Revideret kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer

Socialforvaltningens udkast til en revideret udgave af den gældende kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer er i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. september 2022 til 17. oktober 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. oktober 2022

Høring ikke åben

Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til en revideret udgave af den gældende kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer. Den reviderede udgave vil være gældende for perioden 2023-2024.

Inden Socialudvalget skal træffe beslutning om kvalitetsstandarden sendes udkastet ud i høring. 

Socialforvaltningen leverer både social behandling for stofbrug og lægefaglig behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden vedrører kun den sociale behandling for stofbrug, da den lægefaglig behandling følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgere i Københavns Kommune kan forvente at få, hvis de modtager social behandling for et problematisk forbrug af stoffer eller vil undgå tilbagefald. 

Ændringer i den reviderede kvalitetsstandard

De væsentligste ændringer i den reviderede kvalitetsstandard ift. den gældende standard

Tilføjelse af rehabiliterings- og recovery-perspektivet som værdigrundlag

Socialforvaltningen har udarbejdet en grundfortælling for socialområdet, herunder rusmiddelområdet, der udgør et fælles fagligt grundlag for, hvordan der samarbejdes med og om borgerne i Københavns Kommune. Det fælles faglige grundlag er en rehabiliterende og recovery-orienteret forståelses- og metodisk ramme, der skal afspejle sig i praksis på socialområdet, også på rusmiddelområdet. 

Ændringer i sprogbrug fra ”bruger” til ”borger” og ”misbrug” til ”brug”

Baggrunden for ændringen er, at de mennesker, som indgår i rusmiddelbehandlingen, til dagligt omtales som borgere, ikke brugere. Ændringen fra ”misbrug” til ”brug” er valgt, fordi denne betegnelse benyttes i behandlingen og er mindre stigmatiserende end ”misbrug”. 

Skiftet i sprogbrugen fra ”bruger” til ”borger”, samt fra ”misbrug” til ”brug” signalerer samtidig et ønske om en mere borgercentreret indsats i tråd med ovennævnte værdigrundlag. Her er borgeren ekspert på eget liv og skal ikke begrænses i sin selvforståelse (og dermed handlemuligheder) gennem eksempelvis system- og sygdomskategoriserende sprogbrug. 

Ændring i organiseringen af den familieorienterede rusmiddelbehandling 

Ændringen er foretaget på baggrund af, at Rusmiddelbehandling København har vurderet, at det med den tidligere organisering ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at få udbredt det familieorienterede behandlingsperspektiv i behandlingen. 

Særligt på substitutionsområdet er der sket ændringer, hvor der i 2022 blev foretaget en organisationsændring, så de specialiserede familiebehandlere i dag kommer fremskudt på behandlingsenhederne, hvor de både varetager rådgivning, behandlingsforløb og sparring/undervisning til kollegaer. For at styrke indsatsen på substitutionsområdet yderligere er tre af de specialiserede familiebehandlere desuden kommet under ledelse af enhedsleder på substitutionsområdet.

  • Tilføjelse af nyt organisationsdiagram efter, at Rusmiddelbehandling København i dag er delt op i to behandlingscentre.
  • Tilføjelse af et nyt samarbejde med den regionale psykiatri, som har fået varige midler til dobbeltfokuseret behandling, dvs. behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidigt brug af rusmidler.
  • Udbredelse af den udgående rusmiddelbehandling til udsatte-området. 
  • Tidligere var den udgående rusmiddelbehandling udelukkende på botilbud i socialpsykiatrien, men i dag er tilbuddet by-dækkende på botilbud og herberger.
  • Udbredelse af fremskudt substitutionsbehandling som et by-dækkende tilbud. Tidligere var det udelukkende på Vesterbro.

Pilotprojekt for brug af gavekort forlænges til og med 2023

Pilotprojektet handler om at mindske udeblivelser og styrke behandling for unge i substitutionsbehandling ved at give et for behandlingen relevant og understøttende gavekort til de unge, der møder op. 

Pilotprojektet skulle være udløbet ved udgangen af 2022, men forlænges pga. for få erfaringer at evaluere tilstrækkeligt på. Det har bl.a. været vanskeligt at få udbredt brugen af gavekort i tilstrækkelig grad under nedlukningerne i forbindelse med Covid-19 pandemien. Projektet løber derfor til og med 2023. 

Send dit høringssvar

Høringssvar kan sendes på mail til yb22@kk.dk eller som almindelig post til:

Socialforvaltningen
Center for Socialpolitik og Udvikling
Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V

Att. Rasmus Just Christensen

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest den 17/10 2022 kl. 12.00.

Kontakt