Midlertidig grundvandssænkning , Ryparken

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

11. july 2013 til 9. august 2013

Sagsnummer

2013-0164065

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. august 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet HOFOR A/S tilladelse til etablering af en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af to kloakledninger ved Ryparken Station. Der udføres en vandtæt spunsvæg omkring udgravningen, ligesom der vil blive foretaget reinfiltration af det oppumpede vand. Oppumpningen forventes at vare til udgangen af februar 2014.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil have betydende indflydelse på jord og grundvand udenfor udgravningen samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér