Midlertidig grundvandssænkning, Parkstien 12

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

3. september 2013 til 2. october 2013

Sagsnummer

2013-0180438

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. october 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Lynettefællesskabet I/S tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration i forbindelse med renovering af to forklaringstanke på Parkstien 12. Oppumpningen er af kortere varighed og vil ophøre inden årets udgang. Samtidig giver Center for Miljø også tilladelse til at udføre to A-boringer på matriklen.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand i uacceptabel grad samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér