Oprettet: 19. august 2013
Svarnummer:
2

Indsendt af

Ove Larsen

Virksomhed / organisation

Miljøpunkt Nørrebro

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar fra Miljøpunkt Nørrebro.
vedr: Konkretisering af skybrudsplan: ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”.

Skybrudsplanen for den del af Nørrebro, som hører under Ladegårdså oplandet, er et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde med at sikre Nørrebro mod fremtidige skybrud.
Næsten alle dele af Nørrebro blev ramt meget kraftigt af skader under skybruddet d. 2. juli 2011. På grund af bydelens specielle topografi og store befolkningstæthed er det er vigtigt at de fremtidige skybrudstiltag er robuste nok til at sikre bydelens beboere ikke skal opleve så omfattende skader på ejendom og indbo igen.
Skybrudsplanerne tager udgangspunkt i beregningerne der er baseret på 100 års hændelsen i 2010. Som en generel regel og servicemål for Københavns Kommune kan dette måske være tilstrækkeligt, men for meget tæt bebyggede bydele som Nørrebro er det Miljøpunkt Nørrebro's opfattelse, at dette ikke er ambitiøst nok.
Ved mere alvorlige skybrud som f.eks. d. 2. juni 2011 er det vores opfattelse at flere af de forslåede løsninger ikke har kapacitet nok til at sikre bydelen og bør derfor revurderes med henblik på at sikre en mere robust skybrudsløsning:
• På Jagtvej fra krydset Jagtvej / Tagensvej til Åboulevarden er der et konstant fald på omkring 10 meter over en strækning på omkring 1½ kilometer. Med et sådant fald i meget tæt bebyggede områder er det vigtigt at etablere en robust løsning, som sikrer vandafledning også for mængder større end en 100 års hændelse. I planen beskrives hvordan det skybrudsvand, der strømmer fra Nørrebroparken skal ledes til opstuvnings løsning i Hans Tavsens Parken via Hørsholmgade. Der er dog ingen forklaring på hvordan dette skal ske mod det store fald på Jagtvej og den afledte vandstrøm i Jagtvej ved skybrud. En mere robust løsning vil være at vandet ledes videre af Jagtvej og opsamles i Åboulevarden. Lokaludvalget forventer, at kommunen redegør nøjere for valget af konkret løsning her med dertil hørende detaljerede forklaringer.
• Det er vigtigt at der vurderes løsninger, der tager et helhedssyn på hele området omkring Nørrebroparken / Hørsholmparken og omliggende områder som f.eks. Lundtoftegade. I denne forbindelse kunne skybrudsløsninger udmøntes i synergi med yderligere idrætsfaciliteter, som der er stor mangel på i området. Miljøpunkt Nørrebro har allerede deltaget i brainstorm workshop om dette med Københavns Kommunes Center for ByDesign.
• Området nord for Nørrebro Runddel på begge sider af Jagtvej, er kraftigt berørt af skybrud. Specielt området Stevnsgade / Sjællandsgade. Områderne bliver gennemskåret af denne skybrudsplan og den kommende skybrudsplan for Nørrebro, men der er i denne skybrudsplan ingen angivelser af løsninger for utilsigtet opstuvning af skybrudsvand, udover forsinkelse i terræn ved Guldberg Skole. Området sikres bedst ved at der udarbejdes en samlet plan for hele området Stevnsgade / Sjællandsgade med grønne veje og grønne korridorer, der kan fremme bæredygtige løsninger i samspil med områdets beboere.
• Korsgade / Blågårdsgade området er et af de allermest urbaniserede og befolkningstætte områder på Nørrebro. Skybrudsplanen beskriver hvordan Korsgade skal fungere som kanal for afledning af skybrudsvand fra opstuvningsbassin i Assistens Kirkegård / Hans Tavsens Park både i Masterplan 1 og Masterplan 2. Hvis de beregninger der ligger til grund for denne skybrudsplan tager udgangspunkt i 2010 hændelsen, vurderes en løsning hvor skybrudsvandet fra disse opstuvningsbassiner skal ledes frem gennem Korsgade til krydset Korsgade / Blågårdsgade eller videre til søerne, ikke at være en tilstrækkelig modstandsdygtig og robust løsning ved en hændelse større end en 2010 hændelse.
Miljøpunkt Nørrebro er stærkt skeptisk overfor løsningen med at anvende en fjerdel af Assistens Kirkegård til opstuvningsbassin for skybrudsvand. I det omfang det foreslåede kræver omfattende gravearbejde og byggeri på kirkegården vil det være til stor gene for de mange brugere af kirkegården. Derudover er det lokaludvalgets holdning at det er moralsk forkert at løse tekniske bydelsudfordringer ved ændring af et gammelt og bevaringsværdigt kirkegårdsområde.
En tilstrækkelig robust løsning for udfordringerne ved Jagtvej og i Assistens kirkegård ville være at gøre Jagtvej til en hovedfærdselsåre for skybrudsvand og dimensionere den til at kunne klare hændelser større end 2010. En sådan udbygning vil kunne føre skybrudsvand frem til en robust løsning i Åboulevarden, frem for at ville føre skybrudsvand gennem tæt beboet områder med alle de risici der er for skader på ejendom og indbo på grund af utilsigtede hændelser der altid sker ved skybrud.
Miljøpunkt Nørrebro vil derfor opfordre Københavns kommune til at udarbejde en alternativ plan for området med udgangspunkt i ovenstående.
Konkretiseringen af skybrudsplan: Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro beskriver løsninger med grønne veje og grønne korridorer som en løsning til at begrænse mængden af skybrudsvand frem mod skybrudsboulevarder. Miljøpunkt Nørrebro ønsker at fremme en udvikling med flere blå/grønne løsninger som grønne gader og korridorer. Samtidig er det vigtigt at der i den proces skabes beboerinddragelse og beboerindflydelse i løsningerne for at sikre medejerskab.
I denne forbindelse gør Skybrudsplanens opdeling af Nørrebro i 3 forskellige skybruds oplande (Ladegårdså, Nørrebro og Bispebjerg) det kompliceret at overskue en samlet skybrudsplan for bydelen. Dette ekstra administrative lag gennemskærer gader, områder og kvarterer der traditionelt er sammenhængende i bydelen og kræver samlede løsninger.
Det er derfor af stor vigtighed for Miljøpunkt Nørrebro, at forvaltningen fremadrettet gennemfører veltilrettelagt borgerdialog omkring de konkrete skybrudsinitiativer i beboeres nærmiljø. Under implementeringen af skybrudsplanernes løsninger bør tilføres midler der kan sikre en god og lokal baseret borgerinddragelse på område-, kvarters- og gade niveau og der dermed opstår et lokalt ejerskab til løsningerne. Dette kan ske gennem opprioritering af arbejdet med decentrale LAR centre der samtidig vil kunne sikre kombinationen af skybruds- og LAR løsninger i bydelen. Dette kan derudover samtænkes med eventuelle innovative og lokale driftsformer så der kan skabes lokale grønne jobs omkring vedligehold af de implementerede skybruds løsninger.

Få nyt om høringer

Abonnér