VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg

Projektet omfatter ændring af idrætsanlægget, der er etableret i 1926 med etablering kunstgræsbane på eksisterende grusbane, samtidig udskiftes belysningen, de nye master har en højde på 16 m, de gamle master 13 m, og der etableres nyt hegn. Grusbanen blev benyttet ca. 6 timer om dagen fra november til midt i april. Kunstgræsbanen benyttes ca. 8 timer om dagen hele året (undtagen juli, hvor den pga. af sommerferie kun benyttes 4 timer om dagen).

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

25. october 2013 til 22. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. november 2013

Høringen er lukket

Projektet omfatter ændring af idrætsanlægget, der er etableret i 1926 med etablering kunstgræsbane på eksisterende grusbane, samtidig udskiftes belysningen, de nye master har en højde på 16 m, de gamle master 13 m, og der etableres nyt hegn. Grusbanen blev benyttet ca. 6 timer om dagen fra november til midt i april. Kunstgræsbanen benyttes ca. 8 timer om dagen hele året (undtagen juli, hvor den pga. af sommerferie kun benyttes 4 timer om dagen).
 
Københavns Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og § 11, stk. 5, pkt. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte bilag.
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.
 
Idrætsanlægget med tilhørende faciliteter vurderes at udgøre et infrastrukturanlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a ”Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser”. Jævnfør VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 14 skal en ændring af et eksisterende anlæg på bilag 1 eller 2, der ikke kan udelukkes at have en negativ virkning på miljøet, screenes for VVM-pligt.
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherre har beskrevet for Købehavns Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screenings­tidspunktet.
 
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, eller som e-post til miljoe@tmf.kk.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Ansvarlig

Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér