Lindgreens Allé – lokalplan nr. 550

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé til et område med boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

13. februar 2017
Indsendt af:
Morgan Jacobsen
Dato: 13. februar 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Holscher Nordberg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi ønsker at gøre indsigelse vedrørende parkeringsnormeringen i lokalplanforslaget for Lindgreens Allé. Bilparkering er i lokalplanforslaget sat til 1 pr. 150 m². Vi foreslår at nedjustere P normen til 1 pr. 200 m2 inden for rammerne af Kommuneplan 2015. Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Morgan Jacobsen
Indsendt af:
Henrik Vibe-Hastrup
Dato: 12. februar 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejer af Lindgreens Allé 4, Matr.nr. 30H Sundbyøster
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede indsigelsesbrev dateret 10.feb 2017
Læs høringssvar fra Henrik Vibe-Hastrup
Indsendt af:
Nikoline Dyrup Carlsen
Dato: 10. februar 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Spacon & X
By:
København
Postnr.:
2100
Byggefelt på matrikel 30f Vi ønsker, på vegne af grundejer for matrikel nr. 30f, at gøre en indsigelse for omfang af byggefelt på denne grund, med udgangspunkt i lokalplansforslagets tegning nr. 4 – Bebyggelsesplan (side 37). For at optimere bo-kvaliteter samt indretning af lejligheder i bygning på Strandlodsvej 3 (se vedlagte tegninger), ønsker vi at udvide byggefeltet til at omfatte 1,5 m. ind mod gård, samt yderligere 2,5 m. for udeliggende trappetårn. Trappetårnet vil opføres som en let og transparent konstruktion, og dermed fungere som et arkitektonisk bindeled mellem byggeri og den åbne grønne gård.
Læs høringssvar fra Nikoline Dyrup Carlsen
Indsendt af:
Carsten Nørregaard-Laursen
Dato: 10. februar 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Phoam Studio aps
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se venlist vedhæftede indsigelsesbrev af 10.feb 2017.
Læs høringssvar fra Carsten Nørregaard-Laursen
Indsendt af:
Mikkel Nordberg
Dato: 10. februar 2017
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Holscher Nordberg
By:
københavn ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. Lokalplan "Lindgreens Allé. På vegne af ejer af matrikel 4056, 30l og 30i - Jan Elving. Tegning nr. 2 - Anvendelse. Område D ønskes udvidet til også at omfatte matrikel 3642/4153 således at der skabes større fleksibilitet vedr. placering af de almene boliger. Nuværende afgrænsning af område D forudsætter at 3642/4153 kan placerer almene boliger udenfor egen matrikel. Tegning nr. 2 - Anvendelse Der er ønske om på sigt at indrette øverste etage i bevaringsværdig bygning "Pakhuset" mod Lindgreens Allé til bolig. Omfang bolig etagemeter er ca. 600 m2. Mvh. Mikkel Nordberg, HNAP
Læs høringssvar fra Mikkel Nordberg
Indsendt af:
Helle Ålsbøl
Dato: 9. februar 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1620
Læs høringssvar fra Helle Ålsbøl
Indsendt af:
Jesper Skjønnemand
Dato: 8. februar 2017
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2300
Tegning 4 viser pakhuset på Lindgreens Allé 12 omgivet af nybyggeri i op til 5 og 6 etager, og lokalplanens illustrationer i øvrigt viser "mere af det samme nybyggeri som på naboområderne. Hvordan hænger det lige sammen med de flotte ord om at respektere områdets egenart og bevaringsværdige bygninger?
Læs høringssvar fra Jesper Skjønnemand
Indsendt af:
Lasse Rangstrup
Dato: 8. februar 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
FactoryHouse Lindgreens Allé ApS og BKR Auto ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedalgte: Resume af vedlagte: Kommende ejer og nuværende ejer af matrikel 3879SØ beliggende Lindgreens Allé 5 skal gøre indsigelse mod lokalplanens placering af bygninger på og omkring denne matrikel. Placeringerne af bygningerne på matriklen og nabomatriklen strider umiddelbart mod bygningsreglementets bestemmelser om afstands- og højdeforhold. Se bygningsreglementet bilag 1, B. 1.1.4 og B. 1.1.5. Nedkørsel til P-kælder er ikke vist. Det foreslås at flytte bygninger væk fra skel for så vidt angår bygninger i skel for matrikel 3879SØ / Lingreens Allé 5 og bygning tæt på skel matrikel 3931SØ / Lindgreens Alle 7.
Læs høringssvar fra Lasse Rangstrup
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 27. januar 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
2300
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 13. januar 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 18. december 2016
Svarnummer:
4
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Der savnes en bedre plan for skole og børneinstitutioner på Nordøstamager Der er stadig store nordlige arealer, der kan og bør lokal-planlægges til skole og institutioner tæt på den naturlige fredelige skolevej på Amagerbanens gamle terræn, Ved Amagerbanen. Kommunen og bygherrerne må erkende en fælles interesse i at give børnene sikre institutioner og skoleveje, som vil gøre fremtidige boligområder mere attraktive end udsigten til at børnene skal krydse en fremtidig motortrafikvej for at tilbringe dagen tæt på Benzinøen og gasdepotet. Der er stor sandsynlighed for at Refshaleøens pensionskasser vil betale omkring 30 mia.kr. til et OPP projekt til en havnetunnel fra Nordhavnen til Refshaleøen, da det formodes at gøre området til attraktive byggegrunde. Havnetunnelen vil forbinde Lyngbyvej med Nordhavnen og fortsætte over til Forlandet og Amager Strandvej til Øresundsmotorvejen. Der er god plads til en 4 sporet motortrafikvej. Det er den billigste og korteste forbindelse for ”en østlig omfartvej”, som en del ønsker. At Amager i forvejen er opdelt af en række tilnærmelsesvis nord-syd akser, i form af Metroens 2 kinesiske mure og en række store veje, gør det ikke bedre. Risiko-zone i mere end 100 år. Hele nordøst spidsen af Amager med Flådestation Holmen, B&W skibsværft på Refshaleøen, rensningsanlægget Lynetten, Amagerværkets kraft-varme-produktion, Amager forbrændingen ARC, brændstof og kemikalielagrene på Benzinøen Prøvestenen, Pyrolyseværket og Sundby Gasværk har været udlagt til stærkt forurenende og eksplosionsfarlig risiko-virksomhed og offentlig forsyning i over 100 år. Mange af risiko-virksomhederne fortsætter langt ud i fremtiden, da de er nødvendige forudsætninger for hele Hovedstadens funktion og forsyning. Hele undergrunden er stærkt forurenet fra virksomhederne. Det meste er gammelt fyld, affald og losseplads, gennemsyret af organiske opløsningsmidler, tjærestoffer, melamin og cyanider, samt metalaffald og bygningsrester. Skulle nogen tro at området er sundt, bør de se på vandet, der kommer ud mellem Pyrolysegrunden og Benzinøen! Området bliver aldrig sundt og sikkert. Det er trist og beklageligt at alt skal bebygges fordi BR med Socialdemokraterne i spidsen har fået byggekuller, og ikke vil acceptere den gamle visionære og aldeles fortræffelige Fingerplan, som er lovfæstet for den samlede udbygning af Hovedstaden på Sjælland, - og ikke i Øresund! Alt taget i betragtning bør der ikke anlægges skole og børneinstitution inde mellem Benzinøen, et gas tankanlæg og et par stærkt trafikerede veje, Prags Boulevard - Prøvestensbroen og Amager Strandvej, som alle børnene, store som små, i givet fald skal krydse flere gange dagligt til og fra skole og hjem. Find sammen om en grund til skole og institutioner op til ”Amagerbanens terræn” og udlæg den til stille vej, så børn i kommende generationer kan opleve en sikker skolevej.
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Lars Toksvig
Dato: 15. december 2016
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
PLH arkitekter
By:
Kbh.ø
Postnr.:
2100
På side 34 på tegning nr. 2 - Anvendelse er kravet til min. til maks. procent boliger pr. matrikel jf. § 3 stk. 1, b) sat til 75-80% på adressen Lindgreens allé nr 7 Vi vil gerne på vegne af grundejer gøre indsigelse til denne fordeling, da vi mener at der under lokalplanarbejdet blev aftalt at det skulle være 75-90%. Lars Toksvig, PLH arkitekter
Læs høringssvar fra Lars Toksvig
Indsendt af:
birger andersen
Dato: 12. december 2016
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Manglende plads til institutioner og fritidsformål. 1) heller ikke i dette lokalplanforslag er sat plads af til en skole. Det betyder, at de nuværende lokalplaner for området og det sydligere liggende område kun efterlader Sundby Gasværks grunden som mulig skoleplacering - det er håbløs planlægning og hasard med børnenes sikkerhed. Sprængfarlig planlægning - se bilag vedhæftet denne indsigelse. 2) den nærliggende Kløvermark kan ikke opsuge flere borgeres fritidsaktivitet. Lokalplan området skal være "selvforsynende" med arealer til klub og fritidsaktiviteter. Den 13. december er der retssag, hvor det afgøres om ABC badminton klub fortsat kan eksistere i den nuværende hal - dvs. at lokalområdet måske nu endda berøves en af de eksisterende faciliteter.
Læs høringssvar fra birger andersen
Indsendt af:
Benny overgaard
Dato: 12. december 2016
Svarnummer:
1
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Det lyder godt, men hvad med at få plads til en skole og ikke nær bensinøen Benny Overgaard
Læs høringssvar fra Benny overgaard