fritidshjemmet grundet dets størrelse som en relativt lille enhed, hvor det har været vores opfattelse at børnene har kunnet overskue hverdagen og skabe sociale relationer på tværs af hele fritidshjemmet både horisontalt og vertikalt i forhold til de klasser, børnene kommer fra.
I forbindelse med anden høringsrunde vil vi derfor gerne komme med følgende indspark, som vi håber vil blive taget til efterretning og indgå i planlægningen af det videre forløb.
• Vi ved, at der nu er truffet beslutning om at igangsætte den hårdt tiltrængte skoleudvidelse af Christianshavns Skole, hvor vi går ud fra, at der vil ske en udvidelse af skolen på ’Filialen’, hvor også Philip de Langes fritidshjem er placeret. Al praktisk erfaring siger, at en byggeproces giver uro og inddrager plads, hvorfor vi håber at sammenlægningen kan udskydes til efter skolebyggeriet er afsluttet.
Dette ønske skyldes dels rent pladsmæssige overvejelser, idet der ikke vil være god plads til ca. 56 nye børn på Philips de Lange, mens gården omkring er inddraget til byggeplads og de lokaler, der skal udgøre fritidshjemmet, eventuelt også inddrages i byggeriet; dels beror det i det pædagogisk begrundede ønske, at det vil give børnene oplevelse af mere ro og struktur, idet de ikke vil skulle være på et fritidshjem under forandring, men alene opleve den endelige flytning fra et fritidshjem til et andet, der er klar til at tage imod dem.
Samtidig vil det give mulighed for at lave de lokaletilpasninger af Philip de Langes, som må formodes at være nødvendige for at forøge kapaciteten med ca 50 procent, med udnyttelse af stordriftsfordele ved at koble byggeriet og eventuelt lokalefællesskab med skolens udvidelse.
Med andre ord finder vi, at en udskydelse af sammenlægningen til udbygningen af skolen er afsluttet vil være i overensstemmelse med de pædagogiske tanker om relationspædagogisk tænkning, inklusion og fokus på overgange, som udtrykkes i Bilag 78 i beslutningsgrundlaget.
• Vi har ikke indblik i, hvordan man bedst ledelsesmæssigt organiserer fritidshjemmet, som er en del af høringsspørgsmålet. Vi har imidlertid et brændende ønske til, hvordan den kommende ledelse håndterer det daglige pædagogiske arbejde. Vi har som forældre valgt Christianshavns Fritidshjem på baggrund af dets størrelse, som giver vores børn mulighed for at indgå i mindre og dermed overskuelige sociale enheder. 160+ børn er mange at forholde sig til, når man er cirka 7 år. Det er derfor vores ønske, at det kommende samlede fritidshjem vil have en intern opdeling gennem hele dagen, så vores børn ikke skal forholde sig til hele fritidshjemsgruppen hvor de vil have svært ved at navigere i de sociale relationer, men at man vil opbygge mindre enheder i enheden, som vil give mulighed for en overskuelig hverdag for børnene. Det vil gøre det lettere at opbygge sociale relationer, ligesom vi formoder det vil være lettere for det pædagogiske personale at arbejde med børnenes relationskompetencer. Vi formoder også, at de børn, der ofte betegnes ’inklusionsbørn’ vil have lettere ved at etablere en god hverdag i en mindre enhed i det store fritidshjem, hvor de daglige rutiner og sociale strukturer vil være mere overskuelige.
I forlængelse heraf gør vi opmærksom på, at en forudsætning for at opretholde gode fritidshjem må være, at den personalemæssige normering som minimum opretholdes, og at der i overgangsfasen ydes ekstra ressourcer til at understøtte de børn, der har svært ved at takle omvæltninger i hverdagen.
• Christianshavns Fritidshjem har en ’have’, beliggende med adresse på Kløvermarksvej. Med sammenlægningen med Philip de Langes bliver afstanden til haven mindre, og pladsen på den samlede institution bliver mere trang. Det er derfor vores ønske, at haven ved Kløvermarken bliver flyttet med til den nye institution.
Med en større samlet børnegruppe på den kommende sammenlagte institution, vil det give mulighed for at udnytte haven endnu bedre end det sker i dag. Og børnene vil have mulighed for at komme et sted, hvor der er græs og en mere varieret beplantning, der kan udnyttes til leg; en mulighed de ikke har i gården omkring fritidshjemmet Philip de Langes, hvor pladsen formodes at blive mindre med udvidelsen af skolen, og hvor legeområdet er præget af fraværet af levende beplantning.
• Sidst men ikke mindst ønsker vi som forældre, at forvaltningen hurtigst muligt orienterer om den kommende proces omkring sammenlægningen af fritidshjemmene, så vi har mulighed for konstruktivt at gå ind i processen og få et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og fritidshjem, samt de to forældregrupper imellem, herunder at en kommende samlet forældrebestyrelse har mulighed for at være med i processen og repræsentere børn fra begge fritidshjem.

Vi håber, at ovenstående konkrete forslag vil blive overvejet nøje.

Med venlig hilsen

Rune Müller Kristensen
Mette Müller Kristensen
Hanne Lyng Winter
Søren Lyng Winter
Kristine wellendorf
Tobias Grundtvig
Pernille Hansen
alle forældre til børn på Christianshavns Fritidshjem

Få nyt om høringer

Abonnér