Nedlæggelse af Hillerødgades Skole

Nedlæggelse af Hillerødgades Skole

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

30. march 2012 til 14. june 2012

Sagsnummer

2011-149188

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. june 2012

Høringen er lukket

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås bedre økonomiske og pædagogiske forudsætninger for eleverne på Nørrebro ved at nedlægge Hillerødgades Skole og tilbyde eleverne at flytte samlet til den nærliggende Rådmandsgades Skole. 

Rådmandsgades Skole har tilstrækkelig ledig kapacitet til at optage alle de elever fra Hillerødgades Skole, der måtte ønske at tage imod tilbuddet om at flytte til Rådmandsgades Skole. Dermed får den enkelte elev sine klassekammerater og eventuelle søskende med til den nye skole, hvilket er med til at sikre en tryg overgang. I den udstrækning, det er muligt og i den udstrækning, lærerne selv ønsker det, vil elevernes lærere også kunne flytte med over til Rådmandsgades Skole.

Rådmandsgades Skoles ledelse er højt motiveret til at sikre eleverne en tryg overgang og har solid erfaring med at sikre et godt undervisningstilbud til både et- og tosprogede elever. Skoleledelsen på Rådmandsgades Skole vil efter en konkret vurdering have mulighed for at foretage klassesammenlægninger eller ny klassedannelse efter at have modtaget eleverne.

Samtidig foreslås det, at Hillerødgades Skole anvendes til specialskole for eleverne på Frederiksgård Skole, hvilket giver eleverne på denne specialskole bedre fysiske rammer, madskolefaciliteter med produktionskøkken og en mere central placering i byen.

Tilbud om skoleskift til august 2012
Der vil blive udarbejdet et samlet tilbud til eleverne på Hillerødgades Skole. Eleverne får mulighed for frivilligt at skifte skole allerede til august 2012, således at eleverne straks efter sommerferien 2012 kan fortsætte skolegangen på Rådmandsgades Skole. Formålet med dette tilbud er at sikre en god og tryg modtagelse af alle elever fra Hillerødgades Skole på Rådmandsgades Skole. Forslaget sigter på en undgå en situation, hvor en skole pga. varsling om lukning utilsigtet oplever vigende elevtal og deraf utilfredsstillende fagligt miljø i den periode, hvor skolelukningen gennemføres.

Forældrene vil modtage skriftligt orienteringsmateriale og vil også via hjemmebesøg blive orienteret om deres børns muligheder for at skifte skole. Skoleskiftere vil frem mod skoleskiftet få tilbud om samtaler med Rådgivningscentret.

Fritidstilbud
Undervisning og fritid er integreret på Hillerødgades Skole, og fritidstilbuddet er gratis for eleverne. Eleverne tilbydes at foretage skoleskiftet til skolestart 2012 med mulighed for plads på de fritidstilbud, der er tilknyttet til Rådmandsgades Skole. Der vil være mulighed for særligt tilrettelagte forløb for elever, der fortsat ønsker et heldagsskoletilbud. Disse elever vil blive tilbudt at skifte til Klostervængets Skole, der også er placeret på Nørrebro, og som har god plads til flere elever.  

Hillerødgades Skole har en fritidsafdeling (tilsvarende et fritidshjem) i ”Kloden” i Lundtoftegade, mens klubbørnene fysisk har til huse i skolens tidligere pedelbolig inde på skolen. 
Hillerødgades Skoles klubtilbud ligger på skolen, og lokalerne overtages derfor af Frederiksgård specialskole. Klubtilbuddet (4. - 7. klassetrin) på Nørrebro mangler derfor lokaler, hvis alle elever fra Hillerødgade Skole fortsat ønsker et klubtilbud. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil derfor indstille et budgetønske for en fysisk løsning af klubtilbuddet i klyngen NB2 til budget 2013 ud fra behovet og i forbindelse med fritids/klubanalysen, der forventes at blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget i april 2012. Den fysiske kapacitet til dette fritidsklubtilbud kan antagelig findes i Hillerødgades Skoles nuværende fritidshjemstilbud, der som nævnt ligger i Lundtoftegade. 
 
Skoledistriktsændringer
Ved en skolenedlæggelse skal skolens grunddistrikt tillægges en anden skoles distrikt. Hillerødgades Skoles oprindelige grunddistrikt bestod dels af Lundtoftegadeområdet syd for Nørrebrogade og dels en del af Mjølnerparken nord for Nørrebrogade. Med sigte på blandt andet at opnå en mere blandet elevsammensætning i skolernes grunddistrikter blev Lundtoftegade tillagt daværende Havremarkens Skole, som i 2007 blev til Nørrebro Park Skole efter sammenlægning med den tidligere Jagtvejens Skole.

Ved skolenedlæggelsen foreslås nu, at den tilbageværende del af Hillerødgades Skoles grunddistrikt, Mjølnerpark-delen nord for Nørrebrogade tillægges den nærliggende Rådmandsgades Skole. Dette medfører, at andelen af tosprogede elever i grunddistriktet for Rådmandsgades Skole ændres med 0,6 % procent. Hvis samtlige elever fra Hillerødgades Skole tager imod tilbuddet om at flytte over til Rådmandsgades Skole, vil andelen af tosprogede elever på Rådmandsgades Skole stige fra 72,5 til 79,5 procent, svarende til 7 procentpoint.

Denne stigning forventes til dels imødekommet af kommende tilpasninger af skoledistrikterne på Nørrebro, som forventes at blive gennemført med virkning fra skoleåret 2013/2014. Her forventes der at ske gennemgribende ændringer af andre dele af skoledistrikterne på Nørrebro med henblik på at give de bedste rammer for en mere ligelig fordeling af et- og tosprogede elever på Nørrebro. Hertil kommer, at sprogsvage elever via Rådgivningscenter tilbydes pladser på skoler med få sprogsvage elever, jf. Københavnermodel 2.0. Forslag til ændringer af skolernes grunddistrikter udarbejdes tillige under hensyn til elevunderlaget og skolernes kapacitet, trafiksikkerhed og endelig mindste indgreb af hensyn til forældrene.

Frederiksgård Skole og Galaksen
Hillerødgades Skoles skolebygning er i forholdsvis god stand. Der er elevator og gode køkkenfaciliteter på skolen. Denne skolebygning vil  dermed være en god løsning på de udfordringer, som specialskolen Frederiksgård og fritids- og klubtilbuddet Galaksen har i deres nuværende bygninger i Vanløse.

Hillerødgades Skoles bygning er tilmed større end Frederiksgård Skole og kan dermed inkludere både skole og fritid i bygningen for de ca. 130 specialskolelever, som er indskrevet på Frederiksgård.

Forslaget er at flytte Galaksen sammen med Frederiksgård Skole til Hillerødgades Skoles bygninger. Galaksen er en selvejende institution, og i starten af høringsperioden vil forvaltningen invitere Galaksen til dialog om institutionens muligheder og ønsker. 

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér