Rentemestervej 17

Revideret ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning på adressen Rentemestervej 17.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

8. july 2016 til 5. august 2016

Sagsnummer

483054~038

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. august 2016

Høringen er lukket

Historik: I perioden fra den 20. maj til den 17. juni 2015 gennemførte Københavns Kommune en naboorientering om dispensation fra lokalplan 261 ”Provstevej” til opførelse af boliger og butikker på ejendommen rentemestervej 17.

Københavns Kommune meddelte dispensation til projektet den 14. juli 2015. Dispensationen blev påklaget i Natur- og Miljøklagenævnet, der gav klager medhold i, at lokalplan 261 ikke giver mulighed for at anvende ejendommen til detailhandel. Sagen blev hjemvist til ny behandling i kommunen.

Center for Bygninger har nu modtaget en revideret ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning på adressen Rentemestervej 17. Tilbygningen udgør 4 etager på ca. 4050 m², der indrettes til beboelse. Facaden på den øverste etage er trukket 1,2 m tilbage fra facadelinjen på gård- og gadeside.

Den eksisterende bygning (stueetagen) vil som i dag blive anvendt til erhverv inden for den gældende lokalplans rammer.

Tilbygningen opføres som hjørnebygning, der bygges ud over indadgående hjørne i stueetagen ved indgang til stueetagens erhvervsarealer. Derved skabes et overdækket areal. Fra det overdækkede areal er der en bred trappe op til det hævede opholdsareal, der etableres ovenpå butikkerne. Dette hævede opholdsareal vil være tilgængeligt for beboerne på naboejendommen med matr.nr. 5i, UT.

Tilbygningens gavle er aftrappede og er dermed en fortsættelse af byggeriets hovedgreb. Hovedgrebet er, at eksisterende bebyggelse fremstår som en stor plint på tilbygningens bagside, og at taget anvendes til opholdsareal. Tagterrasserne i gavle og rundt om øverste etage giver arkitektonisk helhed i bebyggelsen og har, på samme vis som tagfladen på eksisterende bebyggelse, funktion som udendørs opholdsareal.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens område I. Se lokalplan her.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20. 

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Du bedes indsende dit eventuelle høringssvar senest den 5. august 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér