Høringssvar vedrørende Lersø Parkallé 2 - lokalplan nr. 535

Oprettet: 29. februar 2016
Svarnummer:
5

Indsendt af

Arne Jakobsen

Virksomhed / organisation

E/F Stadens Vænge 1-3

Postnr.

5500

By

Fåborg

Høringssvar

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Postboks 348
1503 København V

Vedr. Lokalplanforslag Lersø Parkallé 2, Sags/dokumentnr. 2015-0285484-3.

Bestyrelsen i ovennævnte ejerforening har på et møde drøftet nævnte lokalplanforslag ”Lersø Parkallé 2” og rådført os med herom med vores arkitekt. Vi vil på baggrund heraf og på vegne af ejendommens ejere fremkomme med følgende indsigelser mod lokalplanforslaget.

Det i lokalplanforslaget omtalte runde byggeri på 8-10 etager placeret syd-sydvest for ejendommen Stadens Vænge 1-3 samt de planlagte altaner og tagterrasser i det øvrige nybyggeri vil medføre både skygge- og indsigtsproblemer for beboerne/ejerne i Stadens Vænge 1-3.

Med baggrund i de viste skyggeskitser i lokalplanforslaget vil der i tidsrummene 12,00-16,00 – med dagenes bedste solindfald - både medføre skyggevirkninger for lejlighederne i den sydligste del af ejendommen og for det eneste fællesareal med have-, opholds- og grillpladser tilhørende Stadens Vænge 1-3.

Endvidere vil lejligheder i samme bygning, såfremt der etableres vinduer mod nord og øst, samt altaner og tagterrasser i det øvrige byggeri medføre indsigt til lejlighederne i Stadens Vænge 1-3 og til fællesarealet. Begge virkninger finder vi særdeles uheldige, emotionelt utilfredsstillende og værdiforringende for lejlighederne i Stadens Vænge 1-3. Vi fordrer derfor, at nybyggeriet gøres lavere/udformes på anden måde, således at disse skygge- og indsigtsvirkninger ikke medfører gener for Stadens Vænge 1-3.

Vi vurderer at en sammenbygning af de eksisterende bygninger og den nye påtænkte cirkulære bygning i grundens sydlige hjørne vil kunne eliminere en stor del af problemet med både skygge og indsigt.

Samtidig finder vi at 1 p-plads pr. 8-10 ungdomsboliger er i relativt beskedent antal og at der bør sikres en løsning, således at private p-pladser til ejendommen Stadens Vænge ikke udsættes for uvedkommende benyttelse efter det gennemførte byggeprojekt.

Der kunne eksempelvis indrettes yderligere parkering på bygningens østlige face med indkørsel fra Stadens Vænge

Da der ikke fremgår indretningsplaner eller mange detaljer for nybyggeriet på Lersø Parkallé 2, blot, at der er tale om et fælleslokal/festlokale og fælles tagterrasser, der placeres tæt på ejendommen Stadens Vænge 3 gør vi indsigelser mod de eventuelle støjproblemer, som anvendelsen heraf kan medføre. Vi opfordrer til, at disse lokaliteter indrettes på en sådan måde, at støjgener til naboer undgås. Endvidere henstiller vi til, at støjproblemer i byggeperioden minimeres mest muligt og undgås helt i aften- og nattetimerne.

Støjproblemet kan i øvrigt elimineres delvist ved en flytning af nybyggeriet som ovenfor nævnt.

Vi er åbne for en nærmere drøftelse af planforslaget, når mere detaljerede bygge- og indretningstegninger foreligger, med henblik på at skabe optimale forhold for hele området og for ”det gode naboskab” – dog således, at der tages maksimalt hensyn til nævnte skygge og indsigtsforhold.

Vi uddyber gerne vores indsigelser og forslag til ændringer i det påtænkte byggeri på et møde, således at vore indsigelser imødekommes bedst muligt.

Med venlig hilsen
E/F Stadens Vænge 1-3
Arne Jakobsen
Fmd.
Mobil: 4061 1414.
Mail: arnejak@post9.tele.dk

Få nyt om høringer

Abonnér