Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Sundholmsvej 44

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

27. november 2013 til 2. january 2014

Sagsnummer

2013-0243000

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. january 2014

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Københavns Ejendomme tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Sundholmsvej 44, Amager Vest.
Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.
Afgørelsen offentliggøres her på portalen, således at parter med individuel, væsentlig interesse har mulighed for at påklage tilladelsen.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér