Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Holmen og afgørelse af VVM-screening.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

10. september 2012 til 6. october 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. october 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste tilladelse til at etablere en 200 m dyb boring til et jordvarme og –køleanlæg på Nyholm. Der er ingen drikkevandsinteresser i området og ingen anden vandindvinding inden for en radius på 300 m. Det forventes, at grundvandet er saltholdigt; derfor er der ikke potentielle indvindingsinteresser i forhold til drikkevand.
Center for Miljø vurderer, at anlægget, som det er beskrevet i ansøgningen og tilsendte oplysninger, ikke udgør en risiko for forurening af grundvand eller jord.
Center for Miljø vurderer at et jordvarmeanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt og projektet kan derfor gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort d. 7.9.2012 efter Miljø- og Energiministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur­- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig­gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage­nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols­prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.”

Ansvarlig

Jord- og Vandområdet Center for Miljø Teknik- og Miljøforvaltningen mail: miljoe@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér