Midlertidig grundvandssænkning , Nørrebro Station

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

28. july 2013 til 27. august 2013

Sagsnummer

2012-189163

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. august 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet CMT tilladelse til etablering af en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af metrostation ved Nørrebro Station på Ydre Nørrebro. Der udføres en vandtæt sekantpælevæg omkring udgravningen, ligesom der vil blive foretaget reinfiltration af det oppumpede vand. Oppumpningen forventes at vare til udgangen af 2016.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil have betydende indflydelse på jord og grundvand udenfor udgravningen samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér