Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej

Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Høringsfrist:

29. january 2019
Indsendt af:
Susanne Madsen
Dato: 29. january 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
H. Lundbeck A/S
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby d. 29.01.2019 Indsigelse vedrørende Lokalplanforslag for Gammel Køge Landevej offentliggjort 22. november 2018 H. Lundbeck A/S (“Lundbeck”) er blevet opmærksom på lokalplansforslagets § 4, stk. 3, hvorefter der skal udlægges vej og sti i lokalplanområdet op til Lundbecks ejendom matr.nr. 1289 a på Ottiliavej, jf. også lokalplansforslagets bilag 5. Det følger af lokalplansforslagets redegørende afsnit og af kommentaren til § 4, stk. 3, at det er Københavns Kommunes hensigt, at det foreslåede stiudlæg skal udgøre en del af et stisystem, som skal forbinde bl.a. lokalplanområdet med Vestre Kirkegård. Et sådan stisystem vil angiveligt skulle gå tværs igennem Lundbecks ejendom. Lundbeck bemærker hertil, at lokalplansforslaget naturligvis alene regulerer det konkrete lokalplanområde, og at kommunens mere overordnede fremtidsplaner for områderne uden for lokalplanområdet ikke er forpligtende for Lundbeck som ejer af de naboejendomme, der er beliggende øst for det konkrete lokalplanområde. Lundbeck bemærker endvidere, at et fremtidigt stiudlæg på Lundbecks ejendomme i sidste ende ville udgøre et ekspropriativt indgreb med deraf følgende indsigelsesmuligheder og erstatningspligt for lidte tab, jf. nedenfor. Lundbeck har ikke indsigelser over for Københavns Kommunes lokalplanforslag bortset fra anførte omkring fremtidigt stiudlæg på Lundbecks ejendomme. Lundbeck har ikke indsigelser over for Københavns Kommunes overordnede planer om at ville forbinde dele af byen med nye stisystemer, herunder mellem de nyudviklede områder i Valby og Vestre Kirkegård. Lundbeck bemærker imidlertid, at Lundbecks ejendomme øst for det konkrete lokalplanområde af kommercielle og sikkerhedsmæssige årsager er indhegnet, ligesom der foretages adgangskontrol på ejendommen. En eventuel sti adgang på tværs af Lundbecks ejendom kan således ikke lade sig gøre, uden at Lundbeck ville skulle nedlægge de etablerede hegn og etablere åben adgang til sine arealer. Nedlæggelse af de etablerede hegn vil konflikte med de Good Manufactoring Practices regler, som Lundbeck som producent af lægemidler mv. er underlagt. Dette ville have særdeles alvorlige konsekvenser for Lundbecks virksomhed, hvilket Lundbeck naturligvis ikke kan acceptere. Reelt vil produktion ikke kunne opretholdes i Valby. Lundbeck foreslår derfor, at planen om etablering af den i lokalplanudkastet skitserede sti genovervejes af Københavns Kommune med henblik på at sikre, at der arbejdes frem mod en løsning, der de facto er realiserbar." Afsluttende ønskes en præcisering af de faktuelle oplysninger vedr. Lundbecks produktion. På s. 14 afsnit "virksomhedsstøj fra H. Lundbeck A/S" er det oplyst, at der ikke foregår ”egentlig” produktion på H. Lundbeck A/S´ område og derfor hverken er luft- eller luftgener fra virksomheden. Der foregår Farmaceutisk produktion på virksomheden, og produktionen er placeret i hjørnet mellem Krumtappen og Trekronergade. Produktionen foregår i toholdsskift og pakkeri i treholdsskift, og vil derfor ske uden for almindelig arbejdstid. I forbindelse med produktion vil der forekomme intern transport af vare mellem Lundbecks højlager, placeret ud mod Carl Jacobsens Vej, og produktionsbygningerne. Der vil dog ikke forekomme luft- eller luftgener i forbindelse med produktionen eller den tilhørende interne transport. Best regards Susanne Madsen HSE Specialist Corporate Health, Safety & Environment H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Denmark
Læs høringssvar fra Susanne Madsen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 25. january 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
På vegne af Valby Lokaludvalg fremsendes hermed høringssvar på Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Flemming Pilemann
Dato: 23. january 2019
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Københavns Kommune og Bygherre bør vurdere om Parkeringspladser skal lægges under jord. Det anbefales derfor, at der etableres parkeringskælder under hver kontorbygning, hvorved Parkeringshuset kan reduceres i omfang.
Læs høringssvar fra Flemming Pilemann
Indsendt af:
Kathrine Collin Hagan
Dato: 18. january 2019
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg sætter pris på lokalplanens tanker om forbindelser til naboområderne. Jeg håber I vil prioritere stiforbindelser til villakvarteret mod øst og videre til Vestre Kirkegård. Lige nu er det et kedeligt og meget tillukket industriområde og en barriere for os naboer for adgangen til alt det nye i Valby syd. Væk med hegn og porte og ja tak til træer, gennemgange og stiforbindelser.
Læs høringssvar fra Kathrine Collin Hagan
Indsendt af:
Lene eiberg Becker
Dato: 11. january 2019
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som nabo til det kommende byggeri, kan jeg ikke se behovet for flere forretningslokaler, da der er planlagt dagligvarebutik for hjørnet af Følager/Gl. Køge LLandevej, og inden for meget kort gåafstand er der yderligere 1. forretning på Grønttorvet, ligesom der kommer to dagligvarebutikker på Vigerslev Alle. Hvor skal kunderne også parkerer? det er i forvejen helt umuligt for de personer der arbejder på Carl Jacobsens vej. Lad os få et smukt byggeri, der harmonerer med det der ligger på modsat sidde af Carl Jabosens vej. Hvis det var muligt, så ville det være en god ide, med større P hus der også kunne udlejes til andre i området. P huset på modsatte side af Gl. Køge Lande vej er privat ejet, og der kan ikke udlejes pladser til folk udefra.
Læs høringssvar fra Lene eiberg Becker
Indsendt af:
Mads Hjeresen
Dato: 11. january 2019
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der bør etableres parkeringspladser nok til, at boligområdet Valby Have ikke belastes.
Læs høringssvar fra Mads Hjeresen
Indsendt af:
Thomas Carlsson
Dato: 8. january 2019
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Sørg for at etablere et passende antal parkeringspladser til byggeriet, både erhverv og butik, så boligområdet Valby Have ikke skal agerer parkeringsplads for ansatte og handlende.
Læs høringssvar fra Thomas Carlsson
Indsendt af:
Banedanmark, Dorte Christiansen
Dato: 7. january 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns kommune Banedanmark har modtaget besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan "Gammel Køge Landevej" med tilhørende kommuneplantillæg. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Med venlig hilsen Banedanmark Dorte Christiansen
Læs høringssvar fra Banedanmark, Dorte Christiansen
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 19. december 2018
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 6. december 2018
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Jacob Rasmussen
Dato: 5. december 2018
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der bør etableres parkeringsanlæg i forbindelse med byggeriet, da parkeringen ellers vil belaste de nærliggende boligområder i en helt urimelig grad. I praksis er eneste mulighed for gadeparkering i nærheden langs Gl. Køge Landevej og i Valby Have-området. Valby Have har indtil nu haft stigende problemer med pendlerparkering i dagtimerne. Dette er lettet med etableringen af 3-timers zonen i dagtimerne, da pendlere har brug for at holde hele dagen og derfor ikke kan bruge Valby Have-området. Men for kunder til butikkerne vil en tidsbegrænsning på 3 timer ikke være en hindring, og vi vil dermed ende med samme parkeringssituation som den, der nu er blevet afhjulpet. Derfor bør kravet til antallet af parkeringspladser være, at det skal være tilstrækkkeligt til i sig selv at dække parkeringsbehovet, som ændringen af lokalplanen medfører, således at de omkringliggende kvarterer ikke belastes yderligere.
Læs høringssvar fra Jacob Rasmussen