Regulativer for affald

  • Logo
Udkast til regulativer for affald 2021

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

22. februar 2021 til 21. marts 2021

Sagsnummer

2021-0048021

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. marts 2021

Høring ikke åben

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald revideres i overensstemmelse med nye krav i bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020.

Miljøministeriet har i efteråret 2020 revideret bekendtgørelsen bl.a. på baggrund af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og nye krav i EU's Affaldsdirektiv.

Ændringer af regulativerne skal ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen sendes i lovpligtig høring i mindst 4 uger.

Kommunen skal fremover som minimum have indsamlingsordninger for ti affaldsfraktioner; mad-, rest-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, farligt-, tekstil samt mad- og drikkevarekartonaffald.

Regulativ for husholdningsaffald

I Københavns Kommune er otte ud af ti ordninger allerede etableret. Der laves derfor følgende tilpasninger:

  • Dagrenovationsordningen bliver i det nye regulativ til ordning for madaffald og ordning for restaffald
  • Bioaffaldsordningen kommer til at hedde madaffaldsordningen og bliver obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse
  • Papaffaldsordningen bliver ligeledes obligatorisk for alle husholdninger – også for én-familiehuse
  • Hidtil har kommunen alene indsamlet emballageaffald af glas, metal og plast. Fremover skal alt glas-, metal- og plastaffald indsamles
  • Etablering af en ny ordning for mad- og drikkevarekartonaffald
  • Etablering af en ny selvstændig ordning for tekstilaffald - ikke alene indsamling på genbrugspladserne som i dag.

Regulativ for erhvervsaffald

Der er udelukkende tale om redaktionelle ændringer, bl.a. som en følge af en ændret terminologi i bekendtgørelsen. F.eks. ændres ”dagrenovationslignende affald” til ”husholdningslignende restaffald”.

 

Kontakt