Oprettet: 25. august 2013
Svarnummer:
7

Indsendt af

Rune Kjærgaard Lange

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening, København

Postnr.

2770

By

Kastrup

Høringssvar

DN Københavns høringssvar til: Kon-kretisering af skybrudsplan for Ve-sterbro/Ladegårds Å

DN København har med stor interesse læst Københavns kommunes skybrudskonkretiseringer af skybrudsplan for Vesterbro / Ladegårds Å.

DN København anbefaler kommunen, at arbejde videre med masterplan 1, i sam-menhæng med at frilægge Ladegårdsåen på Åboulevard.

Masterplan 1 giver mange udfordringer. Vi vælger alligevel at pege på denne løsning frem for masterplan 2.
Vi mener at de mange udfordringer masterplan 1 giver, kan løses, til stor tilfredsstillelse for København.
Ved at pege på masterplan 1, vil vi holde kommunen op på at København skal ”forgrønnes” i denne proces. Vi mener at man kan tilføre byen mest biodiversitet og grønne rekreative løs-ninger ved at arbejde med masterplan 1. Vi mener biodiversitet skal prioriteres højt når vi pe-ger på denne løsning.

En af de største udfordringer som DN København mener, skal imødekommes ved masterplan 1 er den mængde forurenet vand man regner med løsningen vil påføre Sankt Jørgens sø.
DN København er ikke interesserede i en forringelse af vandkvaliteten i søerne.

Derfor mener vi at løsningen, masterplan 1 skal ses i sammenhæng med en frilæggelse af La-degårdsåen på Åboulevard, med dertilhørende skybruds/trafik tunnel som Nørrebro miljøpunkt har beskrevet.
Skybrudstunnelen på Åboulevard vil kunne tilbageholde store mængder forurenet vand ved skybrud, som dermed ikke kommer ned i søerne.

Sankt Jørgens sø.
Hvis masterplan 1 skal gennemføres vil Sankt Jørgens sø komme til at spille en nøglerolle.
Det vil betyde så store ændringer for Sankt Jørgens sø at vi mener fredningen for denne skal skrives helt om.
En sådan proces vil vi fra DN København gå konstruktiv ind i fordi vi mener skybrudskonkriti-seringen er af stor vigtighed for København. DN København kan godt se potentialerne i at Sankt Jørgens sø kommer til at spille en nøglerolle i forhold til at sikre København mod skybrud.
Vi mener dog, at hvis en så vigtig fredning som Sankt Jørgens sø skal ændres, er det MEGET vigtigt at man tilfører søen endnu større naturkvalitet end den i dag har.
Men ikke kun søen – vi vil have sikkerhed for at masterplan 1 tilfører København meget mere grønt inde i byen og på de omkringliggende gader som løsningen ligger op til. Blandt andet me-ner vi det er vigtigt at Ladegårdsåen bliver frilagt på Åboulevard som en del af disse planer.

Som udgangspunkt holder vi meget af Sankt Jørgens sø i sin nuværende form – og mener der-for der er vigtigt at arbejde for at Sankts Jørgens sø bliver ved med at være en dyb sø. Det er en af de eneste dybvandssøer vi har i København.
Derfor mener vi at man, hvis fredningen bliver ændret, bør arbejde for at bevare vanddybden. Det kunne man eksempelvis gøre ved at introducere områder i søen, der er forsænkede arealer / introverte øer med beplantning af siv og andet opsugende materiale. Som ”regnvandshaver” i søen, i stedet for forminskning af vandspejl og indskrænkning af breddernes kanter.
Udvalgte forsænkede og beplantede øer kunne være med bro og tilgængelige for mennesker, andre kunne være med fauna og flora kun, som fugleøen i Sortedamssøen.

Rosenåen
Der er som udgangspunkt lagt op til at skybrudsvandet, efter det har ramt Sankt Jørgens sø – bliver ført videre ud til Kalveboderne via et rør under jorden.
DN København mener man i forbindelse med dette bør undersøge muligheden for at genskabe den gamle ”Rosenåen” – som i tidligere tider løb på Abel Christine gade ned til Halmtorvet.
Abel Christine gade kunne dermed forgrønnes og få et attraktivt å løb, som ville stemme fint overens med skybrudsplanernes visioner.

Hans Tavsens park
I planerne forelægger muligheden for at bruge Hans Tavsens park til at lede vand ned i ved store skybrud. Denne mulighed vil DN København ikke anbefale.
Hans Tavsens park er ligesom Sankt Jørgens sø fredet, og planerne harmonere ikke med denne fredning.
DN København ikke mener Hans Tavsens park spiller samme nøglerolle for skybrudsplanerne som Sankt Jørgens sø. Derfor vil vi være modstandere af at man planlægger at forvandle dette attraktivt grønne fredede område, til en mudderpøl hver gang der kommer store regnskyl.
Det må være muligt at lede vandet fra dette område af byen andre steder hen og væk på an-dre måder.
Modsat visionerne for Sankt Jørgens sø, vil man heller ikke kunne højne Hans Tavsens parks naturværdi ved at lede store mængder regnvand ud i denne.

Grønne gader
Mange gader skal tilrettelægges så de lettere kan lede vandet væk, og de rigtige steder hen.
Vi synes rigtigt godt om de forslag der ligger for langt de fleste gader, det gælder Korsgade, Rosenørns Allé, Gasværksvej, Sønder Boulevard, Vodroffsvej, Matthæusgade, Istedgade, Bü-lowsvej, Frederiksberg Allé, Svend Trøstsvej, Valdemarsgade og Holger Danskevej.
At gøre disse gader grønne, tilføre dem nye lommeparker og dermed sikre byen mod skybrud er genialt.
Vi vil huske kommunen på – at når de grønne gader skal realiseres, så skal det ske i samspil med principperne som er beskrevet i Kommunens ”Plads til naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed.” Link: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/natur-milj...
Generelt mener vi at strategien ”Plads til naturen” skal tænkes ind hver gang en gade skal skybrudssikres.
I denne proces med at skybruds sikre København har vi en unik mulighed for at bruge vejene, gader og stræderne som grønne korridorer der binder vores bynære naturområder sammen.
Det giver os samtidig en unik mulighed for at føre ”Plads til naturen” ud i livet.
”Plads til naturen” beskriver vigtigheden af grønne korridorer i byen og DN København er 100% enige i af nye grønne korridorer er af aller vigtigste element for byens natur.

På vegne af DN København
Formand, Rune Kjærgaard Lange

Få nyt om høringer

Abonnér