Ved Amagerbanen Syd - supplerende høring

Lokalplanen blev bekendtgjort den 24. marts 2017

Høringsfrist:

22. december 2016
Indsendt af:
Peter Thorsøe
Dato: 22. december 2016
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
CTVP Media
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Peter Thorsøe
Indsendt af:
Talpilot ApS
Dato: 22. december 2016
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
67156412
By:
København K
Postnr.:
1422
På vegne af grundejer matr.nr. 598 og 3972 foreslås det at §6 stk.2 pkt m ændres så boligbebyggelse i de indre gårdrum ikke behøver opgange til begge facader. Da indgang allerede er fra gårdrummet er begrundelsen for at det skal være til begge facader ikke særlig begrundet, da ind og udgang allerede er i gårdrummet og man således allerede mødes her. Lejlighedernes kvalitet bliver dårligere med gennemgående opgange da lejlighedsrum bliver erstattet af opgangsareal. Bygningerne i de indre gårdrum er med kort bygningskrop så der er ikke særligt besvær ved at gå skulle gå rundt om dem.
Læs høringssvar fra Talpilot ApS
Indsendt af:
Ejendomsselskabet Ved Amagerbanen 31 ApS
Dato: 22. december 2016
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
På vegne Ejendomsselskabet Ved Amagerbanen 31 ApS, CVR nr. 28656408, som er adkomsthaver til ejendommen matr. nr. 4165 Sundbyøster, København, beliggende Ved Amagerbanen 31, 2300 København S ("Ejendommen"), skal jeg herved gøre indsigelse imod lokalplanforslaget "Ved Amagerbanen Syd". Indsigelsen omhandler tilkørsels- og parkeringsforhold for Ejendommen og for naboejendommen matr. nr. 4501 Sundbyøster, København. Stikvejen, der forsyner Ejendommen, forudsættes ved lokalplanen nedlagt senest ved bebyggelse af Ejendommen i henhold til lokalplanforslaget, og det er ikke lykkedes mine klienter at indgå aftaler med ejerne af naboejendomme om tilkørsel til Ejendommen og matr. nr. 4501 via disse. Det gøres gældende, at det er i strid med princippet om ligebehandling, at af lokalplanforslaget ikke sikrer alle ejendommen omfattet af forslaget tilstrækkelig mulighed for tilkørsel til de respektive ejendomme. De planlagte nedkørsler til p-kældre er placeret, så der ikke for mine klienter er adgang til disse, og det har ikke været muligt at indgå nødvenlige aftaler med de relevante grundejere, der kunne sikre denne adgang. I henhold til servitut med dato/løbenummer 15.07.2004-106530-01 er mine klienter i forhold til naboejendommen matr. nr. 4501 underlagt en forpligtelsen til at stille et vist antal p-pladser til rådighed for naboen, ligesom parterne er tillagt færdselsretter over hinandens ejendomme. Denne servitut indebærer en forpligtelse for mine klienter til, i forhandlingerne med naboerne om tilkørsel til Ejendommen, også at tilgodese forhold relateret til matr. nr. 4501. På det foreliggende grundlag vil mine klienter således heller ikke kunne tiltræde det foreliggende udkast til udbygningsaftale. Baseret på de forhandlinger, der har været ført mellem de forskellige grundejere, har vi en begrundet tro på, at der vil kunne opnås nødvendige aftaler, men det er ikke lykkedes inden udløbet af fristen for høringssvaret, hvorfor denne indsigelse er blevet nødvendiggjort. Niels Gram-Hanssen Advokat, Partner Lundgrens Advokatpartnerselskab Dir +45 3525 2919 Mob +45 2524 5119 ngh@lundgrens.dk
Læs høringssvar fra Ejendomsselskabet Ved Amagerbanen 31 ApS
Indsendt af:
Jørgen Beuchert
Dato: 22. december 2016
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
DMC Ejendomme Aps
By:
København S
Postnr.:
2300
Tidligere indsendte høringssvar har ved fremsendelse slette en del af teksten i punkt 2. Hermed sendes punkt 2 igen, og dette høringssvar skal ses som en integreret del af tidligere indsendte høringssvar: 2. Vedr. adgangsforhold til matrikel 4501. Christina Aagesen okf.kk.dk har i mail af 20. december 2016 bekræftet at følgende ordlyd vil blive inkluderet i Udbygningsaftalen : Såfremt ejendommen matr.nr. 4501 Sundbyøster, København på tidspunktet for færdiggørelse af etape C ikke har indleveret ansøgning om byggetilladelse til sit byggeprojekt/omdannelse på matr.nr. 4501 Sundbyøster, København, kan den eksisterende adgangsret med overkørsel til Amager Strandvej bibeholdes. Etape C skal i det tilfælde etableres i en midlertidig udformning efter KKs nærmere godkendelse. Med udgangspunkt i denne ændring kan DMC Ejendomme Aps fortsætte med at få kørselsadgang til sin ejendom indtil Lokalplanen anvendes.
Læs høringssvar fra Jørgen Beuchert
Indsendt af:
Jørgen Beuchert
Dato: 22. december 2016
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
DMC Ejendomme Aps
By:
København S
Postnr.:
2300
Dette høringssvar erstatter høringssvar indsendt tidligere i dag. I der henvises til ovennævnte høring indsender DMC Ejendomme Aps, ejer til matrikel 4501, Amager Strandvej 50 – 54 herved indsigelse i forhold til følgende: 1. Lokalplanens § 5, stk 7. Højdegrænseplaner og Tegning nr 4 - Bebyggelsesplan indeholder en ændring i forhold til Lokalplanen sendt i høring i Juni måned. Der gives nu undtagelse til højdegrænseplan for matrikel 4077, som i den forrige høring var sat til 1:1 og nu ændret til 1:1,5. Matrikel 4077 grænser mod nord op mod matrikel 4501. De på matrikel 4501 opførte bygninger bliver bevaringsværdige med tilladelse til påbygning. Ejeren af matrikel 4501 har haft dialog med Købehavn Kommune om opførelse af påbygning på den bevaringsværdige bygning med bolig og med facade og vinduer mod syd, d.v.s. mod matrikel 4077. Ved at øge højdegrænsen for opførelse af bygninger på matrikel 4077, så medfører det en risiko for, at disse bygninger bliver opført tættere på matrikel 4501 samt at de bliver højere, hvilket betyder, forringelse af lysforhold og udsigt. Derudover bliver den bevaringsværdige bygning synsmæssigt og i forhold til friarealet mellem de 2 bygninger presset, hvilket kan medføre at det kommer til at virke krampagtigt og meget tæt og dermed minde om noget af det som ses i Krimsvej kvarteret. Hensigten med at ejendommen Amager Strandvej 50 bliver bevaringsværdig, må formodes at være at sikre, at denne ejendom kommer til at fremstå med sit særpræg i området og med luft omkring sig, og som det står anført i Lokalplanens § 1 Formål ”Bebyggelsesplanen bygges op omkring de udpegede bevaringsværdige bygninger”. Med baggrund i ovennævnte gør vi indsigelse mod ændringen fra 1:1 til 1:1,5 f.s.v.a. den nordlige bygning på matrikel 4077. 2. Vedr. adgangsforhold til matrikel 4501. Christina Aagesen
Læs høringssvar fra Jørgen Beuchert
Indsendt af:
Poul Friis
Dato: 21. december 2016
Svarnummer:
14
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokalplanen er kommet i fornyet høring. Når man går den igennem, får man indtryk af, at HOFOR er blevet hørt, mens omkringboende borgeres indlæg ikke har flyttet mange kommaer. I håb om, at dette indlæg nytter, vil jeg opfordre til, at man igen læser de indsigelser, som berørte borgere indsendte i september ved første høring. Det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, at man korrigerer planen, så man får de bedste tekniske løsninger, men de bløde værdier, som vedrører naboers og nye beboeres trivsel, bekymrer man sig ikke meget om. Man fastholder at bygge 6-7 etager mod Øresund Parkvej, hvilket er ødelæggende for vi naboers udsyn. At placere så høj bygning på sydsiden af et gårdrum giver også masser af skyggevirkning inde i gården til gene for de nye beboere. Andre emner fra mit første indlæg er fældning af de mange træer langs Lergravsstien, bygningen af masser af lejligheder lige op ad Amager Strandvej med megen tung og støjende trafik samt parkeringsforholdene. Amager Strandvej risikerer endog at blive 4-sporet med tiden. Opfordring til politikerne: Tag på studietur til de nybyggede kvarterer ved Krimsvej og Strandlodsvej. I opfordres til at fokusere på de boliger, som er blevet uhensigtsmæssigt placeret i forhold til nabohuse med hensyn til lys og luft. Lær af fejlene til glæde for naboer til og beboere i den nye bebyggelse Ved Amagerbanen Syd. Det vil jo også være rettidig omhu, hvis man allerede nu planlægger placering af skole og institutioner, inden hele området er bebygget af boliger. At placere en skole i det yderste hjørne af et område er kritisabelt.
Læs høringssvar fra Poul Friis
Indsendt af:
Cecilie Hammer
Dato: 21. december 2016
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Årstiderne Arkitekter
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Cecilie Hammer
Indsendt af:
Claus Hindkær
Dato: 20. december 2016
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Claus Hindkær
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 18. december 2016
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2200
Der savnes en bedre plan for skole og børneinstitutioner på Nordøstamager Der er stadig store nordlige arealer, der kan og bør lokal-planlægges til skole og institutioner tæt på den naturlige fredelige skolevej på Amagerbanens gamle terræn, Ved Amagerbanen. Kommunen og bygherrerne må erkende en fælles interesse i at give børnene sikre institutioner og skoleveje, som vil gøre fremtidige boligområder mere attraktive end udsigten til at børnene skal krydse en fremtidig motortrafikvej for at tilbringe dagen tæt på Benzinøen og gasdepotet. Der er stor sandsynlighed for at Refshaleøens pensionskasser vil betale omkring 30 mia.kr. til et OPP projekt til en havnetunnel fra Nordhavnen til Refshaleøen, da det formodes at gøre området til attraktive byggegrunde. Havnetunnelen vil forbinde Lyngbyvej med Nordhavnen og fortsætte over til Forlandet og Amager Strandvej til Øresundsmotorvejen. Der er god plads til en 4 sporet motortrafikvej. Det er den billigste og korteste forbindelse for ”en østlig omfartvej”, som en del ønsker. At Amager i forvejen er opdelt af en række tilnærmelsesvis nord-syd akser, i form af Metroens 2 kinesiske mure og en række store veje, gør det ikke bedre. Risiko-zone i mere end 100 år. Hele nordøst spidsen af Amager med Flådestation Holmen, B&W skibsværft på Refshaleøen, rensningsanlægget Lynetten, Amagerværkets kraft-varme-produktion, Amager forbrændingen ARC, brændstof og kemikalielagrene på Benzinøen Prøvestenen, Pyrolyseværket og Sundby Gasværk har været udlagt til stærkt forurenende og eksplosionsfarlig risiko-virksomhed og offentlig forsyning i over 100 år. Mange af risiko-virksomhederne fortsætter langt ud i fremtiden, da de er nødvendige forudsætninger for hele Hovedstadens funktion og forsyning. Hele undergrunden er stærkt forurenet fra virksomhederne. Det meste er gammelt fyld, affald og losseplads, gennemsyret af organiske opløsningsmidler, tjærestoffer, melamin og cyanider, samt metalaffald og bygningsrester. Skulle nogen tro at området er sundt, bør de se på vandet, der kommer ud mellem Pyrolysegrunden og Benzinøen! Området bliver aldrig sundt og sikkert. Det er trist og beklageligt at alt skal bebygges fordi BR med Socialdemokraterne i spidsen har fået byggekuller, og ikke vil acceptere den gamle visionære og aldeles fortræffelige Fingerplan, som er lovfæstet for den samlede udbygning af Hovedstaden på Sjælland, - og ikke i Øresund! Alt taget i betragtning bør der ikke anlægges skole og børneinstitution inde mellem Benzinøen, et gas tankanlæg og et par stærkt trafikerede veje, Prags Boulevard - Prøvestensbroen og Amager Strandvej, som alle børnene, store som små, i givet fald skal krydse flere gange dagligt til og fra skole og hjem. Find sammen om en grund til skole og institutioner op til ”Amagerbanens terræn” og udlæg den til stille vej, så børn i kommende generationer kan opleve en sikker skolevej.
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 16. december 2016
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Amager Øst Lokaludvalg besluttede på dets møde den 15.12 at genfremsende det høringssvar, som lokaludvalget fremsendte i forbindelse med den oprindelige høring. Høringssvaret er bilagt.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
birger andersen
Dato: 12. december 2016
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Manglende plads skole og fritidsformål. 1) Trods tidligere indsigelse er der fortsat ikke sat plads af til en skole. Det betyder, at de nuværende lokalplaner for området og den netop offentliggjorte høring om det nordligere liggende område kun efterlader Sundby Gasværks grunden som mulig skoleplacering - det er håbløs planlægning og hasard med børnenes sikkerhed. Sprængfarlig planlægning - se bilag vedhæftet denne indsigelse. 2) den nærliggende Kløvermark kan ikke opsuge flere borgeres fritidsaktivitet. Lokalplan området skal være "selvforsynende" med arealer til klub og fritidsaktiviteter. Den 13. december er der retssag, hvor det afgøres om ABC badminton klub fortsat kan eksistere i den nuværende hal - dvs. at lokalområdet måske nu endda berøves en af de eksisterende faciliteter.
Læs høringssvar fra birger andersen
Indsendt af:
lars Vestergaard
Dato: 7. december 2016
Svarnummer:
8
By:
N
Postnr.:
2200
Undskyld, men det er hårdt at se på den geniale kommuneplanlægning Et er at Hensingør-motorvejen forbindes med Nordhavnen via Strandvænget når, der skal være mindst 2 vejforbindelser til det store udviklingsområde og opfyldningsareal kaldet Nordhavnen, med containerhavn og krydstogthavn. Det kræver mere end en vejforbindelse til hovedvejnettet, og sådan bliver der vel. Men når og hvis, der anlægges en tunnel under havneløbet fra Nordhavnen til Refshaleøen og/eller Margretheholm og dermed Refshalevej og ”Forlandet” så er det den letteste sag af verden, at forbinde den brede vej ”Forlandet” ned over Kløverparken til krydset Prags Boulevard / ”Prøvestensbroen”, og videre ad den 4-sporede Amager Strandvej. Det vil nærmest være dumt ikke at gøre det. Men så bliver Amager Strandvej til en 4-sporet motortrafikvej, eller noget der ligner. Adgangen til Amager Strand bliver besværlig og farefuld. Det er måske til at overskue, hvis der anlægges adskillige trafikreguleringer, men der planlægges også skole og børneinstitutioner på området efter Sundby Gasværk mellem Prøvestensbroen og Amager Strandvej, med en stor og stigende trafik, med lastbiler til og fra Benzinøen og Øresundsmotorvejen og eller Helsingørmotorvejen. Og i øvrigt trafik til og fra lystbådehavnen på Benzinøen kaldet Marinaen, hvor der forventes et stort antal bilister. Der vil komme et stort antal børn, som skal krydse den 4-sporede Amager Strandvej til og fra Skole og børnehaver. Det er venligt formuleret ikke gennemtænkt. En del af problemerne kunne elimineres hvis de kommunale planlæggere ville placere skole og børneinstitutioner i området vest for Amager Strandvej i stedet for øst for Strandvejen, op mod Benzinøen. Benzinøen rummer mange år frem, enorme lagre af brandbare og eksplosive kulbrinter, samtidig med at der er gasfyldestation ved Prøvestensbroen. Summa summarum Placer skoler og børneinstitutioner VEST for Amager Strandvej, så børnene kan få en sikker skolevej.
Læs høringssvar fra lars Vestergaard
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 6. december 2016
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
3 punkter 1. Teksten angiver flere steder: ”Af forsyningsmæssige hensyn skal vejtræer plantes i en afstand af op til 3 m fra center af spildevandsledningen langs Ved Amagerbanen” ”Vejtræer mod Ved Amagerbanen skal af forsyningsmæssige hensyn plantes i en afstand af op til 3 m fra center af spildevandsledningen langs Ved Amagerbanen.” Formuleringen ”op til” betyder at der skal være mellem NUL og 3 meter afstand fra træer til spildevandsledning, hvilket er meget hensynsfuldt over for træerne, som får meget kort til vandet, hvilket kan være en fordel i tørre perioder. Hvis meningen derimod er at sikre afstand mellem træer og spildevandsledning, så skal der stå MINDST 3 meter. 2. De, der protesterer mod 4 spor på Amager Strandvej kan ”glæde sig” til Helsingør-motorvejen forbindes via Nordhavnen til Forlandet og Amager Strandvej, så der bliver rigtig god forbindelse til Øresundsmotorvejen. Til den tid vil det være praktisk at Amager Strandvej er forud planlagt til 4-sporet motortrafikvej. 3. Husk at "påskønne" de store hensyn, der tages til de private investorer, selv om de må tåle at de skal sælge 25 % af boligmassen til almene boligselskaber, hvor beboerne fritages fra enhver reel beboerdemokratisk medbestemmelse, og i stedet sættes under formynderi af de respektive selskaber, som bliver store og tunge i ejerforeningerne. Husk hvem, der stemmer for disse lokalplaner ved næste valg til BR.
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Jens Sonne
Dato: 4. december 2016
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2300
Supplerende høringssvar. Med henvisning til e-post om supplerende høring vedrørende forslag til Lokalplansforslaget Ved Amagerbanen Syd af 1. december 2016, vil jeg gerne henstille til, at §5, stk. 5. a ændres fra "Højden af bebyggelsen må ikke overstige 24 m" til "Højden af bebyggelsen må ikke overstige18 m". Jeg vil desuden gerne henstille til at der i højere grad bliver lyttet til de mange der både i forbindelse med borgermødet og gennem skriftlige høringssvar har givet udtryk for at bebyggelseshøjderne bør reduceres til 18 meter i stedet for de nuværende 24 meter. For manges vedkommende os selv inklusiv har vi bosat os netop i dette område for at opnå luft, lys og udsyn. Dette vil desværre blive væsentligt reduceret for et betydeligt antal boligejere på Strandlodsvej 25 og tilstødende bygninger ud mod Ved Amagerbanen. Høje bygninger er ikke i sig selv et problem, men det bliver de, i det øjeblik de placeres forkert foran andre beboelsesejendomme.
Læs høringssvar fra Jens Sonne
Indsendt af:
Niklas
Dato: 3. december 2016
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg kan se, at de to punktet som mange har skrevet om sidst, bygningshøjden og parkeringen ikke er blevet ændret. Det kunne være man skulle tag og gå en tur ude ved "ved amagerbanen" og se parkeringsproblemet nu uden at der overhovedet er i nærheden af at være færdig bygget i området. Igen tilskynder jeg til at kommunen ikke diktere at københavnere skal have delebiler eller slet ingen biler. Såfremt man ønsker folk skal blive boende i byen, må man tage højde for alle trafikanter, og at børnefamilier gerne vil have egen bil, og måske arbejder udenfor byen. Jeg anbefaler derfor klart at antal parkeringspladser pr. Kvm sættes op, og at vejen langs amagerbanen ikke reserveret til dele bliver mv. Man skulle næsten tro at kommunen kun var til for grundejerne og virksomhederne, eftersom at der ikke er blevet ændret en ting som borgerne har gjort opmærksom på. Ud fra forløbet kunne man lige så godt droppe de her høringer, eftersom at budskabet på møderne også var at de højeste bygninger skulle være mod "ved amagerbanen" og så nedtrapning mod amagerstrandvej, så der var en naturlig overgang til kolonihaverne. Derudover syntes jeg ligeledes det er sjovt, at man vælger at sænke højden på en bygning mod nord, hvor der ikke bor nogle mennesker omkring istedet for, at gøre det mod syd, hvor borgerne faktisk ville blive glade for det, og føle at kommunen faktisk lyttede til befolkningen. Igen virker det som, at man kun holder disse borgermødet og høringer for at simulere at man lytter til borgerne.
Læs høringssvar fra Niklas
Indsendt af:
Winnie Andersen
Dato: 2. december 2016
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der er allerede i dag megen trafik på amager strandvej. Når jeg skal passere vejen på vej til strandparken med mit barnebarn, er det svært at komme over, da der sjældent er hul i trafikken og der ved "vores" overgang ikke er lyskurve. Stedet egner sig ikke til motorvejslignende trafik. Det må kunne gøres bedre.
Læs høringssvar fra Winnie Andersen
Indsendt af:
Anders Thomsen
Dato: 2. december 2016
Svarnummer:
3
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Vi var flere, der kommenterede planerne om at kunne udvide Amager Strandvej til fire spor. Det står uændret på s. 10. Jeg spurgte direkte til, hvilke forhold der kan gøre en vejudvidelse nødvendig. Jeg kan ikke se, at det simple spørgsmål er blevet besvaret. Hvad er pointen med høringer, hvor man ikke svarer på borgernes helt reelle spørgsmål? En vejudvidelse vil være skadelig i forhold til støj, forurening og tilgængelighed for de mange nye boliger, kolonihaverne, skolerne, institutionerne, motionisterne og alle brugerne af Amager Strandpark, hvorfor muligheden for en udvidelse bør slettes fra den endelig lokalplan. Endelig spørger jeg igen: Hvilke forhold tænker man, kan gøre den vejudvidelse nødvendig? Jeg troede, at København havde en plan om at reducere biltrafikken fremadrettet. Kan jeg denne gang venligst få et svar?
Læs høringssvar fra Anders Thomsen
Indsendt af:
Grith Pontoppidan
Dato: 1. december 2016
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Grith Pontoppidan
By:
København
Postnr.:
2300
I forvejen kan det være svært at komme over vejbanen på Amager Strandvej og hvis den skal gøres bredere er fodgængerbroer nødvendige flere steder på strækningen. Det er svært som ældre eller have et mindre barn ved hånden og skulle nå over mens der er grønt lys som det er i dag. Det vil blive et trækplaster for billister der mener det er en motorvej og ikke hvad der kunne svare til alt muligt andet med 50 km. i timen..... Af byggerier i øvrig vil de ikke forskønne området ved at bygge højhuse.. I forvejen er det noget skæmmende at have så høje bygninger tæt på en strand og friområde.
Læs høringssvar fra Grith Pontoppidan
Indsendt af:
Peter Holm
Dato: 1. december 2016
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
tbd
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Der er stadig omtale af en 4-sporet amager strandvej i planen, samt stadig 6-7 etager mod Øresund Strandpark (som var først herude). Dette var ønsker til første høringsrunde, og I har vist overset disse ønsker ? Vi ønsker ikke, at nærmeste tilstødende bygninger skal være højere end vores. I må flytte højderne ind på grunden istedet. Ligeledes er der rigeligt med trafik på amager strandvej, og vi ønsker ikke en 4 sporet vej. Kan I indarbejde disse krav ? Ring gerne, hvis uddybning ønskes, eller hvis I ikke forstår dette.
Læs høringssvar fra Peter Holm