VVM-screening af lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg

Der etableres fire lysmaster på 41m, et i hvert hjørne på den eksisterende opvisningsbane ved Tingbjerg Idrætspark. Grundet krav fra DBU til transmission af tv-kampe er lysanlægget beregnet til at levere en belysning på banen på ca. 1000 lux. Anlægget er i brug ved aftenkampe i 1. division. Det forventes ikke at lysanlægget vil medføre væsentlige ændringer i brugen af opvisningsbanen.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

16. october 2013 til 13. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. november 2013

Høringen er lukket

Der etableres fire lysmaster på 41m, et i hvert hjørne på den eksisterende opvisningsbane ved Tingbjerg Idrætspark. Grundet krav fra DBU til transmission af tv-kampe er lysanlægget beregnet til at levere en belysning på banen på ca. 1000 lux. Anlægget er i brug ved aftenkampe i 1. division. Det forventes ikke at lysanlægget vil medføre væsentlige ændringer i brugen af opvisningsbanen.
 
Københavns Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og § 11, stk. 5, pkt. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, eller som e-post til miljoe@tmf.kk.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Ansvarlig

Lone Madsen Byens Anvendelse Vand og VVM Tlf. 51 85 91 32, lonmad@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér