Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Frederiksgårds Allé 13

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

12. september 2013 til 10. october 2013

Sagsnummer

2013-0193406

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. october 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Københavns Ejendomme tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Frederiksgårds Allé 13, Brønshøj.

Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.
 
Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres her på portalen, således at parter med individuel, væsentlig interesse har mulighed for at påklage tilladelsen.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik & Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér